تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشکاه تهران

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نراق، اصفهان

4 دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش‌های کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در میان پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. روش پژوهش کاربردی-توصیفی و جامعه آماری در زمان انجام پژوهش 460 نفر بودکه حجم نمونه 210 نفر محاسبه و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن‌، مورد تأیید قرار گرفت. برای تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 91/0 به‌دست آمده است . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و OLS استفاده شده است. نتایج، حاکی از آن بود که رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد و نگرش کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد، همچنین تأثیر مثبت و معنی‌دار رفتار توانمندسازی رهبری بر توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران، مشاهده شد. در ادامه با تأیید تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر مقاصد و نگرش پرستاران به نوعی نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی بین رفتار توانمندسازی رهبری و مقاصد و نگرش پرستاران تأیید شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جبارزاده، سیدیوسف(1381)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

حسنی، محمد و امجدی حور، جواد( 1389)، نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری مطالعه موردی: (اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.

 رابینز،استیفن پی(1378)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

 رسولی،رضا(1390)، مدیریت منابع انسانی،تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

سبزیکاران، اسماعیل(1387)،ارزیابی شاخصه­های توانمندسازی در کارکنان و رابطه آن با ساختار سازمانی، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ، 5 و6 آذر.

 عبداله، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385)، توانمندسازی کارکنان:کلید طلایی در مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر ویرایش ،ج اول.

 گمینیان، وجیهه(1382)، توانمندسازی در آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 25 و 26.

 محمدی، محمد(1382)، برنامه­های توانمند­سازی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شمارگان35-36

 میرکمالی، سیدمحمد(1387)، مبانی مدیریت منابع انسانی،چاپ اول ، تهران، نشر یسطرون.

Ahlee,Kyung(2005), Theeffects of locus of control and organizational structure on job satisfaction and turnover intention of hotel managerial employee.Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University requirement for the Degree of Doctor Of Philosophy.

Ahearne, M., Mathieu, J. & Rapp,A.(2005),“To empower or not to empower your sales force?An empirical examination of the influence of leadership empowerment behaviour on customer satisfaction and performance”, Journal of Applied Psychology,Vol. 90,pp. 945-55.

Avolio, B., Zhu,W.,Koh,W.and Bhatia,P. (2004), “Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance”, Journal of Organizational Behaviour, Vol. 25, pp. 951-68

Arnold H.J,& D.C Felman(1986). Organizational Behavior. New York: MC Graw Hill

Brown, Barbara B.(2003). Employees Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors‟Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors. Dissertation submitted to the Faculty of The Viriginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of in Human Development

Cropanzano,Rand Mitchell, M.S.(2005),“Social exchange theory: an interdisciplinary review”,Journal of Management,Vol.31No.6,pp.874-900.

Frazier ML,Fainshmidt S,(2012).Voice Climate,Work Outcomes, and the Mediating Role of Psychological Empowerment:A Multilevel Examination.Group&Organization Management;37(6): 691–715.

Greasley,Key&King,Nicola((٢٠٠٥“EmployeePerceptions of Empowerment”.Emerald Group Publishing Limited.V٢٧,N٤.pp.٣٥١-٣٦٨.

Houghton, J.D. and Yoho, S.K. (2005), “Toward a contingency model of leadership and psychological empowerment: when should self-leadership encouraged?”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 11 No. 4, pp. 65-83.

Harrison ,Tina., Waite, Kathryn & Hunter ,Gary L (2006). The internet, information and empowerment, European Journal of Marketing Vol. 40 No. 9/10, pp 972-993.

Harmon J, Scotti DJ, Behson B, Farias G, et al, (2003). Effects of high-involvement work systems on employee satisfaction and service costs in veterans’ healthcare. Journal of Healthcare Management;48(6):393–406.

Joiner ,TA, Bartram, T, (2004). How empowerment and social support affect Australian nurses’ work stressors. Australian Health Review; 28(1): 56–64.

Liu, M.M. Anita. Chiu, W.M. Fellows, Richard((٢٠٠٧,Enhancing commitment through work empowerment, Journal: Engineering, Construction and Architectural Management Vol١٤No: ٦p. ٥٦٨-٥٨٠

Liden, R. C., Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied Psychology, 85, 407–416.

