نقش کثرت در عین وحدت اعضای تیم بر خلاقیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، مدیریت سیستم ها، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران

چکیده

تحقیق با هدف بررسی تاثیر کثرت و وحدت اعضای تیم بر خلاقیت انجام پذیرفت. برای دست‌یابی به این هدف، ادبیات تحقیق بر محور موضوع تحقیق مورد پژوهش قرار گرفت که مشخص شد رویکرد کثرت در عین وحدت، موثر بر خلاقیت است. یعنی زمانی کثرت به خلاقیت کمک می‌کند که به وحدت برسد. متناسب نتایج اکتشاف شده از ادبیات تحقیق، پرسشنامه سنجش متغیرها بعد از تهیه و تنظیم، توسط افراد نمونه  که پژوهش‌گران سازمان‌ها‌ی تحقیق و توسعه کشور بوده، تکمیل و پس از جمع‌آوری، مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع  تعداد 189 پرسشنامه مفید بدست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها  بعد از اجرای روایی سازه و پایایی، براساس فرضیه‌های تحقیق و با استفاده از روش‌های تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان داد، کثرت اعضا به طور مستقیم و غیر مستقیم و وحدت اعضا به طور مستقیم بر خلاقیت تاثیر ساختاری مثبت دارند. خصوصا بیش‌ترین رابطه بین کثرت و خلاقیت زمانی به وجود می‌آید که کثرت در سطح بالا وجود داشته باشد و  به وحدت برسد.

کلیدواژه‌ها