بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته‌شده در تعهد و بهره‌وری تیم های کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران (فارابی)

چکیده

با توجه به تنوع و تعدد تغییرات در محیط امروزی سازمان‌ها، رهبری و به‌طور اخص توسعه رهبری در سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گشته است. برای آنکه سازمان‌ها بتوانند در عصر حاضر به‌طور مستمر بر رشد و ارتقای خود بیافزایند، دیگر نمی‌توانند بر تصورات ساده رهبری بالا به پایین و یا فرآیند فرمان و کنترل تکیه زنند. در این میان توجه به اهمیت مداخله پیروان در فرآیندهای رهبری و ایفای نقش رهبر به اقتضای زمان از سوی آن‌ها مورد توجه خاص محققان حوزه رهبری قرارگرفته است. لذا مطالعه حاضر نیز با این هدف؛ اثر همزمان رهبری به اشتراک گذاشته‌شده بر تعهد و بهره‌وری تیم‌های کاری در حوزه آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا اعضای هیئت علمی 70 گروه آموزشی دانشگاه گیلان به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، داده‌های تجمیع شده از 271 نفر از آنها (در قالب 70 نمونه نهایی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 برازش مدل‌های اندازه-گیری و ساختاری به همراه پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که رهبری به اشتراک گذاشته‌شده هم بر تعهد و هم بر بهره‌وری تیم‌های کاری موردمطالعه اثر مثبت داشته است. نتایج همچنین حاکی از اثر مثبت تعهد تیمی بر بهره‌وری تیم‌های کاری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوستار، محمد و اکبری، محسن (1392)، نگارش تحقیق علمی (طرح تحقیق، پایان‌نامه، مقاله و جلسۀ دفاعیه)، رشت: انتشارات دهسرا.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1391)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: چاپ بیست و چهارم، انتشارات آگه.

Allen, N.J. And Meyer, J.P. (1990), The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization, Journal Of Occupational Psychology, Vol. 63 No.1, PP: 1–18.

Avolio, J., Jung, D., Murry, W. And Sivasubramaniam, N. (1996), Building Highly Developed Teams: Focusing On Shared Leadership Process, Efficacy, Trust, and Performance. In M.M. Beyerlein, D.A. Johnson, And S.T. Beyerlein (Eds.), Advances In Interdisciplinary Studies of Work Team, PP: 173-209, Greenwich: JAI Press, Inc.

Ayoko, O. B., Callan, V. J., & Härtel, C. E. (2003). Workplace conflict, bullying, and counterproductive behaviors. The International Journal of Organizational Analysis, vol.11 no 4, PP: 283-301.

Barling, J., Weber, T. And Kelloway, E.K. (1996), Effects Of Transformational Leadership Training on Attitudinal And Fiscal Outcomes: A Field Experiment, Journal Of Applied Psychology, Vol. 8, PP: 827-832.

Becker, T.E. (1992), Foci and Bases of Commitment: Are They Distinctions Worth Making? Academy of Management Journal, Vol. 35 No. 1, PP: 232-244.

Beckman, C. M. (2006). The influence of founding team company affiliations on firm behavior. Academy of Management Journal, vol,49 no 4, PP: 741-758.

Bishop, J.W. And Scott, K.D. (1997), Employee Commitment and Work Team Productivity, Human Resource Magazine, Vol. 11, PP: 107-111.

Bishop, J.W., Scott, K.D. And Casino, L.S. (1997), The Differential Effects Of Team Commitment And Organizational Commitment On Job Performance And Intention To Quit, Paper Presented At The Annual Meeting Of The Academy Of Management, Boston.

Bryk, A., Camburn, E., & Louis, K. (1999). Professional Community in Chicago Elementary Schools: Facilitating Factors and Organizational Consequences. Educational Administration Quarterly, Vol. 35 No. 5, pp: 751-781.

Carson, J. B., Tesluk, P. E. And Marrone, J. A. (2007), Shared Leadership in Teams: An Investigation Of Antecedent Conditions And Performance, Academy Of Management Journal, Vol. 50 No. 5, PP: 1217-1234.

Cerit, Y. (2010), The Effects Of Servant Leadership On Teachers’ Organizational Commitment In Primary Schools In Turkey, International Journal Of Leadership In Education, Vol.13 No.3, PP: 301-317.

Chen, X., Lam, S., Naumann, S., & Schaubroeck, J. (2005). Group Citizenship Behaviour: Conceptualization and Preliminary Tests of its Antecedents and Consequences. Management and Organization Review, Vol. 1 No. 2, pp: 273-300.

Chin, W. (1998), Issues And Opinion On Structural Equation Modeling, MIS Quarterly, Vol. 22 No.1, PP: 7-16.