Lee,T.W.and Mowday,R.T.(1987),“Voluntarily leaving an organization:an empirical investigation of Steers and Mowday’s model of turnover”, Academy of Management Journal,Vol.30No.4, pp. 721-43.

Laschinger HKS, Finegan J, Shamian J, Wilk P. (2001) ,Impact of structural and psychological empowerment on job strain in nursing work settings: Expanding Kanter’s model. Journal of Nursing Administration; 31: 260–272.

Lambert, S., J.(2000),Added Benefits: the link between work – life benefits and organizational citizenship behavior.

Laschinger,H.K,Finegan,J,Shamian,J&Casier,S.(2000). Organizational trust and empowerment in restructured healthcare setting: Effects on staff nurse commitment. Journal of Nursing Administration,30(9),413-25.

Manz, C. C. and Sims, H. P. Jr. (1987). `Leading workers to lead themselves: the external leadership of self- managed work teams', Administrative Science Quarterly, 32, 106-128.

Mogheli,A.(2009).Investigating ofthe relation between strengthening and organizational commitment of the staff working in 19 different regions of Tehran.education organization of Tehran(In Persian(.

Neck ,C.P.and Houghton, J.D. (2006), “Two decades of self-leadership theory and research: past developments, present trends and future possibilities”, Journal of Managerial Psychology, Vol.21No.4,pp.270-95

Ozaralli, Nurden (2003). Effects of Transformational Leadership On Empowerment and Team Effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, No. 6, pp.335-344

Patrick A, Laschinger HKS.The effect of structural empowerment and perceived organizationalsupporton middle level nurse manager’s role satisfaction. Journal of NursingManagement2006; 14:13–22.

Pearce, C. L., Sims Jr, H. P., Cox, J. F., Ball, G., Schnell, E., Smith, K. A. and Trevino , L. (2003) "Transactors , transformers and beyond (A multi – method Develop ment of a theoretical typology of leadership)", Journal of Management Development, Vol. 22, No. 4, pp. 273-307.

Rothstein, L.R. (1995), “The empowerment effort that came undone”, Harvard Business Review,Vol. 73 No. 1, pp. 20-31.

Scotti DJ,Harmon J,Behson SJ.(2007);Links among high-performance work environment, service quality and customer satisfaction: an extension to the healthcare sector. Journal of Healthcare Management, 52(2):109–125.

Seibert, S., Silver,S&Randolph,W.(2004).Taking empowerment to the next level:amultiplelevel model of empowerment, performance, and satisfaction,Academy of Management Journal,Vol.47,pp332-50.

Shiuan, C.B., Yu, J.D & Rilley, J.H(2003).Organizational Commitment Supervisory Commitment and Employee Outcomes In The Chinese Context Proximal Hypothesis or Global Hypothesis. Journal of Organizational Behavior, Vol.24,No.3.

Steers, R.M. and Mowday, R. (1981), “Employee turnover and post-decision accommodation processes”, Research in Organizational Behaviour, Vol. 3, pp. 235-83.

Seibert SE, Wang G, Courtright SH. (2011),Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology; 96: 981-1003.

Sabzikaran,E,( 2008), The evaluation indicators of employee empowerment and its relationship to organizational structure, human resources Two Conference, 5 - 6 December. (in persian)

Van, Dick Rolf and et al. (2007). Relationships Between Leader and FollowerOrganizational Identification and Implications for Follower Attitudes and Behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 80,pp. 133-150.

Vacharakiat, Marayart(2008). The Relationships of Empowerment, Job Satisfaction, and Organizational Commitment among Filipino and American Registered Nurses Working in the U.S.A. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason University.

Wood, Nancy E (2008). A study on The Relationship between Percived Leadership Styles s of Hospital Clinical Leaders and Perceived Empowerment, Organizational Commitment, and Job Satisfaction of subordinate Hospital Nurses in a Management Position, A Dissertation presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

Yagil,Dana(2006).The relationshipof service provider power motivation,empowerment and burnout to customer satisfaction, International Journal of Service Industry Management.Vol.17,  No.3,pp.258-270.