بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و معاون آموزشی/ دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی پدیده سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم و فهم علت آن در یک سازمان دولتی انجام شده است. کارکنان، با وجود فرصت‌های ارتباطی متعدد در سازمان، از بیان نظرات خود به مدیر امتناع می‌کنند. برای بررسی علت پدیده سکوت سازمانی، از روش تحقیق آمیخته بهره گرفته شده است. نخست بر اساس نمونه‌گیری نظری، مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از کارکنان انجام شد و علت سکوت در ارتباط بین فردی مورد تحقیق قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، مصاحبه‌ها تحلیل شدند. مشارکت‌کنندگان، علت اصلی را نحوه برخورد، نگرش و رفتار مدیر عنوان کردند که در نهایت سبک رهبری آمرانه مدیر به عنوان علت اصلی، شناسایی شد. سپس برای تأیید داده‌های کیفی، پرسشنامه ‌های محقق‌ساخته‌ رهبری آمرانه و سکوت سازمانی بین نمونه 103 نفری از اعضای سازمان توزیع شد. روایی صوری، سازه، محتوی و پایایی ابزار سنجش تأیید شد؛ داده‌‌ها، مدل را مورد برازش قرار دادند و آزمون‌های همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن بود که سبک رهبری با سکوت کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود شرایط مطرح شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر(1391)، بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 18، ص 65-84.
بهبودی، محمدحسین و شاه‌حسینی، علی(1390) بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی، پژوهشنامه، شماره 83، ص 153-192.
دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر و براتی، الهام(1390)، تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 8، 61-82.
دانایی‌فرد، حسن و مکی نیری، پریسا(1391)، فهم نظریه فرآیند مدیریت فرادستان در سازمان: پژوهشی کیفی در راهبرد­های نفوذ به بالا، فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی، شماره2، ص 51-69.
زرنوشه فراهانی، محمدتقی؛ فتحی آشتیانی، علی؛ توفیقی، شهرام و حبیبی، مهدی (1386)، بررسی رابطه بین سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران، علوم رفتاری، شماره1، 41-46.
سرمد، غلامعلی، (1382)، روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی، انتشارات سمت.
شکور، مهسا؛ بذرافکن، لیلا؛ علیزاده، مریم و قاسمی، مژده (1390)، سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388، آموزش در علوم پزشکی، 11(9)، 1255-1264.
جاویدی کلاته‌آبادی، طاهره و ابوترابی، رزیتا (1389)، ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی: مورد بررسی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، دوره یازدهم، شماره 1، ص 211-234.
قبادی، زهرا (1390)، بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با سبک رهبری،فصلنامه فهم و توان، سال دوم، شماره پنجم، 11-26.
مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید(1390)، پژوهشنامه مدیریت، جلدسوم، انتشارات راه‌دان، تهران.
نصر اصفهانی، علی و آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392)، بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره4، ص 139-162.
هادوی نژاد، مصطفی(1390)، کاوش پدیده رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی: خلق و آزمون نظریه‌ای داده‌بنیاد با استفاده از پژوهش روش‌های آمیخته اکتشافی، به راهنمایی حسن دانایی‌فرد، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری مدیریت رفتاری.
Amabile, T, Gryskiewicz SS. (1987). Creative in the R & D laboratory, Greensboro, North Carolina: Center for creative Leadership. Technical Report, No. 30.
Aylsworth, J., (2008), change in the workplace: organizational silence can be dangerous, organizational Psychology examiner, www.examiner.com.
Benjamin, L., Flynn, J. (2006), Leadership style and regulatory mode: Value from fit?, Organizational Behavior and Human Decision Processes ,100 ,216–230.
Brinsfield, C.T., Edwards, M.E., & Greenberg, J. (2009). Voice and silence in organizations: Historical review and current conceptualizations. Emerald Group publishing limited, 1, 3-33.
Creswell JW, Plano Clark VL, (2007) Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage; P195.
Fletcher, D. and Watson, T. (2007), voice, silence and business of construction: loud and Quiet voices in the construction of personal,organizational and social realities, organization journal, pp.155-175.
Hazen,M.A.(2006), silences, perinatal loss and polyphony: a postmodern perspective , journal of organizational change management, Vol.19, No.2, pp: 237-249.
Jung, D. I. (2001). Transformational and transactional leadership and their effects on creativity in groups. Creativity research Journal, 132, PP: 185-195.
Kara, D. , Uysal, M., Sirgy, M. J. , Lee, G. (2013), The effects of leadership style on employee well-being in hospitality, International Journal of Hospitality Management, 34, Pages 9–18.
Karaca, Hasan, (2013), an exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchical organizations: Turkish national police case, European Scientific Journal, vol.9, No.23 , p 38-50.
Li ,Yan, Sun, Jian-Min,(2015), Traditional Chinese leadership and employee voice behavior: A cross-level examination, The Leadership Quarterly, Vol. 26, Issue 2, Pages 172–189.
Liu,Wu, Zhu, Renhong, Yang, Yongkang ,(2010), I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership, The Leadership Quarterly, Vol. 21, Issue 1, P. 189–202.
Liu, Dan, Wu, Jun, Ma, Jiu-cheng,(2009), Organizational Silence: A Survey on Employees Working in a Telecommunication Company, Computers & Industrial Engineering, .International Conference on source. Troyes
Moasa, Horia, (2013), Struggling for Organizational Identity: Employee Voice and Silence, Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty
Morgan DL. (1998), Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative Health Research.8:362-76.
Morrison, E. W., Milliken, F. J., Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employee’s don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40(6), 1453-1476.
Morrison, E.W. and Milliken, F.J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, Academy of Management Review, 25(4):706-725.
Shojaie, Samereh, Zaree Matin, Hasan, Barani, Ghasem, (2011), Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it, Social and Behavioral Sciences, 30, 1731 – 1735.
 
Vakola, M. and Bouradas, D.(2005), Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation employee relations journal, Vol.27, No.5.
Wang, A., Chiang, J.T.J., Tsai, C., Lin, T, Cheng, B., (2013), Gender makes the difference: The moderating role of leader gender on the relationship between leadership styles and subordinate performance , Organizational Behavior and Human Decision Processes,122:101-113.
Xu Angela J., Loi, Raymond, Lam, Long W., (2015), The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence, The Leadership Quarterly, In Press, doi:10.1016/j.leaqua.2015.03.002.
Yıldız, Ebru, (2013), Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?, Beykent University Journal of Social Sciences,Vol.6 No.2, 30-44.