الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکترا ، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران

2 دانشیار ، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران

3 استاد و رئیس گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

چکیده

برتری نسبی کارآفرینان در شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه یک فرض دیرینه در مطالعات کارآفرینی است. اما دلیل وجود آن و نحوه ایجاد آن هنوز سؤال‌برانگیز بوده و تحت نظریه‌پردازی می‌باشد و جریانی از مطالعات کارآفرینی را شکل داده است. مطالعه کیفی، اکتشافی و استقرایی حاضر ازطریق پاسخ‌دادن به سؤالات یادشده به این جریان می‌پیوندد و آن را توسعه می‌دهد. این مقاله که برمبنای روش پدیدارشناسی به نگارش درآمده است، ازطریق شناسایی و معرفی 7 طرح‌واره کارآفرینانه به چرایی این برتری پاسخ می‌دهد و مدلی ذهنی را شناسایی و ترسیم می‌نماید که طی 2 مرحله و 16 فرایند چگونگی این برتری در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه را تشریح می‌کند. این مقاله با ارائه پیشنهاداتی نوآورانه سعی می‌کند زمینه انجام پژوهش­های آتی در این حوزه را فراهم نماید و مشارکت کارآفرینی و علوم شناختی و به‌طور اخص زبان‌شناسی شناختی را توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ظهورعطار، سید حسین؛ نهاردانی، صادق و محمدجوادی، افروز (1397)، ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار براساس استفاده از مدل‌های کسب‌وکار دانش الکترونیک، همایش ملی مدیریت و کسب‌وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
نصری، صادق؛ دماوندی، مجید ابراهیم و کریمی لیچاهی، رقیه (1393)، اثربخشی آموزش روش ادراکی- حرکتی و چندحسی در بهبود مهارت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
Alonso, M.A.P., Sanchez, J.C., & Maditinos, D. )2016(. Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven Economies Under the Shadow of a Financia Crisis. Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1): 3-13.
Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123. doi:https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00068-4.
Asante, E. A., & Affum-Osei, E. (2019). Entrepreneurship as a career choice: The impact of locus of control on aspiring entrepreneurs' opportunity recognition. Journal of Business Research, 98, 227-235. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.006.
Baron, R.A.( 2006). Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs Connect the Dots to Identify New Business Opportunities. Academy of Management Perspectives, 20(1), 104–119.
Baron, R.A., & Ensley, M.D. (2006). Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs. Management Science, 52(9), 1456.
Blume, B.D., & Covin, J.G. (2011). Attributions to Intuition in the Venture Founding Process: Do Entrepreneurs Actually Use Intuition or Just Say That They Do? Journal of Business Venturing, 26(1), 137-151.
Bogatyreva, K., Edelman, L. F., Manolova, T. S., Osiyevskyy, O., & Shirokova, G. (2019). When do entrepreneurial intentions lead to actions? The role of national culture. Journal of Business Research, 96, 309-321. doi:https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2018.11.034.
Busenitz, L. W., xf, mez, C., & Spencer, J. W. (2000). Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena. The Academy of Management Journal, 43(5), 994-1003. doi:10.2307/1556423.
Chang, S.-H., Shu, Y., Wang, C.-L., Chen, M.-Y., & Ho, W.-S. (2019). Cyber-entrepreneurship as an innovative orientation: Does positive thinking moderate the relationship between cyber-entrepreneurial self-efficacy and cyber-entrepreneurial intentions in Non-IT students? Computers in Human Behavior, 105975. doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.039.
Ciuchta, M. P., & Finch, D. (2019). The mediating role of self-efficacy on entrepreneurial intentions: Exploring boundary conditions. Journal of Business Venturing Insights, 11, e00128. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00128.
Clausner, T. C., & Croft, W. (1999). Domains and Image Schemas. Cognitive Linguistics. 10, 1−31.
Croft, W., & Cruse, D. A. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge University Press.
Dheer, R. J. S., & Lenartowicz, T. (2019). Cognitive flexibility: Impact on entrepreneurial intentions. Journal of Vocational Behavior, 115, 103339. doi:https://doi.org/ 10.1016/j.jvb.2019.103339
Dimitratos, P., Johnson, J. E., Plakoyiannaki, E., & Young, S. (2016). SME internationalization: How does the opportunity-based international entrepreneurial culture matter? International Business Review, 25(6), 1211-1222. doi:https:// doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.03.006
