نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

درگیری شغلی یا مشارکت کاری از سازه‌های مهم در ادبیات و پژوهش‌های سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان صنایع متوسط در بخش فلزات اساسی شهر همدان بود. به‌شیوه تصادفی خوشه‌ای، تعداد 293 نفر از کارکنان این بخش از صنایع انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه رویکردهای مذاکره مینتو- ویسمات و کالانتان (2000) با پایایی 78/0، پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاترباک (2006) با پایایی 84/0 و پرسشنامه اعتماد سازمانی شاکلی- زالابک، الیس و وینوگراد (2000) با آلفای 87/0 بودند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد از بین رویکردهای مذاکره، اعتماد، دلجویی و تصمیم‌گیری گروهی در کار و از بین مؤلفه‏های اعتماد سازمانی، قابلیت اعتماد، نگرانی و دلواپسی وگشودگی با درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی‌ داری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امانی، احمد؛ جهانبخشی، زهرا؛ نامداری پژمان، مهدی؛ اسفندیاری، حجت و قنبری، سیروس (1391)، نقش رگه­های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 13، صص 9-26.

ترابی پور، امین؛ ابراهیمی دستگردی، بتول و حقیقی زاده، محمدحسین (1389)، بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض و سبک­های مذاکره در مدیران پرستاری بیمارستان­های منتخب شهر اهواز، فصلنامه علوم بهداشتی جندی­شاپور، سال دوم، شماره 3، صص 4-53.

تورانی، سوگند؛ حسینی، فاطمه؛ ازمل، محمد و کلهر، روح الله(1390)، همبستگی سطح تعارض پرستاران بیمارستانهای عمومی استان بوشهر با کاربرد سبک­های مذاکره توسط سرپرستاران، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین، دوره 15، شماره 2، صص 63-69.

خالصی، نادر؛ صالحی، مسعود؛ مرادی، فردین؛ احدی نژاد، بهمن؛ محمدی، رامین و روحانی، بهزاد (1391)، رابطه رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان بیمارستان­های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 15، شماره 47، صص 23-32.

ساعتچی، محمود (1391)، روان­شناسی بهره­وری، تهران، ویرایش.

شریفی، سمانه؛ سلیمی، قربانعلی و احمدی، سیداحمد (1389)، بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 4، صص 81-106.

شوئنفیلد، مارک؛ شوئنفیلد، ریک (1384)، هنر و دانش مذاکره، ترجمه علی مستاجران و مسعود راجی، تهران: نشر نی.

فیاضی، مرجان (1382)، مدیریت تعارض. ماهنامه تدبیر، شماره 141، صص 108-109.

فیض آبادی فراهانی، زهرا و میرهاشمی، مالک (1390)، پیش‌بینی درگیری شغلی براساس ویژگی‌های شخصیتی در کارکنان بانک‌های خصوصی و دولتی شهر تهران، دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، دوره 12، شماره 46، صص 51-60.

کریمی، فرزاد و ثاقب، حسن (1388)، بررسی وضعیت و جایگاه صنایع کوچک اصفهان در کشور، مجله پژوهش­های بازرگانی، شماره 37، صص 64-82.

کیانی، فریبا و خدابخش، محمدرضا (1392)، بررسی قدرت پیش­بینی­کنندگی دلبستگی شغلی توسط حمایت ادراک شده از سرپرست و همکار، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، دوره 3، شماره 3، صص 67-78.

کلانتری، مهدی؛ قورچیان، نادر قلی؛ شریفی، حسن پاشا و جعفری، پریوش (1390)، ارائه مدلی برای ارتقای سطح درگیری شغلی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های شناختی، منبع کنترل و الگوهای رهبری، فصلنامه نوآوری­های مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 2، صص123 -141.

گل پرور، محسن؛ نصری، مرجان و ملک پور، مختار (1386)، نقش مشارکت در تصمیم­گیری، دلبستگی شغلی و جایگزین­های شغلی در عدالت سازمانی ادراک­شده مربیان آموزشگاه­های استثنایی شهر اصفهان، پژوهش در برنامه­ریزی درسی، دوره 21، شماره 15، صص 25-46.

