تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان. دبیر آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. جامعۀ آماری را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی 1393-1392 تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ایتعداد 190 نفر به عنواننمونۀ آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده‌ های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه استاندارد دیویس و دیگران استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ ها‌ با استفاده از روایی محتوایی و پایایی از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت(ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی837/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پذیرش فناوری 838/0). برای تجزیه‌ و‌تحلیل داده‌ها از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد، نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بر پذیرش فناوری توسط کارکنان مؤثر است. با توجه به شاخص‌های نکویی برازش، مدل مفهومی پیشنهاد‌ شده معتبر بوده و قابلیت به‌ کارگیری در جامعه مورد نظر را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشنا، مصطفی؛ عسگری، ناصر؛ مرادی، صالح؛ علی­رضا و غفوری، داوود (1392)، نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، شماره4، دوره5، صص1-22.

اردلان، محمد رضا؛ سلیمی، قربان­علی؛ رجائی­پور، سعید و مولوی، حسین ( 1387 )، بررسی رابطۀ یگانگی فرد – سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه­های دولتی غرب کشور (همدان ، کرمانشاه و کردستان)، فصلنامهپژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شمارة 47 ، صص131-97.

 اژه­ای، جواد؛ امانی ساری بگلو، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ و غلامی، محمد­تقی (1391)، نقش واسطه­ای باورهای شناختی در ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات، مجله علوم رفتاری، دوره6، شماره1، بهار 1391، صص9- 1.

اسماعیلی، مهرداد؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ پورابراهیمی، علی­رضا و اسماعیلی، رقیه (1392)، بررسی میزان پذیرش و امکان پیاده­سازی فناوری اطلاعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل دیویس، پژوهنده، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال هجدهم، شماره 1، صص -40 -45

الهی، شعبان؛ عبدی، بهنام و دانایی­فرد، حسن (1389)، پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 1 صص41 - 67.

بی­لاوسن، رابرت و زنگ شن ( 1381 )، روان­شناسی سازمانی، رفتار سازمانی (مبانی و کاربردها)، مترجم رمضان حسن­زاده، تهران، ساوالان.

حیدریه، سیدعبدالله؛ سیدحسینی، سید­محمد و شهابی، علی (1392)، شبیه­سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی­شناسی سیستم، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال1، شماره 1، صص 98- 67.

خداداد حسینی، سید حمید؛ نوری، علی و ذبیحی، محمدرضا (1392)، پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی، فصلنامه پژوهش وبرنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 67، صص 136-111.

خراسانی، اباصلت؛ عبدالملکی، حسین و زاهدی، جمال (1390)، عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری، مجله ایرانی آموزش در علومپزشکی، صص 664-673 .

رحیم نیا، فریبرز و علی­زاده، مسعود (1388)، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی، دورۀ دهم، شماره1، 1388، صص170-147.

سبحانی‌فرد، یاسر و اخوان خرازیان، مریم (1391)، تحلیل عاملی، مدل‌سازی معادلات ساختاری وچندسطحی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

عبدخدا، محمد هیوا؛ احمدی، مریم؛ حسینی آغا، فاطمه؛ پریخانی، اسماعیل و فرهادی، اکرم (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل پذیرش فناوری، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 7 شماره 4، صص298- 278.

عسگریان، محمد (1388)، مفهوم­شناسی فرهنگ سازمانی، دو ماهنامۀ پلیس، سال ششم، شماره24، صص118 - 110.

فهامی، ریحانه و زارع، حسین (1392)، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری­های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو به مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره1، صص80-67 .

قربانی­زاده، وجه­الله؛ نانگیر، سیدطه حسن و رودساز، حبیب (1391)، فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره17، شماره2، صص72-51.

یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا (1387)، مقایسه تحلیلی مدل­های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11 ، صص44-21.

Ajzen, I, Fishbein, M, (1989), Understanding attitudes and predicting social behavior, New Jersey: Prentice-Hall.

Burton-Jones, A, and Hubona, G. S, (2006), "The Mediation of External Variables in the Technology Acceptance Model", Information & Management, (43) pp. 706-717.

Chanasuc, S, Praneetpolrang P, (2008), an Empirical Study on the Effect of Organizational Culture on the Acceptance of eLearning in Thai Higher Education, Fifth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, December 11-12, 2008, Thailand: 22.1-22.6.

