طراحی مدل عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه شغل درونی از شغل بیرونی اهمیت بیشتری یافته است. بر خلاف موفقیت بیرونی در شغل که بر معیارهای عینی و سلسله‌مراتبی تمرکز دارد، شغل درونی  برداشت فرد از میزان موفقیت در شغل را مبنا قرار می دهد. در  این تحقیق به طراحی الگوی عوامل ادراکی مؤثر بر موفقیت شغلی در شرکتهای خدماتی استان فارس پرداخته شده است. بدین منظور، با مطالعة ادبیات موفقیت شغلی، 34 عامل مؤثر بر موفقیت شغلی شناسایی و از طریق فرایند دلفی در چهار مرحله از این 34 عامل، هفت عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل ادراکی، شناسایی و مبنای طراحی مدل قرار گرفتند که عبارتند از: ادراک از حمایت سازمانی،تناسب فرد و سازمان، ادراک از مسیر پیشرفت شغلی، خودکارامدی شغلی، انگیزش درونی در شغل، جو یادگیری سازمان  ، و عزّت نفس سازمانی. پس از طراحی مدل اشباع شده و جمع‌آوری داده‌ها از طریق پیمایش، الگوی مسیری نهایی با نرم‌افزار لیزرل طراحی و آزمون شد و اصلاحات لازم در آن انجام گرفت. در الگوی نهایی، تمامی روابط مسیری در سطح معناداری 0.05 مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین شاخص های برازش مدل بیانگر برازش داده‌ها با الگو در سطح قابل قبول بود. نتایج و پیشنهادهای تحقیق می‌تواند راهگشای موفقیت شغلی کارکنان در شرکتهای خدماتی و سایر شرکتهای مشابه باشد.

کلیدواژه‌ها