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران، راهدان.

میرهاشمی، مالک (1387)، پیش­بینی­کننده­های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه روان­شناسان ایرانی، سال چهارم، شماره 15، صص 235-244.

نادی، محمدعلی و مشفقی، نزهت­الزمان (1388)، شناخت ادراک معلمان از روابط ابعاد اعتماد سازمانی با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل معادلات ساختاری مناسب درآموزش و پرورش اصفهان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 4، صص 155-174.

یارمحمدیان، محمدحسین؛ شفیع پور، فرهاد و فولادوند، مریم (1392)، رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی به­منظور ارائه یک مدل پیش­بین(مطالعه موردی استادان دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور)، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 1، صص 1-18.

Al-Abrrowa, A., Ardakani, M. S., harooni, A., & Moghaddampour, H. (2013). The relationship between organizational trust and organizational justice components and their role in job involvement in education, International Journal of Management Academy, 1 (1): 25-41.

Aryee, S. (1994). Job involvement: An analysis of its determinants among male and female teachers. Canadian Journal of Administrative Sciences, 11 (4): 320-330.

Bendersky, C., & Hays, N. A. (2010). Status conflict in groups. Organization Science, 23 (2): 323-340.

Blau, G. J. (1985). A multiple study investigation of the dimensionality of job involvement. Journal of Vocational Behavior, 27: 19-36

Boudlaie, H., Koshkijahromi, A., Satarinasab, R. (2012). Organizational learning and trust, moderating rings between psychological empowerment and organizational Commitment. Journal of Management and Developing Process, 24 (1):67-93. (in Persian)

Brown, S. P. (1996). A meta-analysis and review of organizational research on job involvement. Psychological Bulletin, 120: 235-255.

Bussing, A. (2002). Trust and its relations to commitment and involvement in work and organizations. Journal of Industrial Psychology, 28 (4): 36-42.

Dietz, G., & Hartog, D. N. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, 35(5): 557-588.

Dirks, K. T. & Ferrin, D. L. (2001). The role of trust in organizational settings. Organization Science, 12: 450-467.

Dubin, R. (1956). Industrial workers' world: A study of central life interest of industrial workers'. Social Problems, 3: 131-142.

Eaton, S. C. (2003). If you can use team: Flexibility policies, organizational commitment, and perceived performance. Industrial Relations, 42 (2): 145-167.

Ekmekçi, A. K. (2011). A study on involvement and commitment of employees in Turkey. Journal of Public Administration and Policy Research, 3 (3): 68-73.

Elankumaran, S. (2004). Personality, organizational climate and job involvement: An empirical study. Journal of Human Values, 10 (2): 117-130.

Guion, R. (1958). Industrial morale: The problem of terminology. Personnel Psychology, 11: 60-77.

Hafer, J. C., & Martin, T. N. (2006). Job involvement or affective commitment: A sensitivity analysis study of apathetic employee mobility. Journal of Behavioral and Applied Management. 1: 1-12.

Hellriegel, D. W. (1998). Organizational Behavior. New York: West Publishing.

Hirschfeld, R. (2006). Achievement orientation and psychological Involvement in job tasks: The interactive effects of work alienation and intrinsic job satisfaction. Journal of Applied Social Psychology, 32 (8): 1663-1681.

Iqbal Khan, T., Ahmed Jam, F., Akbar, A., Bashir Khan, M., Hijazi, S. T. (2011). Job involvement as predictor of employee commitment: evidence from Pakistan. International Journal of Business and Management, 6 (4): 252-262.

Kanungo, R. N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 67: 341-349.

Kossek, E. E., Lautsch, B. A., Eaton, S. C. (2006). Telecommuting, control, and boundary management: Correlates of policy use and practice, job control, and work–family effectiveness. Journal of Vocational Behavior, 68 (2): 347–367.

