تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل تأثیر ویژگی‌های شغلی بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 340 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان است که به روش طبقه‌ای(طبقه‌ها: مناطق گازی زیر نظر شرکت گاز استان اصفهان) نمونه‌گیری انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تلفیقی از دو پرسشنامه‌ استاندارد جان‌واگنر و دانایی‌فرد بود. نتایج نشان داد که مدل اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که تنوع شغلی، هویت شغلی و اهمیت وظیفه، دارای تأثیر مستقیم و منفی بر بی‌تفاوتی سازمانی می‌باشند. در این میان ُبعد هویت شغلی با ضریب مسیر 31/0-  بیشترین تأثیر را بر بی‌تفاوتی سازمانی دارد و بعد از آن به ترتیب اهمیت وظیفه با ضریب مسیر 21/0- و تنوع شغلی با ضریب مسیر 18/0- بیشترین تأثیر را دارا می‌باشند و فرضیه‌های متناظر آن‌ها تائید شد. اما ابعاد آزادی عمل و بازخورد شغلی بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان تأثیر معنی‌داری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که زنان نسبت به مردان بی‌تفاوتی سازمانی بیشتری در شرکت گاز دارا بوده و بیشترین میزان بی‌تفاوتی سازمانی و بی‌تفاوتی به مدیر در میان کارشناس‌ها قابل مشاهده است. اما میان سطح تحصیلات کارکنان و رده‌ی سنی آنها با بی‌تفاوتی سازمانی؛ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها