بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

مدیریت به صورت علم، آن هم در ابعاد و حوزه‌های گوناگون مورد پژوهش متخصصان این امر قرار گرفته که در این راستا، سبک های مدیریت پدید آمده و این پرسش مطرح شد که هر یک از این سبک ها تا چه حد می تواند اثربخشی داشته باشد.این پژوهش به بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان ملارد تهران پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع میدانی بوده، روش تحقیق پیمایشی و از نوع تبیینی است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان ملارد تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 292 آموزگار انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده شامل پرسشنامه سبک های مدیریت و پرسشنامه اثربخشی سازمانی مدرسه بود که برای مؤلفه های اثربخشی نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و روحیه مدنظر قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که بین سبک های مدیریت با اثربخشی سازمانی مدارس مقطع ابتدایی ارتباط مستقیم وجود دارد و بین مدیران مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی در زمینه ی سبک های مدیریتی و اثربخشی سازمانی مدرسه تفاوت وجود دارد. همچنین با افزایش سن و سابقه ی کار پاسخگویان، اثربخشی سازمانی مدرسه نیز افزایش یافته و تفاوت معناداری در اثربخشی سازمانی مدارس به نفع زنان مشاهده شده است. علاوه برآن تحصیلات تأثیر چندانی بر اثربخشی سازمانی مدرسه نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استونر، جیمز و فریمن، ادوارد (1389)، مدیریت،ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

تورانی، حیدر (1385)، بررسی دلالت­های نظریه­ها و سبک­های مدیریت در بروز نوآوری، تهران: مجلهنوآوری­هایآموزشی، سال پنجم، شماره 15، صص67-62.

حسنی، محمد و سامری، مریم (1389)، بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز، تهران: مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره 21، صص223-201.

حسینی، غلام (1382)، بررسی رابطه مدیریت با اثربخشی مدیران متوسطه شهرستان داراب، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، شیراز: دانشگاه شیراز.

رضائیان، علی (1391)، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

زکی، محمدعلی؛ ادیبی سده، مهدی و یزدخواستی، بهجت (1385)، بررسی اثربخشی سازمانی مدارس آموزش و پرورش شهر اصفهان، شیراز: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، صص42-27

زکی، محمدعلی (1388)، بررسی جامعه­شناختی بهره­وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش، تهران، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شماره2، صص172-147.

سعیدی، فریده (1387)، بررسی رابطه بین شیوه‌های مدیریت با انگیزش معلمان ابتدایی شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

شیرازی، علی (1389)، نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی( مقدمات و اصول)، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

علاقه­بند، علی (1391)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان.

فیضی، مهدی و همکاران (1388)، بررسی رابطه بین سبک­های مدیریتی مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستان های شهرستان سنندج،گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 3، صص123-103.

قایقور، فرشید (1385)، بررسی تأثیر سبک­های مدیریتی بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

کونتز، هارولد و همکاران (1391)، اصول مدیریت، ترجمه محمدهادی چمران، تهران: موسسه انتشارات علمی.

هوی، سیسل میسکل (1391)، تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه میرمحمد سیدعباس‌زاده، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

Andriopoulos,Constantine(2001).Determinants of organizationalcreativity: aliterature review. Journal of management decision.Vol 39 .N 10 . pp 834-840.

Amabile, T.M.; Goldfarb, P.; and Brackfield, S.C (2006). Social influences on creativity: evaluation, coaction, and surveillance. Creativity Research Journal, 3, 1 , pp 6-21.

Ibrahim, Ali. S, Al-Taneiji,Shaikah (2012). Principal leadership style, school performance,and principal effectiveness in Dubai schools. International Journal of Research Studies in Education, Faculty of Education,United Arab Emirates University,UAE.

Mayfield, Milton. Mayfield, Jacqueline (2008). Leadership techniques for nurturing worker garden variety creativity. Journal of ManagementDevelopment. Vol. 27, N0. 9, pp 976-986.

Likert,Rensis.(1961). Human Organization. New York: McGraw-Hill.

Rojas, R. (2000). AReview of Models for Measuring Organizational Effectiveness Among for Profit and Nonprofit Organizations. Non Profit Management and leadership,11(1).pp 97-104.