بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه ازاد شیراز- عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پ‍ژوهش، بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان است. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که، درک حسابرسان ارشد از تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی حسابرس چیست؟ به‌ منظور بررسی سایر رفتارهای غیرکارکردی حسابرس، یک فرضیۀ اصلی و شانزده فرضیۀ فرعی ارائه شده است. ابزار مورد استفاده برای آزمودن فرضیه‌ های پژوهش پرسشنامۀ استاندارد است. جامعۀ آماری پژوهش را حسابرسان ارشد تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش درخصوص این فرضیه نشان داد که در سطوح کلیۀ‌ فرضیه‌ های اصلی و فرعی، رابطه معنی‌ داری بین درک رهبری اصیل به ‌وسیلۀ حسابرسان با معیارهای رفتارهای غیرکارکردی حسابرسان وجود ندارد. از آنجا که بهبود رهبری اصیل باعث افزایش کیفیت حسابرسی می ‌شود، می‌توان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شریکان مؤسسه‌ های حسابرسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعتمادی، حسین؛ فرزانی، حجت الله؛ غلامی حسین آباد، رضا؛ و ناظمی اردکانی، مهدی (1389)، بررسی تأثیر ارزش­ های اخلاق، شرکتی بر درک مدیریت سود،فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، شماره‌های 3 و 4، 46-35.

الوانی، سیدمهدی (1385)، مدیریت عمومی، چاپ سی و یکم، تهران: نشرنی.

خلیلی شورینی، سهراب (1373)، تئوری­های ره‍ب‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آنه‍ا در ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍ران، چاپ اول، تهران: انتشارات قائم.

رضائیان، علی (1385)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

مختاری­پور، مرضیه؛ سادت، سیدعلی؛ و امیری، شعله (1385)، بررسی رابطه­ های موجود بین هوش هیجانی و نظریه­ های رهبری، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، شماره 21، 56-39.

مشبکی، اصغر (1385)، مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی ارزشی از رفتار انسانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ترمه.

مطهری، مرتضی (1368)، امامت و رهبری، تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1372)، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: انتشارات صدرا.

مهرانی، ساسان (1379)، تأثیر فشار بودجۀ زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی، دانشگاه تهران، پایان­نامۀ دکتری رشته حسابداری.

مهرانی، ساسان و نعیمی، مهدیس (1382)، نظریۀ اخلاقی و تأثیر فشار بودجۀ زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل، بررسی­ های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 32، 61-43.

مهدوی، غلامحسین و هوشمند، عبدالحمید (1392)، بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار حسابرس، فصلنامۀ دانش حسابرسی،شماره 51، 60-41.

مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1389)، تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب نو.

Agoglia, P. C.; Hatfield, R. C.; and Lambert, T. (2010), An Examination of Audit Managers’ Preference for the Underreporting of Time by Their Audit Staff, International Conference: Georgia State University [24-25/06/2010].

Alok, K. and Israel, D. (2012), Authentic Leadership and Work Engagement, The Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 47, No. 3, pp. 498-510.

American Institute of Certified Public Accountants (2002), Summary of Sarbanes-Oxley Act of 2002, Retrieved April 5, 2006, http://www.aicpa.org/info/SarbanesOxley-summary. Htm

American Institute of Certified Public Accountants. (2006), AICPA Professional Standards, Vol. 1, New York: AICPA.

Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Walumbwa. F. O.; Luthans, F.; and May, D. R. (2004), Unlocing the Mask: A Look at the Process by Which Authentic Leaders Impact Follower Attitudes and Behaviors, Leadership Qurterly, Vol, 15, pp. 801-823.

Bayou, M. E.; Reinstein, A.; and Paul, F. (2011), To Tell the Truth: A Discussion of Issues Concerning Truth and Ethics in Accounting, Accounting, Organizations and Society, Vol. 36, Iss. 2, pp. 109-124.

Bird, J. J. and Wang, C. (2011), Authentic Leadership and Budget Building: Super Intendents Reveal Rings, Strategies, and Connection, Academy of Educational Leadership Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 143-157.

Bryan, O.; Quirin, J.; and Donnelly, P. (2005), Locus of Control and Dysfunctional Audit Behavior, Journal of Business and Economics Research, Vol. 3, No. 10, pp.9-14.

Caruso, D. R.; Mayer, J. D.; and Salovey, P. (2001), Emotional Intelligence and Emotional Leadership In R. E. Riggio and S. E. Murphey (Eds.), Multiple Intelligences and Leadership, pp. 55-74, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Caza, A.; Bagozzi, R. P.; Woolley, L.; Levy, L.; and Caza, B. B. (2010), Psychological Capital and Authentic Leadership: Measurement, Gender, and Cultural Extension, Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 2, Iss.1, pp. 53-70.

Chan, A.; Hannah, S.; and Gardner, W. (2005), Veritable Authentic Leadership: Emergence, Functioning, and Impacts, Monographs in leadership and management, Vol.3, pp. 3-41.

Cooper, C.; Scandura, T.; and Schriesheim, C. (2005), Looking Forward by Learning from our Past: Potential Challenges to Developing Authentic Leadership Theory and Authentic Leaders, The Leadership Quarterly, Vol. 16, Iss. 3, pp. 475-493.

Copeland, J. (2005), Ethics as Imperative, Accounting Horizons, Vol. 19, No. 1, pp. 35-43.

Darvish, H. and Rezaei, F. (2011), The Impact of Authentic Leadership on Job Satisfaction and Team Commitment, Management & Marketing, Vol. 6, No. 3, pp. 421-436.

Dasborough, M. and Ashkanasy, N. (2005), Follower Emotional Reactions to Authentic and Inauthentic Leadership Influence, In Gardner, W.; Avolio, B. and F. Walumbwa, (eds.), Authentic Leasdership Theory and Practice: Origins, Effects and Development, Oxford: Elsevier Science.

De Angelo, L. (1981), Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, Iss. 3, pp. 183-199.

Dhiman, S. (2011), Personal Mastery and Authentic Leadership, Organization Development Journal, Vol. 29, No. 2, pp. 69-83.

Endrissat, N.; Muller, W.; and Kaudela-Baum, S. (2007), En Route to an Empirically-Based Understanding of Authentic Leadership, European Management Jouranl, Vol. 25, Iss. 3, pp. 207-220.

Fry, L. W. (2003), Toward a Theory of Spiritual Leadership, The Leadership Quarterly, Vol. 14, pp. 693- 727.

Gardner, W.; Avolio, B.; Luthans, F.; May, D.; and Walumbwa, F. (2005), Can You See the Real Me? A Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development, The leadership Qurterly, Vol. 16, pp. 343-372.

Gavin, J. H.; Quick, C. J.; Cooper, C. L.; and Quick, J. D. (2003), A Spirit of Personal Integrity: The Role of Character in Executive Health, Organizational Dynamics, Vol. 32, pp. 165-179.

George, J. M. (2000), Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence, Human Relations, Vol. 53, pp. 1027-1055.

Goldman, B. M. and Kernis, M. (2002), The Role of Authenticity in Healthy Psychological Functioning and Subjective Well-Being, Annals of the American Psychotherapy Association, Vol. 5, pp. 18-20.

Griffin, D. and Tversky, A. (1992), The Weighting of Evidence and the Determinants of Confidence, Cognitive Psychology, Vol. 24, No. 3, pp. 41-435.

Hannah, S. T.; Avolio, B. J.; and Walumbwa, F. O. (2011), Relationships Between Authentic Leadership, Moral Courage, And Ethical And Pro-Social Behaviors, Business Ethics Quarterly, Vol. 21, No. 4, pp. 555-578.

Ilies, R.; Morgeson, F. P.; and Nahrgang, J. D. (2005), Authentic Leadership and Eudaemonic Well-Being: Understanding Leader-Follower Outcomes, Leadership Quarterly, Vol. 16, pp. 373-394.

Kustinah, S. (2013), The Influence Of Dysfunctional Behavior And Individual Culture On Audit Quality, International Journal of Scientific & Thecnology Reseaech, Vol. 2, Iss. 5, pp. 118-125.

Kelley, T. and Margheim, L. (1990), The Impact of Time Budget Pressure, Personality and Leadership Variables on Dysfunctional Audit Behavior, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 9, No. 2, pp. 21-41.

Kernis, M. H. (2003), Toward a Sense of Organizational Humor: Implications for Organizational Diagnosis and Change, Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 23, pp. 531-546.

Ling, Q. and Akers, M. (2010), An Examination of Underreporting of Time and Premature Sign-offs by Internal Auditors, Review of Business Information Systems, Vol. 14, No. 4, pp. 36-48.

Luthans, F. and Avolio, B. J. (2003), Authentic Leadership: A Positive Developmental Approach, In Cameron, K. S.; Dutton, G. E. and R. E. Quinn (eds.), Positive Organizational Scholarship. SanFrancisco: Barrett-Koehler, pp. 241-261.

Margheim, L. and Pany, K. (1986), Quality Control, Premature Sign-off, and Underreporting of Time: Some Empirical Findings, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 5, No. 2, pp. 50-63.

May, D.; Chan, A.; Hodges T.; and Avolio, B. (2003), Developing the Moral Component of Authentic Leadership, Organizational Dynamics, Vol. 32, Iss. 3, pp. 247-260.

Morris, J. T. (2009), The Impact of Authentic Leadership and Ethical Organizational Culture on Auditor Behavior, University of San Diego,A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of doctor of Philosophy in Accounting.

Morris, J. T. (2014), The impact of Authentic Leadership and Ethical Firm Culture on Auditor Behavior, Journal of Behavioral Studies in Business, Vol. 7, pp. 99-130.

Ogbonna, G. N. and Ebimobowei, A. (2011), Ethical Compliance by the Accountant on the Quality of Financial Reporting and Performance of Quoted Companies in Nigeria, Asian Journal of Business Management, Vol. 3, No. 3, pp. 152-160.

Reckers, P.; Wheeler, S.; and Wong-on-Wing, B. (1997), A Comparative Examination of Auditor Premature Sign-offs Using the Direct and Randomized Response Methods, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 16, No. 1, pp. 69-78.

Ryff, C. D. and Keyes, C. L. M. (1995), The Structure of Psychological Well-Being Revisited, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 69, pp. 719-727.

Shapiro, M.; Koh, H.; and Killough, L. (2003), Underreporting and Premature Signoff in Public Accounting, Managerial Auditing Journal, Vol. 18, Iss. 6/7, pp. 478-489.

Silverstein, S. (2012), Sustainable Culture, Leadership Excellence, Vol. 29, No. 12, pp. 17-18.

Soobaroyen, T. and Chengabroyan, C. (2006), Auditors Perceptions of Time Budget Pressure, Premature Sign-off and Under-Reporting of Chargeable Time: Evidence From a Developing Country, International Journal of Auditing, Vol. 10, Iss. 3, pp. 201-218.

Walumbwa, F.; Avolio, B.; Gardner, W.; Wensing, T.; and Peterson, S. (2008), Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure, Journal of Management, Vol. 34, Iss. 1, pp. 89-126.

Wyatt, A. (2003), Accounting Professionalism: Accountants Responsibilities and Morality, American Accounting Association’s Annual Meeting in Honolulu, [04/08/2003].

Yammarino, F.; Dionne, S.; Schriesheim, C.; Dansereau, F. (2008), Authentic Leadership Positive Organizational Behavior: A Meso, Multi-Level Perspective, The leadership Quarterly, Vol. 19, pp. 693-707.

Yukl, G. (2002), Leadership in Organizations, (5th). Englewood Cliffs, NJ: PRENTICE Hall.