شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی با استفاده از روش کیو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر ایلام می‌باشد. روش تحقیق حاضر روش کیو بوده که یک روش آمیخته (کیفی– کمی) می باشد. جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های دولتی شهر ایلام می باشند که برای نمونه 10 نفر از مدیران متخصص، آشنا و شاغل در سازمان‌های دولتی شهر ایلام انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدیران سازمان‌های دولتی در شهر ایلام نسبت به موضوع تنبلی سازمانی در سازمان‌های دولتی دارای سه الگوی ذهنی می باشند که عبارتند از؛ کارکنان (عوامل فردی)، سازمان (عوامل سازمانی) و ماهیت مشاغل دولتی. مشاغل دولتی عموماً مشاغلی روتین، خسته کننده و کسالت‌آور هستند که کارکنان را با فرسودگی شغلی مواجه خواهند کرد، روتین بودن این مشاغل و فرسودگی حاصل از آنها پیامدهای منفی از جمله جدایی اهداف فردی و سازمانی و مقاومت در مقابل هر گونه تغیر شغلی دارند که موجب می شود کارکنان احساس دلسردی، نارضایتی شغلی و خستگی کنند و از طریق کم کاری، طفره رفتن از کار، به تعویق انداختن وظایف محوله و عدم دقت کافی در انجام دادن کارها موجب تنبلی سازمان می شوند.

کلیدواژه‌ها


آقاتهرانی، مرتضی (1383)، اهمال‌کاری: بررسی علل و راهکارهای درمان، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.

ارجمندنیا، علی‌اکبر (1388)، تأملی در پدیده تنبلی اجتماعی،پژوهشنامه ویژه اخلاق و جهانی‌شدن (مرکز تحقیقات استراتژیک)، شماره 48.

امیرابراهیمی، ابوالفضل و گیتی‌پسند، زهرا (1377)، کار، فرهنگ کار و وجوه بنیادین آن، مروری بر واژگان و مفاهیم؟؟؟ .

بدر‌افشان مقدم، مجتبی و باقرزاده، داوود (1383)، دلایل کارکنان برای طفره‌رفتن از کار و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال اول، شماره 2 مهر و آبان.

بلس، ادوانس (1386)، روان‌شناسی تنبلی، ترجمه مهدی قرچه داغی، انتشارات دایره، چاپ هشتم، تهران.

جمشیدی، مهدی و بخشی، نبی(1389)، از بی‌توجهی تا بی‌تفاوتی: تنبیین تئوریک مسئله بی‌تفاوتی سازمانی، همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.

جوادی یگانه، محمدرضا (1388)، تنبلی اجتماعی، علل و پیامدهای آن، پژوهشی برای دبیرخانه شورای عالی.

جوادی یگانه، محمدرضا و فولادیان، مجید (1391)، تنبلی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن،مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 4.

خوشگویان فرد، علی‌رضا (1386)، روش شناسی کیو، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما.

دانایی فرد، حسن؛ حسینی، سیدیعقوب و شیخ‌ها، روزبه (1392)؛ روش‌شناسی کیو: شالوده‌های نظری و چارچوب انجام پژوهش، انتشارات صفار، چاپ اول، تهران.

شاهرضائی، مرضیه (1393)، بررسی تنبلی در سازمان‌ها، دو ماه نامه پیام دریا، سال 52 شماره 222.

شکری، پروین (1388)، تحلیل مفهوم کم کاری و عوامل آن از دیدگاه قران و روایات، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

شول، صدیقه (1392)، واکاوی علل کم کاری کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

صفاری‌نیا، مجید و امیرخانی رازلیقی، زهرا (1392)، تحلیل مسیر ارتباط اهمال‌کاری سازمانی با بر‌انگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره‌های دولتی استان تهران، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره4.

فضائلی، احمد (1392)، جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 21.

فولادیان، مجید؛ جوادی یگانه، محمدرضا و فاطمی امین، زینب (1390)، بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل‌ها، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 12 و 13.

قاضی مرادی، حسن (1378)، در پیرامون خودمداری ایرانیان، انتشارات ارمغان، تهران.

کشاورز حداد، غلام‌رضا و محیط، صادق(1391)، پدیده دو‌شغلی‌بودن در بازار کار مناطق شهری ایران، کاربردی از مدل‌های انتخاب مضاعف در داده‌های پانل فردی، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47.

کشاورز حقیقی، مهدی(1391)، ارائه الگوی مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان،دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین (ع)، سال 4، شماره 2.

مرادی، تورج (1393)، عوامل موثر بر فرسودگی شغلی در سازمان‌های دولتی شهر ایلام، پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

موسوی، ابراهیم (1388)، شناسایی عوامل مرتبط با ساعات کاری مفید در سازمان­های دولتی ایران (سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر)، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

موسوی، سیدمهرداد (1392)، بررسی وضعیت بی تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

 Akuzum, C. (2014). Knowledge inertia and organizational learning as the explanation of organizational performance, Educational Research and Reviews, vol. 9(21), pp. 1143-1155.

Arkes, H., Kung, Y., & Hutzel, L. (2002). Regret, Valuation, and Inaction Inertia, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 87, No. 2, March, pp. 371–385.

Chinn, D. (1980). Diligence and laziness in Chinese agricultural production teams, journal of development economics, 7, 331-344.

Dur, R., &  Zoutenbier, R. (2014). Intrinsic Motivations of Public Sector Employees: Evidence for Germany, IZA Discussion Paper, No. 8239 June 2014.

Franke, S., &  Gregory, B. (2004). Government employees Working Hard or Hardly Working?, American review of public administration, Vol. 34 No. 1, March 2004 36-51 , DOI: 10.1177/0275074003258823.

George, J. M. (1992). Extrinsic and intrinsic origins of perceived social loafing in organizations. Academy of Management Journal, 35, 191–202.

Hipp, L,. & Christopher J. Anderson. (2015). Laziness or liberation? Labor market policies and workers’ attitudes toward employment flexibility, International journal of social welfare.

Hoon Tan, H., & Li Tan. M. (2008). Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors, The Journal of Psychology, 2008, 142(1), 89–108.

Jemielniak, D. (2007). Managers as lazy, stupid careerists? Journal of Organizational Change Management, Vol. 20 No. 4, 2007 pp. 491-508.

Kim, Marlene (1998). The working poor: lousy jobs or lazy workers? Journal Of Economic Issues, 32(1):63-83.

Kumari, G., & Pandey, K. M.  (2011). Analysis of an Individual’s Behaviour in Work Environment for a Better Output, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No. 2.

Steen, M. (2008). Inertia and management accounting change The role of ambiguity and contradiction between formal rules and routines, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 5, 2009 pp. 736-761.

Vincent, K. (2013). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment, The European Legacy: Toward New Paradigms, 18:4, 531-532, DOI: 10.1080/10848770.2013.791467.

Yong, Z. (2012). The Research on Corporate Culture Inertia and Its Innovation Management

Yousef, D. (2000). Islamic work ethic :A moderator between Organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context, Personnel Review, 30,2.

Ziapour, A., & Zokaei, A., & Mohammadi Javid, N., & Mohammadi Javid, P., & Mohammadi Javid, N., & Haydar Pour, B .(2015). Association between Personal ity Traits and Social Laziness (Case Study: Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2014), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015-5-1/49-54.