بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره وری کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

وظیفه اصلی رهبر در سازمان‌های امروزی، ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان، تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست. همچنین رهبری بر رفتارهای ضد بهره‎وری تأثیرگذار است. در این میان توانمندسازی کارکنان می‎تواند نقش بسزایی در کاهش و یا افزایش این روند داشته باشد. از این رو، هدف این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره‎وری کارکنان با میانجی‏گری توانمندسازی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان(600 نفر) شاغل در ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود (234) نفر به ‌دست آمد. روش نمونه‎گیری، تصادفی طبقه‎ای بود. پایایی پرسشنامه رفتارهای ضد بهره‎وری بنت و رابینسون (89/0)، پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار (86/0) و پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و میشرا (95/0) بود. تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز با استفاده از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد کلیه روابط رهبری خدمتگزار، رفتار ضد بهره‎وری کارکنان و توانمند‎سازی روان‌شناختی، معنی‌دار هستند. در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سبک رهبری خدمتگزار از طریق توانمندسازی روان‏شناختی کارکنان بر رفتارهای ضد بهره‎وریشان تأثیر دارد، تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابیلی، خدایار و ناستی‏زایی، ناصر (1388)، بررسی رابطه توانمندسازی روان‏شناختی با تعهد سازمانی در پرسنل پرستاری، دو ماهنامه طلوع بهداشت، سال هشتم، شماره 1و2.

خرازی، سید کمال؛ میرکمالی، سید محمد و ترکی، علی (1392)،؛ رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، سال چهارم، شماره 14.

سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1388)، بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی، نشریه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 3.

سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی، علی؛ درودی حمید و ظهوریان نادلی، ایمان (1391)، اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 1.

قلی‏پور، آرین و حضرتی، محمود (1388)، تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان‏های دولتی ایران، پژوهش‏های مدیریت، سال دوم، شماره سوم. ص 27-5.

Barid, K.M., Harrision, G.L and Reev. R.C. (2004), “Adoption of activity management practices:Management Accounting Research, Vol. 15 No.3,pp.383-99.

Carter Mcnamard.(2001). Strategic planning in nonprofit or for profit organizations. Available at http://www.Strategicplanning.com.

Castro, C.B., Armario, E.M. and Ruiz, D.M. (2004), The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty, International Journal of Service Industry Management, 15. (1): 27-53.

Chang, K. and Smithikrai, C. (2010). Counterproductive behaviour at work: An investigation into reductionstrategies. The International Journal of Human Resource Management, 21 (8), 1272-1288.

Chang K, Smithikrai C.( 2010). Counterproductive behaviour at work: An investigation into reduction strategies. The International Journal of Human Resource Management,; 21(8): 1272-1288.

Curtis Carder, James(2012), The relationship between servant leadership and affective organizational commitment.

Dierendonck, D. V. & Nuijten, I. (2010). The Servant Leadership Survey: Development and Validation of a Multidimensional Measure. Journal of Business and Psychology, 26( 3), 249-267

Fox, S., Spector, P. E. & Miles, D. (2001). Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Journal of Vocational Behavior 59: 291–309.

 Jaramillo, F., Grisaffe, D. B., Chonko, L. B., Roberts, J. A. (2009) Examining the Impact of Servant Leadership on Salesperson’s Turnover Intention. Journal of Personal Selling and Sales Management 29: pp. 351-365.

Hackman, M.Z. and Johnson, C.E. (2004), Leadership: A Communication Perspective, 4th ed., Waveland, Illinois.

Horsman J.H. (2001). Perceptive of servant leadership and spirit in organization. A Dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of philosophy , Gonzaga University.

Ismail, A., & Baizura, N., & Abidin, N., & Tudin, R. (2009). prelatio ship betwee trasformatio al leadership, empowermet a ND followers’ performance: an empirical study iN malaysia. Scientific e-journal of Management Science, 13 (5), 5-22.

Laschinger, H.K.S., Finegan, J. and Shamian, J. (2001), “The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses’ work satisfaction and organizational commitment”, Health Care Management Review, Vol. 26 No. 1, pp. 7-23.

Long-Zeng, Wu et al (2013), The Impact of Servant Leadership on Hotel Employees’ “Servant Behavior.

M. Birasnav, S. Rangnekar, A. Dalpati, (2011) "Transformational leadership and human capital benefits: the role of knowledge management", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 32 Iss: 2, pp.106 – 126

M. Birasnav, S. Rangnekar, A. Dalpati, (2011) "Transformational leadership and human capital benefits: the role of knowledge management", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 32 Iss: 2, pp.106 – 126.

Mathieu, J. (2008),"Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse into the future", Journal of Management, Vol. 34, No. 3, pp. 410-476.

Mishra, A. K. & Spreitzer, G. M. 1998. Explaining how survivors respond to downsizing: The role of trust, empowerment, justice, and work redesign. Academy of management Review, 23 (3): 568-588.

Neff, N. L. (2009). Peer reactions to counterproductive work behavior. A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Pennsylvania State University.

Parolini J. L.; Investigation the distinctions between transformational and servant leadership: Doctoral dissertation thesis; Regent University. Virginia Beach,VA, 2009.

Patterson K.(2003). Servant leadership: A Theorical Model. A Dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree .Doctor of Philosophy. Regent University.

Robinson, S.L., & Bennett, R.J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38, 555– 572.

Spector, P. E. (1978). Organizational frustration: A model and review of the literature. Personnel Psychology, 31, 815–829.

Schneider, Sh. K. & George W. M. (2011). Servant leadership versus transformational leadership in voluntary service organizations. Leadership & Organization Development Journal, 32 (1), 60-77 .

Shirly, Gilmore & Swati, Ravichandran (2007). To empower not empower: The case of students employed hn one Midwestern universitys dining services, from: http:// www fsmec.org/pdf/06/UDS- Empowerment- rev.pdf.

Yukl G. (2006). Leadership in Organization. Pearson .Prentice Hall ,6th edn.

 Walumbwa, O Fred, Chad A Hartnell, Adegoke Oke(2010), "Servant leadership, procedural justice climate, service climate, employee attitudes, and organizational citizenship behavior: a cross-level investigation" J Appl Psychol, 95 .