کاوش رفتار جوشش سازمانی: گامی به سوی تدوین یک نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار. مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش کاوشی پیرامون رفتار جوشش سازمانی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد بود. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌هایی باز با 18 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز انجام شد. در این مصاحبه‌‌ها، از شرکت‌کنندگان پرسش‌هایی باز در ارتباط با پدیده مورد بررسی پرسیده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به منظور تحلیل آنها، سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و در نهایت تصویری عینی از نظریه ایجاد شده، ارائه شد. در واقع مضمون‌های اولیه از طریق کدگذاری باز به‌دست آمد و از درون آنها مقوله‌هایی استخراج و در مرحله کدگذاری محوری پیوند بین این مقوله تعیین شد. نظریه به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدیده‌محوری یعنی رفتار جوشش سازمانی در فرآیندی از عوامل علّی، بسترساز و مداخله‌گر، راهبرد و پیامدهای جوشش سازمانی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها