بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار -گروه مدیریت- دانشگاه پیام نور

2 مدیر گروه و استادیار مدیریت دولتی- دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین رابطه معنویت در محیط کار و ابعاد سه‌گانه آن (کار معنی‌دار، حس همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش‌های سازمانی) با عزت نفس سازمانی کارکنان انجام گرفته است. تحقیق فوق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل بدنه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در محدوده زمانی سال 1392 است که به‌صورت نمونه‌گیری دو مرحله‌ای (خوشه‌ای) انتخاب شدند. حجم نمونه 154 نفر برآورد شد. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران(1989) و پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن(2003) استفاده شد. پس از سنجش روایی و پایایی ابزار سنجش، پرسشنامه‌ها در اختیار نمونه هدف قرار داده شد. داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS و به‌کارگیری روش های آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنی‌دار ابعاد سه‌گانه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی است. بنابراین یکی از راه های ارتقای عزت نفس کارکنان، بهبود شاخص‌های معنویت در محیط کار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سبزیکاران، اسماعیل و امیری، عبدالرضا (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمند­سازی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(تهران)، مجله مدیریت توسعه و تحول، 45-56.

صادقیان، فاطمه (1389)، بررسی رابطه بین عزت نفس با تعهد سازمانی و رضایت شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، (4)2، 131-115 .

فتاحی، مهدی؛ فرهنگی، علی اکبر و واثق، بهاره (1385)، «معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروند سازمانی»، مجله فرهنگ مدیریت، (13)4، 39-23 .

گل وردی، مهدی؛ احدی شعار، مجید؛ ایرانی، حمیدرضا و جعفری، محمدباقر (1393)، بررسی رابطه معنویت در محیط کار براساس دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11ف 41-61

Ashmos. D. P.and Duchon, D. (2000). Spirituality at Work: a Conceptualization and measure, Journal of Management Inquiry, Vol. 9, No.2, pp. 134-45.

Salarzehi, H., Aramesh, H., Mohammadi,M. (2011).Organizational spirituality and Its Impact on Consumption Model of Employees in Governmental Organization in Iran.International Journal of Business and Management, Vol. 6 No.1, PP. -Ariani, D.V.(2012). Linking the self-Esteem to organization Citizenship Behavior.Business and Management Research, Vol.1 No.2, pp.26-38.

Banyhamdan , k., Harrim, H. and Al-Qutop, M .(2012). Transforming an Organization into a Spiritual : A Five Path way Integrated Frame work.International Journal of Business and Management, Vol. 7 No II, pp.74-86.

Brockner, J. (1988) Self – Esteem at work: Research theory and practice, Lexington , Mass: D.C. Health&Co.

Nasina,M.D. & Doris,K.P.P.(2011).The workplace Spirituality and Affective Commitment among Auditors in Big Four public Accounting Firm, Journal of Global Management, Vol. 2 No.1, pp.216-266.

Elloy, D. and Patil, V. (2012). Exploring the Relationship between Organization-Based Self Esteem and Burnout, International Journal of Business and Social Science, Vol.3 No.9, pp.283-288.

Fan, T.L. (2008). The Mediating Role of Organization –Based Self-Esteem in Training-Community Relationship. Dissertation of Bachelor Degree, Hong Kong Baptist University.

Gibbons, P.(2001). Spirituality at work: A pre-Theoritical. overview, MSC. Thesis-Birnbeck College, university of London, Aug.

Hong, Y.J. (2009). The Influence of Perceived Workplace Spirituality on Job Satisfaction, Intention to Leave, and Emotional Exhaustion among Community Mental Health Care Center. Dissertation of Doctor of Philosophy ,University of Kansas.

Korman, A.K. (1970) Toward a Hypothesis of Work Behavior, Journal of Applied Psychlogy, 54,31-41.

krishnakumar, S. and Neck, C.P. (2002). The "what", "why" and "how" of spirituality in the workplace. Journal of Managerial Psychology, Vol. 17 No.3,pp.153-164.

Marschke, E., Preziosi,R. , Harrington, W. (2009).Professionals and Executives Support A Relationship between Organizational Commitment and Spirituality in the Workplace. Jornal of Business & Economics Research, vol.7, n..8, pp. 33-48.

Milliman,J. Czaplewski, A.J. and Ferguson, J. (2003).workplace Spirituality and employee work attitudes, An exploratory empirical assessment.Journal of organizational change Management, Vol.16 N. 4, pp.426-447.

Mitroff, I.. & Denton, E. (1999). A spiritual Audit of Corporate: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the workplace. Jossey-Bass San Francisco.CA.

Ojedokun, O. (2008). Role of Perceived Fair Interpersonal Treatment and Organization-Based Self-Esteem in Innovative Work Behavior in Nigerian Bank. Psychological Thought, vol. 5(2), pp. 124-140.

Pierce, L.J. and Gardner, D.G. (2004). Self-Esteem within the work and organizational context: A Review of the Organization – Based Self Esteem. Journal of Management, 30(5), pp.591-622.

Pierce, J. L., D. G., Dunhum, R. B. & Cummings, L. L. (1993). The Moderation effect of organization-basedSelf-esteem on role condition- employee response relationship. Academy of Management Journal, pp. 271-288.

Shahbaz,V.(2013). Role Ambiguity and employees organization based self esteem: Moderating effect of workplace spirituality. International Conference on Business Management in Lahore, Pakistan.

Sulaiman, M. ; Bhatti, O.K. (2013) Workplace Deviance and Spirituality in Muslim Organization. Asian Social Science, vol.9, N.10, pp. 237-246

Takaki, J. , Taniguchi, T. , Fajii, Y. .(2014). Validity , Reliability and Significance of Assessment of Sense of Contribution in the Workplace. International Journal of EnvironmentalResearch and Public Health. 1594-1609; doi:1003390/ijerph110201594