فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع).

3 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‌ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش‌های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل  سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان‌های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر شده، ابتدا  ناگزیر از مطالعه و بررسی مدل‌ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی که توسط نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران ارائه شده‌است، استفاده شد و پس از بررسی دقیق این مدل‌ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام، سیاست‌های کلان نظام اداری کشور- ابلاغی مقام معظم رهبری- با استفاده از روش پژوهش داده‌بنیاد، مورد بررسی وکنکاش قرار گرفت و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان‌های نظام اداری، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی پیشنهادی احصا شد و با توجه به ابعاد سازمانی در قالب 5 نوع فرهنگ: ماموریت‌گرا، انسان‌گرا، قانون‌گرا، تحول‌گرا و مکتبی، 24 مؤلفه و 158 شاخص، دسته بندی شد. الگوی پیشنهادی برای سازمان‌های نظام اداری کشور، یک الگوی بومی و منحصر‌به‌فرد است که بر آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی پای می‌فشارد؛ بر متغیرهای تأثیر‌گذار درون و برون‌سازمانی، توجه ویژه دارد و از غنای نظری و چارچوب مفهومی قوی، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها