نویسنده = رضا رسولی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 45-68

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری