تأثیر مهارت‌های رهبری ناب مدیران بر آمادگی برای تغییردر بخش دولتی: واکاوی نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارت‌های رهبری ناب مدیران و آمادگی برای تغییر در بخش دولتی می­باشد. این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان‌های دولتی منتخب شهر کرمان بوده که تعداد 326 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته مهارت‌های رهبری ناب برگرفته از مدل لایکر و کانویس (2012)، استاندارد اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و استاندارد آمادگی برای تغییر گراهام (2006) هستند که روایی و پایایی آنها به تأیید رسیده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده­ها ازطریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. یافته­های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و مهارت‌های رهبری ناب مدیران علاوه‌بر تأثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و ازطریق اعتماد سازمانی نیز بر آمادگی برای تغییر تأثیر می‌گذارد. همچنین نقش میانجی‌‌ اعتماد سازمانی کارکنان در رابطه بین به‌کارگیری مهارت‌های رهبری ناب مدیران و آمادگی برای تغییر تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، کیومرث؛ فاطمی، عادل و لطفی، امید (1395)، تحلیل روابط رهبری امنیت­مدار، فضای اخلاقی و اعتماد سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، دوره یازدهم، شماره دوم: 77-84.
ترک­زاده، جعفر و عبدشریفی، فاطمه (۱۳۹۴)، پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه­گری انسجام سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره بیست‌وچهارم، شماره هفتاد‌وهشتم: 33-64.
ترک­زاده، جعفر و عبدشریفی، فاطمه (۱۳۹5)، تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست‌وهفتم، شماره شست‌وچهارم: 61-78.
چمنی­فرد، راحله و نیک­پور، امین (1398)، سبک‌های رهبری نوین در سازمان، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
حمزه‌پور، مهدی و اعتمادی، مرجان (1397)، درآمدی بر رهبری ناب، تهران: انتشارات مؤسسه عصر اطلاعات.
سعیدی­پور، بهمن (1397)، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه)، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره دوازدهم: 453-468.
شفیع­پور­ مطلق، فرهاد؛ جعفری، پریوش؛ یارمحمدیان، محمدحسین و دلاور، علی (1390)، تعیین رابطه بین سبک تصمیم‌گیری، سبک رهبری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی به‌منظور ارائه یک مدل مناسب برای آموزش‌وپرورش شهر اصفهان، علوم تربیتی، دوره هجدهم، شماره دوم: 239-254.
عواطفی­منفرد، احسان؛ مهداد، علی و میرجعفری، سیداحمد (1391)، رابطه رهبری اخلاقی و سلامت روان‌شناختی محیط کار با اعتماد سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، دوره هفتم، شماره سوم: 44-52.
فتاح ‌حصاری، مهرناز (1395)، مدیریت کیفیت جامع برای شرکت‌های متوسط و کوچک در حوزه خدمات، تهران: انتشارات سازمان ملی بهره‌وری ایران.
قنبری، سیروس و عرفانی­زاده، فریبرز (1396)، نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی کارکنان، مطالعات رفتار سازمانی، دوره ششم، شماره بیست‌ودوم: 125-149.
قنبری، سیروس و مرادی، علی (۱۳۹6)، رابطه مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی، رهبری و مدیریت آموزشی، دوره یازدهم، شماره چهل‌ویکم: 87-109.
قنبری، سیروس و مرادی، علی (۱۳۹۷)، ارتقای آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی، دهمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
قویدل، اعظم (1394)، مدیریت ناب و کاربست آن در دنیای آموزش، مدیریت فراگیر، دوره یکم، شماره یکم: 52-61.
کوشکی، علی‌رضا؛ حسین­پور، داود؛ هوشیار، اکبر و اسدی، اسماعیل (1394)، نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر هوش هیجانی بر آمادگی برای تغییر، مطالعات منابع انسانی، دوره پنجم، شماره هفدهم: 15-28.
لعلی‌سرابی، امیر؛ عبدوی، محمد و فروتنی، زهرا (1391)، شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران، مطالعات رفتار سازمانی، دوره یکم، شماره دوم: 86-108.
مظلومی، نادر؛ ناصحی­فر، وحید و احسان­فر، گلشن (1392)، رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه در ایران،پژوهشنامه بیمه، دوره بیست‌وهشتم، شماره صدونهم: 33-56.
مهرابی طالقانی، علی‌رضا و محمدیان ­ساروی، محسن (1398)، بررسی رابطه میان سبک‌های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، دوره دهم، شماره چهلم: ۲۰۷-۲۲۸.
میرکمالی، سیدمحمد و مزاری، ابراهیم (1396)، نقش خودتوسعه­ای بر آمادگی برای تغییر کارکنان مراکز آموزش عالی؛ با میانجی‌گری بهسازی سازمانی، مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره دهم، شماره نوزدهم، 33-60.
 نجفی، علی؛ رحیمیان، حمید و باشکوه، اکبر (1395). بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری و انگیزش با آمادگی برای تغییر سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دوره هشتم، شماره شانزدهم: 114-139.
نیک­پور، امین (1396)، تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست‌وششم، شماره هشتاد‌وششم: 97-123.
Arnott, D. C. (2007). Trust: current thinking & future research. European Journal of Marketing, 41(9/10), 981-987.
Baek, Y. M., & Jung, C. S. (2015). Focusing the mediating role of institutional trust: How does interpersonal trust promote organizational commitment?, The Social Science Journal, 52(4), 481-489.
Bouckenooghe, D., & Devos, G. (2007). Psychological change climate as a crucial catalyst of readiness for change: a dominance analysis. Working Paper, Vlerick Leuven Gent Management School, Brussels, Belgium.
Chathoth, P. K., Mak, B., Sim, J., Jauhari, V., & Manaktola, K. (2011). Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A comparative analysis of U.S. and Indian full service hotels. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 233-242.
Covey, S. M. R. (2006). The Speed of Trust. Free Press, New York.
Dietz, G., & Hartog, D. N. D. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, 35(5), 557-588.
Dombrowski, U., & Mielke, T. (2013). Lean Leadership fundamental principles and their application. Procedia CIRP, 7, 569-574.
Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.
Graham S. L. (2006). Making a Measurable Difference. The Grahham Lowe Group, Edmonton.
Guerrero, E. G., & Kim, A. (2013). Organizational structure, leadership and readiness for change and the implementation of organizational cultural competence in addiction health services. Evaluation and Program Planning, 40, 74-81.
Huang, Q., Davison, R., Liu, H., & Gu, J. (2008). The impact of leadership style on knowledge-sharing intentions in China. Journal of Global Information Management, 16(4), 67-91.
Jones, R. A., Jimmieson, N. L., & Griffiths, A. (2005). The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management Studies, 42(2), 361-386.
Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2002). Creative ways to empower action to change the organization: Case in point. Journal of Organizational Excellence, 22(1), 73-82.
Lewis, D. E. (2007). An investigation into the relationship between product innovation, trust, and diversity. PhD Dissertation, Capella University, Minnesota, United States.
Liker, J. K., & Convis, G. L. (2012). The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining Excellence through Leadership Development. McGraw-Hill, New York.
Ljungblom, M. (2012). A comparative study between development leadership and lean leadership-similarities and differences. Management and Production Engineering Review, 3(4), 54-68.
McKay, K., Kuntz, J. R. C., & Näswall, K. (2013). The effect of affective commitment, communication and participation on resistance to change: The role of change readiness. New Zealand Journal of Psychology, 42(2), 29-40.
Mukherjee, K., & Bhattacharya, R. (2013). Exploring the mediating effect of organizational trust between organizational justice dimensions and affective commitment. Management and Labour Studies, 38(1/2), 63-79.
Othman, A. A., Sundram, V. P. K., Sayuti, N. M., & Bahrin, A. S. (2016). The relationship between supply chain integration, just-in-time and logistics performance: A supplier’s perspective on the automotive industry in Malaysia. International Journal of Supply Chain Management, 58(1), 44-51.
Peach, M., Jimmieson, N. L., & White, K. M. (2005). Beliefs underlying employee readiness to support a building relocation: A theory of planned behavior perspective. Organization Development Journal, 23(3), 9-22.
Radnor, P. Z., & Bucci G. (2011). Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities. The Association of Business Schools, London.
Rafferty, A. E., Jimmieson, N. L., & Armenakis, A. A. (2013). Change readiness: A multilevel review. Journal of Managemen, 39(1), 110-135.
Shah. N. (2014). The role of employees’ trust in management and supervisors on developing attitudes and behaviours for organisational change. International Journal of Management Sciences, 4(8), 333-342.
Shelton, C. D., & Darling. J. R. (2001). The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership. Leadership and organization Development Journal, 22(6), 264-273.
Susanto, A. B. (2008). Organizational readiness for change: A case study on change readiness in a manufacturing company in Indonesia. International Journal of Management Perspectives, 2(1), 51-62.
Treuer, K. V., Karantzas, C., McCabe, M., Mellor, D., Konis, A., Davison, T. E., & O’Connor, D. (2018). Organizational factors associated with readiness for change in residential aged care settings. BMC Health Services Research, 18(77), 1-6.
Weber, P. S., & Weber, J. E. (2001). Changes in employee perceptions during organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 291-300.
Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, 4(67), 1-9.
Westlan, J. C. (2010). Lower bounds on sample size in structural equation modeling.  Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 476-487.
Yasir, M., Imran, R., Irshad, M. K., Mohamad, N. A., & Khan, M. M. (2016). Leadership styles in relation to employees’ trust and organizational change capacity: Evidence from non-profit organizations. SAGE Open, 6(4), 1-12.