طراحی الگوی بهروزی سازمانی: تبیین نقش محوری سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشگاه اردکان، ایران

2 گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش‌های سازمانی مثبت‌گرا یکی از جدیدترین نحله‌های مطالعاتی حوزه سازمان و مدیریت است. بی تردید خاستگاه چنین پژوهش‌هایی علم روان‌شناسی بوده، با این‌حال اندیشه متفکران علم مدیریت را به شدت متاثر ساخته است. بهروزی سازمانی  یکی از جلوه‌های پژوهش‌های مثبت گرا می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین این پدیده در پرتو نقش کلیدی سرمایه روان‌شناختی مثبت است. این پژوهش مدعی است که وجود سرمایه روان‌شناختی مثبت در سازمان‌های دولتی موجد فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی است که این دو نیز باعث شکل‌گیری پدیده‌ای به نام جو روان‌شناختی در سازمان‌ها می‌شوند و ره آورد آن بهروزی سازمانی خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی استان یزد است. مقاله حاضر، از حیث مبانی فلسفی پژوهش در زمره پارادایم اثبات‌گرایی، از نوع توسعه‌ای  و از حیث صبغه پژوهش، کمی و استراتژی آن علّی است. برای تحلیل داده¬های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر از طریق نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می¬دهد ضرایب مسیری مدل ساختاری بین کارشناسان و مدیران تفاوت معنی داری دارند. همچنین نقش واسط متغیرهای میانجی در رده کارشناسان همگی تایید شده و در رده مدیران کلیه متغیرها به جزء جو روان‌شناختی از نقش میانجی برخوردارند. 

کلیدواژه‌ها