دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

سعید صحت؛ امیر صفری؛ محسن اشعاری؛ بهناز پانی