Laschinger, H. S., Finegan, J. & Shamian, J. (2001). The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses’ work satisfaction and organizational commitment. Health Care Management Review, 26: 7-23.

Lawler, E. E., & Hall, D. T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied Psychology, 54: 305-312.

Lee, H. J. (2004). The role of competence-based trust and organizational identification in continuous improvement. Journal of Management Psychology, 19 (6): 623-639.

Lewis, D. E. (2007). An investigation into the relationship between product innovation, trust, and diversity.  Thesis submitted for PhD dissertation, Capella University.

Liao, C., Lee, C. (2009). An empirical study of employee job involvement and personality traits: The case of Taiwan. International Journal of Economics and Management, 3(1): 22-36.

Lodhal, T. M., & Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49 (1): 24-33.

Mathe, K., Slevitch, L. (2013). An exploratory examination of supervisor undermining, employee involvement climate, and the effects on customer perceptions of service quality in quick-service restaurants. Journal of Hospitality & Tourism Research, 37 (1): 29-50.

Megginson, D. & Clutterbuck, D. (2006). Creating a coaching culture, Industrial and Commercial Training, 38 (5): 232-237.

Mintu-Wimsatt, A., Graham, J. L. (2004). Testing a negotiation model on Canadian Anglophone and Mexican exporters. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (3): 345-356.

Mintu-Wismatt, A., Calantone, R. J. (2000). Crossing the border: testing a negotiation model among Canadian experts. Journal of Business & Industrial Marketing, 15 (5): 340-353.

Mount, M., & Ilies, R. (2006). Relationship of personality traits and counterproductive work behaviors: the mediating effects of job satisfaction, Personnel Psychology, 59: 591- 622.

Neal. M. A. & Bazerman, M. H. (1991). Cognition and Rationality in Cognition. New York: Free Press.

Pucetaite, R., & Lamsa, A. M. (2008). Developing organizational trust through advancement of employees' work ethic in a post-socialist context. Journal of Business Ethics, 82: 325-337.

Robbins, S. P., Coulter, M. (2012). Management (11th Ed). New Jersey: Pearson Press.

Saleh, S. D., Hosek, J. (1976). Job involvement: concepts and measurements. Academy of Management Journal, 19: 213-224.

Shadur, M. A., Kienzle, R., & Rodwell, J. J. (1999). The relationship between organizational climate and employee perceptions of involvement. Group & Organization Management, 24 (4): 479-503.

Shafiepour Motlagh, F. (2012). The relationship between organizational climate, job involvement and organizational trust with organizational justice: A case study of hospital systems of Isfahan city. African Journal of Business Management, 6 (9): 3262-3266.

Sheik Mohammad, M., Abdul Kader, M. M., Anisa, H. (2012). Relationship among organizational commitment, trust and job satisfaction: An empirical study in banking industry. Research Journal of Management Sciences, 1(2): 1-7.

Shockley-Zalabak, P., Ellis, K., Winograd, G. (2000). Organizational trust: What it means, why it matters. Organization Development Journal, 18 (4): 35-48.

Siegel, A. E. (1969). Current issues in research on early development. Human Development, 12 (2): 86-92.

Smith, P. A., & Birney, L. L. (2005). The organizational trust of elementary schools and dimensions of student bullying. International Journal of Educational Management, 19 (6): 469-485.

Steven, B. P. & Thomas, L. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. Journal of Applied Psychology, 81 (4): 358-368.

Stewart, G. L. & Nandkeolyar, A. K. (2006). Adaptation and intra individual variation in sales outcomes: Exploring the interactive effects of personality and environmental opportunity. Personnel Psychology, 59: 307- 332.

Stoner, J., Freeman, R. E., Gilbert D. R. (1995). Management. New Jersey: Prentice Hall.

Van Der Berg, Y. (2011). The relationship between organizational trust and quality of work life. Thesis submitted for the degree of Master of Arts in the subject Industrial and Organizational Psychology at the University of South Africa.