Chen, Ch, M., Lee, H.M, & Chen, Y, H, (2007), personalized e-learning system using item response theory. Computers and Education, 44(3), 237–255.

Davis, F, D, Bagozzi, R, P, Warshaw P, R, (1989), User acceptance of computer  technology, A comparison of two theoretical models, Manag Sci, 1989; 35(8):982-1003.

Davis, F.D, (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Qua, 1989, 13(3):319–40.

Davies, L. B, (2010), an Eploration of the Relationship between Organizational Curture Types and Technology Acceptance in Higher Education, PhD.

Dissertation, Thomas University. Denison, Daniel, (2000), "Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang,” International Institute for Management Development, Denison@imd, Chapter2, http://www. denisonconsulting.com.

Franklin, J. D, (2006), Successful Implementation of Technology Projects in the Steel Industry: The Effects of Technology Acceptance, Organizational Culture & Leadership,PhD Dissertation, St. Ambrose University.

Geissler, M, (2006), Aligning technology with culture: Connecting information and communication technolog adoption to cultural dimensions, [Dissertation]. Capella University, 2006.

George, J.F, (2004), the theory of planned behavior and internet purchasing, Internet Research, 14(3), 198-212.

Lederer, A.L, Maupin, D.J, Sena, M. P, & Zhaung, Y, (2000), the technology acceptance model and the world wide web, Decision Support Systems, 29(3), 269-282.

Haffar, Mohamed, Al-Karaghouli, Wafi, Ghoneim, Ahmad, (2014), "An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations,"Journal of Organizational Change Management, Vol 27. 1.

Hong, K.S, (2003), Relationships between student and instructional variables with satisfaction and learning from a web-based course, The Internet and Higher Education, 5, 267–281.

Horst, M, Kuttschreuter, M.t, and Gutteling, M, (2007), "Perceived Usefulness, Personal Experiences, Risk Perception and Trust as Determinants of Adoption of E-Government Services in the Netherlands," Computers in Human Behavior, (23), 1838- 1852.

Hung, S, Tang, K, and Chang, C, (2009),"Ching-De, User Acceptance of Intergovernmental Services: An Example of Electronic Document Management System,"Government Information Quarterly, 26, 387–397.

Kang, H, (2011), Critical Success Factors in Implementing Process-Oriented Knowledge Management Systems (PKMS) in the Public sector in Korea, Master Thesis, Iowa State University.

Karahanna, E, Ahuja, M, Srite, M, and Galvin, J, (2002), Individual Differences and Relative Advantage: The Case of GSS", Decision Support Systems, 32, 327-341.

Legris P, Ingham J, Collerette, P, (2003), why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model, Information & management, 40(3): 191-204.

Merchant, S, (2007), Exploring the Influence of Cultural Values on the Acceptance of Information Technology: An Application of the Technology Acceptance Model, Informing Science & Information Technology, 2007; 4: 431-443.

Park, N, Roman, R, Lee, S, and Chung, J, (2009), "User Acceptance of a Digital Library System in Developing Countries: An Application of the Technology Acceptance Model", International Journal of Information Management, 29,196–209.

Schein, E, H, (2004), Organizational culture and leadership. CA: Jossey-Bass, San Francisco.

Sharoupim, M, S, (2010), Examinig the Impact of Culture and Human Elements on OLAP Tools Usefulness, PhD Dissertation, Northcentral University.

Srite, M, Thatcher, J, B, Galy, E, (2008), Does within-culture variation matter? An empirical study of computer usage, J Global Info Manag, 2008; 16(1):1-25.

 

Stewart, W, S, Coulson, R, Wilson, (2009), Information Technology: When is it worth the Investment? Communications of the IIMA, VoL 7, Iss 3, PP, 119-122.

Suppiah, V, and Singh, S, M, (2010), Organisational culture’s influence on tacit Knowledge-sharing behavior, Journal of Knowledge Management, 15 (3): 462-477.

Valencia -Naranjo- J, C, Jimenez-Jimenez, D, Sanz-Valle, R, (2011), Innovation or Imitation? The Role of Organizational Culture, Management Decision, 49 (1): 55-72.

Vijayakumar, V, S, R, Padma, R, N, (2014), "Impact of perceived organizational culture and learning on organizational identification". International Journal of Commerce and Management, Vol. 24 Iss: 1, pp.40 – 62.

Warkentin, M, Gefen, D, Pavlou, P, A, Rose, G, M, (2002), "Encouraging Citizen Adoption of e-Government by Building Trust", Electronic Markets, (123), pp. 157-.162.