 

Chu, T. And Chen, Y. (2015), With Good We Become Good: Understanding e-learning adoption by theory of planned behavior and group influences, Computers & Education, Vol. 92-93, pp: 37-52.

Cohen, S.G. And Bailey, D.E. (1997), What Makes Team Work: Group Effectiveness Research From The Shop Floor To The Executive Suit, Journal Of Managemet, Vol. 23 No. 3, PP: 239-290.

Cronbach, L. (1951), Coefficient Alpha And The Internal Structure Of Tests, Psychometrical, vol.16, PP: 297-334.

Day, D. V. (2000), Leadership Development: A Review In Context, Leadership Quarterly, Vol. 11, PP: 581−613.

Day, D. V., Gronn, P. And Salas, E. (2004), Leadership Capacity In Teams, Leadership Quarterly, Vol. 15, PP: 857–880.

Denisi, A. S., Hitt, M. A. And Jackson, S. E. (2003), The Knowledge-Based Approach To Sustainable Competitive Advantage. In S. E. Jackson, M. A. Hitt, And A. S Denisi (Eds.), Managing Knowledge For Sustained Competitive Advantage, PP: 3–33, San Francisco: Jossey- Bass.

Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P. And Kaiser, S. (2012), Guidelines For Choosing Between Multi-Item And Single-Item Scales For Construct Measurement: A Predictive Validity Perspective, Journal Of The Academy Of Marketing Science, Vol. 40 No. 3, PP: 434-449.

Díaz-Casero, J. C., Hernández-Mogollón, R. And Roldán, J. (2011), A structural model of the antecedents to entrepreneurial capacity, International Small Business Journal, Vol. 30 No. 8, pp: 850-872.

Drucker, P. And Stoner, J.A.F. (1983), Management, New York: Prentice-Hall.

Drucker, P. F. (1968), The Age Of Discontinuity. New York: Harper & Row.

Druskat, V. U. And Wheeler, J. V. (2003), Managing From The Boundary: The Effective Leadership Of Self-Managing Work Teams. Academy Of Management Journal, Vol. 46, PP: 435-457.

Ensley, M. D., Hmieleski, K. M. And Pearce, C. L. (2006), The Importance Of Vertical And Shared Leadership Within New Venture Top Management Teams: Implications For The Performance Of Startups, Leadership Quarterly. Vol. 17, PP: 217–231.

Fornell, C. And Larcker, D. (1981), Structural Equation Models With Unobservable Variables And Measurement Error, Journal Of Marketing Research, Vol. 18 No.1, PP:39-50.

Fry, L. W., Vitucci, S. and Cedillo, M. (2005), Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline, The Leadership Quarterly, vol.16 no. 5, PP: 835-862.

Gibb, C. A. (1954), Leadership, In G. Lindzey (Ed.), Handbook Of Social Psychology, Vol. 2, PP: 877–917, Reading MA: Addison-Wesley.

Hackman, J. R., & Walton, R. E. (1986). Leading Groups In Organizations. In P. S. Goodman & Associates (Eds.), Designing Effective Work Groups, PP: 72–119, San Francisco: Jossey-Bass.

Henseles, J., Ringle, C. And Sinkovics, R. (2009), The Use Of Partial Least Squares Path Modeling In International Marketing, New Challenges To International Marketing, Vol. 20, PP: 277-320.

Hooker, C. and Csikszentmihalyi. M. (2003), Flow, Creativity, And Shared Leadership: Rethinking The Motivation And Structuring Of Knowledge Work, In C.L. Pearce & J.A. Conger (Eds.), Shared Leadership: Reframing The Hows And Whys Of Leadership, PP: 217–234, Thousand Oaks, CA: Sage.

Hoveida, R., Salari, S. And Asemi, A. (2011), A Study On The Relationship Among Servant Leadership (SL) And The Organizational Commitment (OC): A Case Study, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 3 No.3, PP: 499-509.

Hulland, J. (1999), Use Of Partial Least Squares (PLS) In Strategic anagement Research: A Review Of Four Recent Studies, Strategic Management Journal, Vol. 20 No.2, PP: 195-204.

Jackson, S. E. (1996). The consequences of diversity in multidisciplinary work teams. Handbook of work group psychology, PP: 53-75.

Katz, D. And Kahn, R. L. (1978), The Social Psychology Of Organizations (2nd Ed.), New York: Wiley.

Kirkman, B. L. And Rosen, B. (1997), A Model Of Work Team Empowerment, In W. A. Pasmore & R. W. Woodman (Eds.), Research In Organizational Change And Development An Annual Series Featuring Advances In Theory, Methodology, And Research, Vol. 10, PP: 131-167, Greenwich, CT: JAI Press.

