بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه‌ای تعامل رهبر - عضو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار / دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

کمبود منابع، تکیۀ سازمان‌های معاصر بر الزامات رسمی جهت دستیابی به اهداف سازمانی را با چالش مواجه ساخته است. این امر، کارکنان به‌عنوان عمده دارایی سازمان و رفتارهای فراتر از نقش آنان را در کانون توجه قرار می‌دهد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی محیط کار کارکنان و همچنین، نقش واسطه‌ای که تعامل رهبر – عضو در این رابطه ایفا می‌کند صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونۀ آماری به شیوة طبقه‌ای تصادفی از میان جامعۀ کارکنان مدارس شهرستان سنندج در سال تحصیلی 94-1393 انتخاب شده است. داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از نرم افزار ایموس و به شیوة تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مسیر رهبری اخلاقی به رفتار شهروندی سازمانی و تعامل رهبر عضو معنادار و به رفتار انحرافی محیط کار معنادار نبود. همچنین، تعامل رهبر – عضو با ایفای نقش واسطه‌ای، اثر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان را تعدیل و به همراه رهبری اخلاقی 58 درصد واریانس کل رفتار شهروندی سازمانی و 52 درصد واریانس کل رفتار انحرافی را تبیین نمود. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود که رهبران سازمانی به منظور افزایش رفتارهای شهروندی و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان، علاوه بر ایفای نقش رهبری اخلاقی، به‌جای توجه به روابط تعاملی با کیفیت پایین و مبتنی بر منافع اقتصادی، تعاملات مبتنی بر ساز و کارهای اجتماعی را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهاری­فر، علی و جواهری کامل، مهدی (1389)، بررسی پیامدهای ارزش­های اخلاقی سازمان (با مطالعۀ عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)، دو ماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، سال هفتم، ش 28، 96-118.

مصلح، عبدالمجید؛ الهیاری بوزنجانی، احمد و جعفرپور، یونس (1394)، رفتارهای شهروندی خدمت­گرا: اثر کیفیت ادراک­شدۀ کارکنان از خدمات درونی، فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، ش 2، 143-163.

نصر اصفهانی، علی­؛ غضنفری، احمد؛ و عامری­نسب، سیامک (1392)، رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، ش 1، 107-128.

Avey, J. B., Palanski, M. E., & Walumbwa, F. O. (2011). When leadership goes unnoticed: The moderating role of follower self-esteem on the relationship between ethical leadership and follower behavior. Journal of Business Ethics, 98: 573–582.

Babcock-Roberson, M., & Strickland, O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 144(3): 313-326.

Badrinarayan, S. P. (2009). Some of the Recent Organizational Behavior Concepts as precursors to Workplace Spirituality. Journal of Business Ethics, 88: 245–261.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Berry, C. M., Ones, D. S., & Sackett, P. R. (2007). Interpersonal deviance, organizational deviance, and their common correlates: A review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(2): 410–424.

Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. Wiley, New York, NY.

Bourke, A. J. III. (1994). Get smart about getting ripped off. HR Focus, 71: 18.

Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20: 583–616.

Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). ‘Ethical Leadership: A Review and Future Directions’, Leadership Quarterly, 17: 595–616.

Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 117–134.

Burton, J. P., Sablynski, C. J., & Sekiguchi, T. (2008). Linking justice, performance, and citizenship via leader-member exchange. Journal of Business Psychology, 23(1/2): 51-61.

Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., & Cheung, Y. H. (2014). Ethical leadership, work engagement, and voice behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(5): 817-831.

De Hoogh, A. H. B., & Den Hartog, D. N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: A multi-method study. Leadership Quarterly, 19: 297–311.

Detert, J. R., Treviño, L. K., Burris, E. R., & Andiappan, M. (2007). Managerial modes of influence and counter productivity in organizations: A longitudinal business-unit-level investigation. Journal of Applied Psychology, 92: 993–1005.

Dineen, B. R., Lewicki, R. J., & Tomlinson, E. C. (2006). Supervisory guidance and behavioral integrity: Relationships with employee citizenship and deviant behavior. Journal of Applied Psychology, 91: 622–635.

Erdogan, B., Liden, R.C., & Kraimer, M.L. (2006). “Justice and leader-member exchange: the moderating role of organizational culture”. Academy of Management Journal, 49: 395-406.

Fagbohungbe, B. O. (2012). Organizational Determinants of Workplace Deviant Behaviours: An Empirical Analysis in Nigeria. International Journal of Business and Management, 7(5): 207-221.

Fisher, C. D. (2000). Mood and emotions while working: Missing pieces of job satisfaction? Journal of Organisational Behaviour, 21: 185-202.

Fisk, G. M., & Friesen, J. P. (2012). Perceptions of leader emotion regulation and LMX as predictors of followers’ job satisfaction and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 23: 1-12.

Fox, S., & Spector, P. E. (1999). A model of work frustration-aggression. Journal of Organizational Behavior, 20: 915-931.

Graen, G. B., & Scandura, T. (1987). Toward a psychology of dyadic organizing. In: B. Staw & L.L. Cumming (Eds.), Research in Organizational Behavior, 9: 175-208. Greenwich, CT: JAI Press.

Griffin, R. W., & Lopez, Y. P. (2005). Bad behavior in organizations: A review and typology for future research. Journal of Management, 31: 988-1005.

Grojean, M. W., Resick, C. J., Dickson, M. W., & Smith, D. B. (2004). ‘Leaders, Values, and Organizational Climate: Examining Leadership Strategies for Establishing an Organizational Climate Regarding Ethics’. Journal of Business Ethics, 55: 223–241.

Harper, D. (1990). Spolight abuse-save profits. Industrial distribution, 79: 47-51.

Hasan, S., Mahsud, R., & Yukl, G. (2013). Ethical and empowering leadership and leader effectiveness. Journal of Managerial Psychology, 28(2): 133-146.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). Educational administration: Theory, research, and practice (9th Ed.). New York: McGraw-Hill.

Kacmer, K. M., Bachrach, D. G., Harris, K. J., & Zivnuska, S. (2011). Fostering good citizenship through ethical leadership: Exploring the moderating role of gender and organizational politics. Journal of Applied Psychology, 96: 633–642.

Kelloway, E. K., Loughlin, C., Barling, J., & Nault, A. (2002). Self-reported counterproductive behaviors and organizational citizenship behaviors: separate but related constructs. International Journal of Selection and Assessment, 10: 143–151.

Korkmaz, T., & Arpaci, E. (2009). Relationship of Organizational Citizenship Behavior with Emotional Intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 2432–2435.

Kovanic, N., & Johnson, K. D. (2004). Lies and truths: Leadership ethics in the 21st century. Terre Haute, In: Rule of Thumb.

Kuo, Y.K. (2013), “Organizational commitment in an intense competition environment”, Industrial Management & Data Systems, 113(1): 39-56.

Lapierre, L. M., & Hackett, R. D. (2007). Trait conscientiousness, leader-member exchange, job satisfaction and organizational citizenship behavior: A test of an integrative model. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80: 539-554.

Lee, K., & Allen, N. J. (2002). ‘Organizational Citizenship Behavior and Workplace Deviance: The Role of Affect and Cognitions’. Journal of Applied Psychology, 87: 131–142.

Lo, M. C., Ramayah, T., & Hui, J. K. S. (2006). An investigation of leader-member-exchange effects on organizational citizenship behavior in Malaysia. Journal of Business and Management, 12: 5−24.

Loi, R., Lam, L.W., & Chan, K.W. (2012). Coping with job insecurity: the role of procedural justice, ethical leadership and power distance orientation. Journal of Business Ethics, 108(3): 361-372.

Mahsud, R., Yukl, G. & Prussia, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relation-oriented behaviors as antecedents of leader-member exchange quality. Journal of Managerial Psychology, 25: 561-577.

Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M., & Taylor, M. S. (2000). Integrating justice and social exchange: The differing effects of fair procedures and treatment on work relationships. Academy of Management Journal, 43: 738–748.

Mayer, D. M., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. L. (2010). Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate. Journal of Busines Ethics, 95: 7–16.

Mayer, D. M., Kuenzi, M., Greenbaum, R. L., Bardes, M., & Salvador, R. (2009). How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1): 1–13.

Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R.L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1): 151-71.

Miao, Q., Newman, A., Yu, J., & Xu, L. (2013). The Relationship between Ethical Leadership and Unethical Pro-Organizational Behavior: Linear or Curvilinear Effects? Journal Business Ethics, 116: 641–653.

Murphy, K. R. (1993). Honesty in the workplace. Belmont, CA: Brooks/Cole.

Nahrgang, J. D., Morgeson, F. P., & Ilies, R. (2009). The development of leader–member exchanges: Exploring how personality and performance influence leader and member relationships over time. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108: 256–266.

Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (5th.ed.). Los Angeles, CA: Sage. O’Donnell, M., Yukl, G., & Taber, T. (2012) Leader behavior and LMX: A constructive replication. Journal of Managerial Psychology, 27(2): 143-154.

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Peterson. (2002). Deviant workplace behaviour and the organisation’s ethical climate. Journal of Business and Psychology, 17(1): 47-56.

Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Blume, B. D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1): 122-141.

Quenson, Y. (2013). The Relationship between Ethical Leadership and Individual-Directed Organizational Citizenship Behaviour: The Moderating Effect of Leader-Member-Exchange. Requirement for the Degree of Bachelor Business Administration Baptist University, Hong Kong.

 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior (15thEd.). New Jersey: Prentice Hall.

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2): 555–572.

Rubin, R. G. (2013). Organizational Citizenship Behavior in the Public Library and Its Relationship to Leader-Member Exchange and Perceived Supervisor Support. A Dissertation presented to the Faculty of the Simmons College Graduate School of Library and information Science. Available from: http//:www.ProQuest.com.

Ruiz-Palomino, P., & Martinez-Cañas, R. (2011). Supervisor role modelling ethics related organizational policies and employee ethical intention: The moderating impact of moral ideology. Journal of Business Ethics, 102: 653–668.

Scandura, T. A., & Graen, G. B. (1984). Moderating effects of initial leader- member exchange status on the effects of leadership intervention. Journal of Applied Psychology, 69: 428–436

Stewart Wherry, H. M. (2012). "Authentic Leadership, Leader-Member Exchange, and Organizational Citizenship Behavior: A Multilevel Analysis". Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, Under the Supervision of Gina S. Matkin, Lincoln, Nebraska.

Stouten, J., Baillien, E., Van den Broeck, A., Camps, J., De Witte, H., & Euwema, M. (2010). Discouraging bullying: The role of ethical leadership and its effects on the work environment. Journal of Business Ethics, 95: 17–27.

Tumasjan, A., Strobel, M., & Welpe, I. (2011). Ethical leadership evaluations after moral transgression: Social distance makes the difference.Journal of Business Ethics, 99: 609–622.

Vardi, Y., & Weiner, Y. (1996). Misbehavior in organizations: A motivational framework. Organizational Science, 7: 151-165.

Vardi, Y. (2001). “The effects of organizational and ethical climates on misconduct at work”. Journal of Business Ethics, 29: 325-337.

Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: Mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology, 94: 1275–1286.

Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115: 204–213.

Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. C. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers' performance and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 48(3): 420-432.

Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader–member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40: 82–111.

Yilmaz, E. (2010). The analysis of Organizational Creativity in Schools Regarding Principals’ Ethical Leadership Characteristics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2): 3949-3953.