تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی: تسهیم‌دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه لرستان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

نقش رهبری در سازمان از گذشته مورد تاکید صاحب نظران بوده است. نظریات رهبری در گذشته کمتر بر مشارکت کارکنان در امور سازمان تاکید داشتند. یکی از نظریات جدید رهبری که تاکید بر مشارکت فعال همه کارکنان در فعالیت های مختلف دارد رهبری اشتراکی می باشد. در رهبری اشتراکی همه کارکنان نقش فعال داشته و در جهت پیشبرد اهداف سازمان تلاش می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی با نقش متغیر میانجی تسهیم‌دانش در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان می‌باشد. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تشکیل می باشد. حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول گرجسی و مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای‌ جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه به کمک روش معادلات ساختاری تایید شد. ضرایب پایایی پرسشنامه رهبری‌اشتراکی 81/0، پرسشنامه تسهیم‌دانش 79/0 و پرسشنامه اثربخشی‌کارگروهی 76/0 برآوردشد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS21 وAmos21 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده تاثیر مستقیم رهبری‌اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی، تاثیر مستقیم رهبری اشتراکی بر تسهیم دانش و تاثیر مستقیم تسهیم‌دانش بر اثربخشی‌کارگروهی بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که، تسهیم دانش در تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رضائیان، علی (1393)، مبانی مدیریت رفتارسازمانی، تهران: انتشارات سمت.

دانایی­فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد و حسینی، سیدمجتبی (1390)، تأملی بر ارتقای تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)، پژوهش­های مدیریت عمومی، دورة 4، شمارة 14، صص 63-84.

علی­پور درویشی، زهرا (1391)، ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه­های آموزشی دانشگاه آزاداسلامی(پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)، مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 4، شمارة 10، صص91-116.

فرخی، مجتبی (1392)، تعیین عوامل برگزاری جلسات موثر در شرکت گازاستان اصفهان، به راهنمایی: علی نصراصفهانی، دانشگاه اصفهان، پایان­نامة مقطع کارشناسی­ارشد رشته مدیریت بازرگانی.

 فرهی، رضا؛ محمودی، امیررضا؛ زارعی رهرو، امیرحسین و افخمی اردکانی، مهدی (1389)، طراحی معیارهای اثربخشی کار گروهی (بارویکرد TQM و QCC) مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامة مدیریت و منابع انسانی درصنعت نفت، سال چهارم، شمارة10، صص39-70.

کاظمی، مهدی و علوی، سیدبابک (1391)، چارچوبی نظری برای مطالعة رهبری هیئت مدیره: رویکردی یکپارچه به رهبری عمودی و اشتراکی، فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شمارة 27، صص 33-69.

کشاورزی، علی­حسین؛ بیگی­نیا، عبدالرضا و رضائی، زهرا (1391)، نقش اعتماد بین­فردی با تسهیم دانش در سازمان: ستاد مرکزی شرکت ملی گاز ایران، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دورة2، شمارة 2، صص109-126.

نصراصفهانی، علی(1390)، مدیریت رفتارگروهی، چاپ سوم، اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

نصراصفهانی، علی و فرخی، مجتبی (1391)، تأثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کار گروهی در آموزش عالی، مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان، فصلنامة علمی پژوهشی چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شمارة91، صص41-59.

Attafar, A., Farokhi, M., Amiri,Y. & Amiri,z.(2013), "Studyind the effects of Islamic spirituality on the organizational citizenship behavior with regard to the mediating role of organizational identity slamic Azad University as a Case Study", International Journal Science and Technology,Vol. 3, No. 3, PP: 8-20.

Bani Najjarian, N.(2009), "group iv context", European Journal of Social Sciences, Vol. 8, No. 4, PP: 45-59.

Carson, J. B., Tesluk, P.E. & Marrone, J. A. (2007), "Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance", The Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 5, PP: 1217-1234.

Cawthorne, J. (2010),"Leading from the Middle of the Organization:An Examination of Shared Leadership in Academic Libraries", The Journal of Academic Librarianship, Vol. 36, No. 2, PP: 151–157.

Casmir, C., Lee, K. & Loo, M.(N2012), "knowledge sharing influences of trust commitment and cost", Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 5, PP: 740-753.

Certo, S. (2009), Modern Management, Prentice- Hall, 7 Edition.

Chen,C.H., Jing,W.H. (2009),"Strategic human resource practices and innovation performance-The mediating role of knowledge management capacity", Journal of Business Research, Vol. 62, No.1, PP: 104–114.

Chiung, H.H. (2013), "Shared Leadership and Team Learning:Roles of Knowledge Sharing and Team Characteristics", The Journal of International Management Studies, Vol.8, No.1, PP: 124-133.

Dae, S.L., Kun, C.L.,Young, W.S. & Do,Y.C. (2014), "An analysis of shared leadership, diversity, and team creativity in an e-learning environment", Computers in Human Behavior, Vol. 42,PP: 47–56.

Ensley, M. D., Hmieleski, K.M. & Pearce, C.L. (2006), "The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams: Implications for the performance of startups", Leadership Quarterly, Vol. 17, PP: 217-231.

Goodman, S. (2012), "Management", West Publishhing Company, 6th Edition.

Hoch, J.E., Dulebohn, J.H. (2013), "Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation", Human Resource Management Review, Vol. 23, PP: 114-125.

Husted, K.,  Michailova, S.,  Minbaeva, D. &  Pedersen, T. (2011 ) "Knowledge‐sharing hostility and governance mechanisms: an empirical test", Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 5, PP: 745-773.

King, W., Chung,T., Honey, M. (2008), "knowledge management and organizational learning", International Journal of Management Science, Vol. 36, PP: 158-168.

Kreitner, R., Kinick, A. (2012), "Organiziational Behavior", Mc Graw-Hill, 10th edition.

Kappeler, P., Kolbe, M. (2011), "Coordination in Human and Primate Groups", NewYork, Department of Management.

Liao, H.S., Chien, H.T. (2007), "Knowledge transfer and competitive advantage on environmental uncertainty: An empirical study of the Taiwan semiconductor industry", Technovation, Vol. 27, PP: 402-411.

Levine, J., Moreland, R.L. (2006), "Progress in Small- Group Research", Annual Review of Psychology, Vol. 41, No. 5, PP: 95-105.

Madhoushi, M., Sadati, A. (2010), "Knowledge Management, Antecedent of Organizational Innovation and Competitiveness", Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, PP: 391-400.

Michael, D.K. (2010), "Shared Leadership: Is it Time for a Change? ", Emerging Leadership Journeys, Vol. 3, No.1, PP: 22-32.

Miriam, M., Martin, H. (2013), "Shared leadership effectiveness in independent professional teams", European Management Journal, Vol. 31, No. 4, PP: 423–432.

NasrEsfahani, A., Hosseini, M.H., Fanaei, A. & Moshkelani, F.(2013), "Evaluate the Effectiveness of Group work and Development of Methods on Esfahan Group work Gas", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3 , No. 11, PP: 531-540.

Osborn, R. (2011), "Organiziational Behavior", John Wiley and Sons, 12th Edition.

Plunkett, W., Attner, R. (2012), "Management Cincinnati Ohio", South- Western College Publishhing, 10th Edition.

Price, K.H., Harrison, D.A. & Gavin, J.H. (2006), "Withholding inputs in team contexts: member composition, interaction processes, evaluation structure, and social loafing", Journal of Applied Psychology, Vol. 91, No. 6, PP: 1375-1384.

Robbins, P.S. (2012), "Organizational Behavior", Prentice- Hall, 15 Edition.

Sevi, E. (2010), "Effects of organizational citizenship behaviour on group performance: Results from an agent‐based simulation model", Journal of Modelling in Management, Vol. 5, No. 1,PP: 20-36.

Schermerhorn, J.R., Hant, J. & Osborn, R. (2011), "Managing Organizational Behavior", Wiley 12th Edition.

Tohidi, H. (2011),"Teamwork productivity & effectiveness in an organization base on rewards, leadership, training, goals, wage, size, motivation, measurement and information technolog", Procedia Computer Science, Vol. 3, PP: 1137–1146.

Ullah, S.M., Dong, S.P. (2013), "Shared Leadership and Team Effectiveness: Moderating Effects of Task Interdependence", African Journal of Business Management, Vol. 7, No. 40, PP: 4206-4320.

Worley, C.G., Lawler, E.E. (2006), "Designing organizations that are built to change", MIT Sloan Management Review, Vol. 48, No. 1, PP: 18-23.

White, G.L., Smith, K.H. (2010), "Leadership characteristics and team outcomes in the development of a marketing web page", International Information Management Association, Vol. 12, PP: 99-116.

Yukl, G. (2009), "Leading organizational learning: Reflections on theory and research", The Leadership Quarterly, Vol. 20, PP: 49-53.

Zellmer, M., Gibson, C. (2006), "Multinational organization context: Implications for team learning and performance", Academy of Management Journal, Vol. 49, No. 3, PP: 501-518.