Kozlowski, S. W. J. and Bell, B. S. (2003), Work groups and teams in organizations. In W. C. Borman and D. R. Ilgen (Eds.), Comprehensive handbook of psychology: Industrial and organizational psychology, vol. 12, PP: 333–375, New York: Wiley.

Kozlowski, S. W. J. And Klein, K. J. (2000), A Multilevel Approach To Theory And Research In Organizations, In K. J. Klein & S. W. J. Kozlowski (Eds.), Multilevel Theory, Research, And Methods In Organizations, PP: 3–90, San Francisco: Jossey-Bass.

Kozlowski, S. W. J., Gully, S. M., Salas, E. And Cannon Bowers, J. A. (1996), Team Leadership And Development Theory, Principles, And Guidelines For Training Leaders And Teams, In M. M. Beyerlein, D. A. Johnson Et Al. (Eds.), Advances In Interdisciplinary Study Of Work Teams: Team Leadership, Vol. 3, PP: 253-292, Greenwich, CT: JAI Press.

Lapierre, J., & Giroux, V. P. (2003). Creativity and work environment in a high‐tech context. Creativity and Innovation Management, vol.12 no 1, PP: 11-23.

Lawler, E. E., Mohrman, S. A. And Benson, G. (2001), Organizing For High Performance: Employee Involvement TQM, Reengineering, And Knowledge Management In The Fortune 1000, San Francisco: Jossey- Bass.

Lechler, T. (2001). Social interaction: A determinant of entrepreneurial team venture success. Small Business Economics, vol.16 no 4, PP: 263-278.

Liden, R. C., Wayne, S. J. And Sparrowe, R. T. (2000), An Examination Of The Mediating Role Of Psychological Empowerment On The Relations Between The Job, Interpersonal Relationships, And Work Outcomes, Journal Of Applied Psychology, Vol. 85, PP: 407–416.

Lovelace, K.J., Manz, C.C. And Alves, J.C. (2007), Work Stress And Leadership Development: The Role Of Self-Leadership, Shared Leadership, Physical Fitness And Flow In Managing Demands And Increasing Job Control, Human Resource Management Review, Vol. 17, PP: 374-387.

Macky, K. And Boxall, P. (2007), The Relationship Between ‘High Performance Work Practices’ And Employee Attitudes: An Investigation Of Additive And Interaction Effects, International Journal Of Human Resource Management, Vol.18 No. 1, PP: 4537-567.

Manz, C.C. (1992), Self-Leading Work Teams: Moving Beyond Self-Management Myths, Human Relations, Vol.45 No.11, PP: 1119-40.

Marks, M. A., Mathieu, J. E. And Zaccaro, S. J. (2001), A Temporally Based Framework And Taxonomy Of Team Processes, Academy Of Management Review, Vol. 26, PP: 356–376.

Mccauley, C. D. And Van Velsor, E. (Eds.). (2004), The Center For Creative Leadership Handbook Of Leadership Development, 2nd Ed, San Francisco: Jossey-Bass.

Mehra, A., Smith, B., Dixon, A. And Robertson, B. (2006), Distributed Leadership In Teams: The Network Of Leadership Perceptions And Team Performance, Leadership Quarterly, Vol. 17, PP: 232–245.

Miller, N. (2002). Insider change leadership in schools. International Journal of Leadership in Education, Vol. 5 No.4, pp:343-360.

Morgeson, F. P. And Hofmann, D. A. (1999), The Structure And Function Of Collective Constructs: Implications For Multilevel Research And Theory Development, Academy Of Management Review, Vol. 24, PP: 249–265.

Murphy, S. E. And Riggio, R. E. (Eds.). (2003), The Future Of Leadership Development, Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, PP: 161−180.

Nahapiet, J. And Ghoshal, S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, And The Organizational Advantage, Academy Of Management Review, Vol. 23, PP: 242–266.

Newmann, F., King, M., and Youngs, P. (2000). Professional Development That Addresses School Capacity: Lessons from Urban Elementary Schools. American Journal of Education, Vol. 108 No. 4, pp: 259-299.

Nunnally, J. (1978), Psychometric theory, New York, NY: McGraw-Hill.

O’Leary-Kelly, A. M., Martocchio, J. J. And Frink, D. D. (1994), A Review Of The Influence Of Group Goals On Group Performance, Academy Of Management Journal, Vol. 37, PP: 1285–1301.

Parker, S. And Wall, T. (1998), Job And Work Design: Organizing Work To Promote Well-Being And Effectiveness, Sage Publications, London.

Pearce, C. L. (2004), The Future Of Leadership: Combining Vertical And Shared Leadership To Transform Knowledge Work, Academy Of Management Executive, Vol. 18 No.1, PP: 47−57.

