دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

سعیدرضا مقدم فر؛ سید محمد مقیمی؛ فرهاد رهبر؛ حمیدرضا یزدانی