تبیین نقش سکوت سازمانی و شادی در کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

ازجمله عناصری که باعث می‌شود تا کارکنان از ناهنجاری، استرس و احساس فرسودگی شغلیرنج برده و از انگیزه پایینی برخوردار شوند، نبود محیط کاری شاد و رضایت‌بخش و همچنین عدم تمایل کارکنان برای تسهیم اطلاعات و نظرها و در نهایت، نفوذ فرهنگ سکوت در سازمان است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت ابعاد سکوت‌سازمانی وشادی‌درکار و تبیین و تأثیر آنها در فرسودگی‌شغلی کارکنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت مخابرات با تعداد 500 کارمند است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 141 کارمند به عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. ابزار مورداستفاده برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ است که پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سکوت‌سازمانی بر فرسودگی‌شغلی تأثیر مثبت و بر شادی‌درکار تأثیر منفی و  معنی‌داری دارد. همچنین شادی‌درکار می‌تواند ارتباط بین سکوت‌سازمانی و فرسودگی‌شغلی را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش فرسودگی‌شغلی کارکنان منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر و براتی، الهام(1390)، تبیین نقش فرهنگ‌سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 8، صص 61-82 .

دانایی‌فرد، حسن؛ و پناهی، بلال. (1389). تحلیل نگرش­های شغلی کارکنان سازمان­های دولتی: تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم؛ شماره 3، صص. 19-1.

عابدی، محمدرضا. (1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش­های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان، پایان‌نامه دکتری «مشاوره» دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

فرح‌بخش، سعید (1390)، رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی از عوامل مربوط به شغل در مدیران سازمان‌های دولتی استان لرستان، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 9، شماره1.

رفیعی، مهدی. و حاجیانی، ابراهیم. (1392). بررسی رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره پنجم.

ربانی، رسول. و بهشتی، سیدصمد. (1391). بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، سال هشتم، شماره اول، 79-102.

کرد تمینی، بهمن. و کوهی، ملیحه. (1390). بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص. 144-129.

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness, London, Routledge.

Bagheri, G., Zarei, R. & Nik Aeen, M. (2012). Organizational Silence (Basic Concepts and Its Development Factors), Ideal Type of Management, 1(1), 47-58.

Benz, M. & Frey, B. S. (2008). The value of doing what you like: Evidence from the self-employed in 23 countries. Journal of Economic Behavior & Organization,68, 445-455.

Boehm, K. J. & Lyubomirsky, S. (2007). Does happiness promote career success?, Journal of career assessment, 16(1), 101-116.

Bosman, J., Rothmann, S. & Buitendach, J. H. (2005). Job Insecurity, Burnout and Work Engagement: The Impact of Positive and Negative Affectivity, SA Journal of Industrial Psychology, 31(4), 48-56.

 Cueni, R., & Frey, B. S. (2012). How to Overcome Herding Behavior in Firms. Towards a New Theory of the Firm: Humanizing the Firm and the Management Profession.

 

Cunningham, I. (2006). A declaration on learning: how do you respond?. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 20(6), 18-23.

Liu, D., Wu, J., & Ma, J. C. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company. In Computers & Industrial Engineering: International Conference, 1647-1651.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Dimitris, B., & Vakola, M. (2007). Organizational silence: A new challenge for human resource management. Athens University of economics and business, 1-19.

Dutton, M. V. & Edmund, D. L. (2007). A model of workplace happiness. Journal of selection and development review, 23, 9-14.

Frey,  B.  S. (2008). Happiness: A Revolution in Economics. Cambridge, MA: MIT Press.

Hallberg, U., & Schaufeli, W. B. (2006) "Same same" but different? Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment? European Psychologist, 11, 119-127.

Henriksen, K. & Dayton, E. (2006). Organizational silence and hidden threats to patient safety. Health services research, 41(4p2), 1539-1554.

Lopez, S. J. & Snyder, C. R. (2002). Handbook of positive psychology, Oxford University Press.

Malekiha, M. & Abedi, M. R. (2014). The relationship between work engagement and happiness among Nurses in Iran, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(4), 809-816.

Maria, W. D. (2006). Brother secret, sister silence: sibling conspiracies against managerial integrity. Journal of business ethics, 65(3), 219-234.

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout, Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.

Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001). Job burnout, Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

Mazidi, M. & Ostovar, S. (2006). Effects of Religion and Type of Religious Internalization on the Mental Health of Iranian Adolescent, Perceptual and Motor Skills, 103(1), 301-306.

Morrison, E., & Milliken, F.  (2000). Organizational silence: a barrier to change and development in pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-25.

Nikolaou, I., Vakola, M. & Bourantas, D. (2011). The role of silence on employees 'attitudes “the day after” a merger. Personnel Review, 40 (6), 723-741.

Nwikina, L. & Nwanekezi, A. (2010). Management of Job-Related Teacher Burnout in Nigerian Schools. Academia Arena, 2(7), 31-38.

Perlow, L. & Williams, S. (2003). Is silence killing your company?. Arvard Business Review,81(5), 52-8.

Schaufeli, W. B., Maslach, C. & Marek, T. (1994). Professional burnout: Recent developments in theory & research, (1st ed), Washington: Taylor & Francis Press.

Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of positive psychology, 2, 3-12.

Shams, F., Karimian, J. & Davari, F. (2014). The Relationship between job burnout with the happiness of the physical education teachers in Isfahan schools. International Journal of Sport Studies, 4(9), 1058-1061.

Shojaie, S., Zaree Matin, H. & Barani, Gh. (2011). Analyzing the infrastructures of organizational silence and ways to get rid of it. Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1-5.

Soleimani, M., Esfahani, A. N., Ghobadiani, H. & Mighan, H. (2014). Studying the impact of spiritual leadership on employees’ happiness (case study: selected Saderat Bank branches in Arak). Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 455-471.

Tahmasebi, F., Sobhanipour, S. M. & Aghaziarati, M. (2013). Burnout; Explaining the Role of Organizational Silence and Its Influence, J. Basic. Appl. Sci. Res, 3(8), 272-282.

Tinsley, H. E. A. & Brown, S. D. (2000). Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. Academic Press.

Vakola, M. & Bouradas, D.  (2005).  Antecedents  and  consequences  of  organizational  silence:  an empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458 

Watkin, C. (2000). Developing Emotional Intelligence. International journal of selection and assessment, 8(2), 89-92.

Watson, D., Clark, L. & Tellegan, A. (1985). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scale. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070.