Pearce, C. L. And Conger, J. A. (Eds.). (2003), Shared Leadership: Reframing The Hows And Whys Of Leadership, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pearce, C. L., Waldman, D. A., & Csikszentmihalyi, C. (2006), Virtuous leadership: A theoretical model and research agenda, Journal of Management, Spirituality and Religion, vol. 3 no. 1-2, PP: 60-77.

Pearce, C.L. And Manz, C.C. (2005), The New Silver Bullets Of Leadership: The Importance Of Self And Shared Leadership In Knowledge Work, Organizational Dynamics, Vol. 34, PP: 130-140.

Pearce, C.L., & Sims, H.P., Jr. (2002). Vertical Versus Shared Leadership As Predictors Of The Effectiveness Of Change Management Teams: An Examination Of Aversive, Directive, Transactional, Transformational, And Empowering Leader Behaviors, Group Dynamics: Theory, Research, And Practice, Vol. 6, PP: 172-197.

Pearce, C.L., Yoo, Y. And Alavi. M. (2004), Leadership, Social Work And Virtual Teams: The Relative Influence Of Vertical Vs. Shared Leadership In The Nonprofit Sector, In R. Riggio And S. Smith-Orr (Eds.), Nonprofit Leadership, PP: 180–203, San Francisco, Jossey Bass.

Schwarz, A. And Schwarz, C. (2007), The Role of Latent Beliefs and Group Cohesion in Predicting Group Decision Support Systems Success, Small Group Research, Vol. 38 No. 1, pp: 195-229.

Scott, K.D. And Townsend, A.M. (1994), Teams: Why Some Perform And Other Do Not, Human Resource Magazine, Vol. 8, PP: 62-67.

Seers, A. (1996), Better Leadership Through Chemistry: Toward A Model Of Emergent Shared Team Leadership, In M. M. Beyerlein & D. A. Johnson (Eds.), Advances In The Interdisciplinary Study Of Work Teams: Team Leadership, Vol. 3, PP: 145–172, Greenwich, CT: JAI Press.

Shamir, B. And Lapidot, Y. (2003), Shared Leadership In The Management Of Group Boundaries: A Study Of Expulsions From Officers’ Training Courses, In C.L. Pearce & J.A. Conger (Eds.), Shared Leadership: Reframing The Hows And Whys Of Leadership, PP:235–249, Thousand Oaks, CA: Sage.

Sinclair, A. L. (1992), The Tyranny Of A Team Ideology,Organization Studies, Vol.13: PP: 611–626.

Siskin, L. (1997). The Challenge of Leadership in Comprehensive High Schools: School Vision and Departmental Divisions. Educational Administration Quarterly, vol. 33, pp: 604-623.

Sosik, J.J., Avolio, B.J. And Kahai, S.S. (1997), Effects Of Leadership Style And Anonymity On Group Potency And Effectiveness In A Group Decision Support System Environment, Journal Of Applied Psychology, Vol. 82 No. 1, PP: 89-103.

Stewart, G. L. And Manz, C. C. (1995), Leadership For Self-Managing Work Teams: A Typology And Integrative Model, Human Relations, Vol. 48, PP: 747–770.

Torre-Ruiz, J., Ferrón-Vílchez, V. And Mandojana, N. (2014), Team Decision Making and Individual Satisfaction With the Team, Small Group Research, Vol. 45 No. 2, pp: 198-216.

Training Magazing. (1995), Teams In Practice, Lakewood Publications, Minneapolis.

Van Dyne, L. And Lepine, J. A. (1998), Helping And Voice Extra-Role Behaviors: Evidence Of Construct And Predictive Validity, Academy Of Management Journal, Vol. 41, PP: 108–119.

Vaneeta, D.A. And Gosling, D. (2005), Improving Teaching And Learning In Higher Education: A Whole Institution Approach, Glasgow. SRHE And Open University Press.

Vigoda-Gadot, E., Beeri, I., Birman-Shemesh, T., & Somech, A. (2007). Group-level organizational citizenship behavior in the education system: A scale reconstruction and validation. Educational Administration Quarterly, vol.43 no 4, PP: 462-493.

Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G. and Van Oppen, C. (2009), Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, vol. 33 no.1, P: 177.

Witziers, B., Sleegers, P., & Imants, J. (1999). Departments as Teams: Functioning, variations and alternatives. School Leadership & Management, Vol. 19 No.3, pp: 293-304.

Yukl, G. A. (1989), Leadership In Organizations (2nd Ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Zaccaro, S. J., Rittman, A. L. And Marks, M. A. (2001), Team Leadership, Leadership Quarterly, Vol. 12, PP: 451–483.