Dodge, E., & Lakoff, G. (2005). Image schemas: From linguistic Analysis to Neural Grounding. From Perception to Meaning: Image schemas in Cognitive Linguistics, P.P57–91.
Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.
Gaglio, C.M., Katz, J.K. ( 2001). The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness. Small. Business Economics. 16(2), 95-111.
Gibb, A. (2005). Towards the Entrepreneurial University, Entrepreneurship Education as a Lever of Change, Policy Paper. National Council for Graduate Entrepreneurship, UK, pp.1-14.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
Hampe, B. (2005). Image Schemas in Cognitive Linguistics: Introduction. In Hampe, B. and Grady, J.E. (eds) From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics, pp. 1–12. Mouton de Gruyter, Berlin; NewYork.
Hansen, D. J., Shrader, R., & Monllor, J. (2011). Defragmenting Definitions of Entrepreneurial Opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2), 283-304.
Hurtienne, J., Klöckner, K., Diefenbach, S., Nass, C., & Maier, A. (2015). Designing with Image Schemas: Resolving the Tension between Innovation, Inclusion and Intuitive Use. Interacting with Computers. 27(3), 235–255.
Karimi, S., Biemans, H. J. A., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M., & Mahdei, K. N. (2013). Understanding role Models and Gender Influences on Entrepreneurial Intentions Among College Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 204-214. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.179.
Laffineur, C., Dubard Barbosa, S., Fayolle, A., & Montmartin, B. (2019). The unshackled entrepreneur: Occupational determinants of entrepreneurial effort. Journal of Business Venturing, 105983. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.105983.
Laguía, A., Moriano, J. A., & Gorgievski, M. J. (2019). A psychosocial study of self-perceived creativity and entrepreneurial intentions in a sample of university students. Thinking Skills and Creativity, 31, 44-57. doi:https://doi.org/10.1016/j.tsc. 2018.11.004.
Laspita, S., Breugst, N., Heblich, S., & Patzelt, H. (2012). Intergenerational transmission of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 27(4), 414-435. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.11.006.
Lin, B.-W., Li, P.-C., & Chen, J.-S. (2006). Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of Taiwanese high-tech new ventures. Technological Forecasting and Social Change, 73(2), 16. 181-8 doi:https://doi.org/10.1016/j.techfore. 2004.12.001.
Maes, J., Leroy, H., & Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 32(5), 784-794. doi:https://doi.org/10.1016/j.emj.2014.01.001.
Mandler, J.M., Cánovas, C.P. (2014). On defining Image schemas. Language and Cognition. 6(4), 510-532. 
Meoli, A., Fini, R., Sobrero, M., & Wiklund, J. (2019). How entrepreneurial intentions influence entrepreneurial career choices: The moderating influence of social context. Journal of Business Venturing, 105982. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent. 2019.105982.
Mian, S. (2006). Can 'Entrepreneurial University Model' Help Pakistan Leapfrog into the Knowledge Economy? Some Reflections. Strategic Management and Entrepreneurship, State University of New York, USA.
Maine, E., Soh, P.H., and Dos Santos, N. 2015. The role of entrepreneurial decision-making in opportunity creation and recognition. Technovation, 17(39):53-72.
McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management review,31(1), 132-152.
Neisser, U. (1976). Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology. New York: WH Freeman and Company.
Obschonka, M., Hahn, E., & Bajwa, N. u. H. (2018). Personal agency in newly arrived refugees: The role of personality, entrepreneurial cognitions and intentions, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 105, 173-184. doi:https://doi.org/ 10.1016/j.jvb.2018.01.003
Ozgen, O. (2003). An Analysis of Child Consumers in Turkey. International Journal of ConsumerStudies. 27(5), 366-380.
Ozgen, E., & Baron, R. (2007). Social sources of Information in Opportunity Recognition: Effects of Mentors, Industry Networks, and Professional Forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174-192 ·
Piaget, J. (1951). Play, Dreams and Imitation in Childhood. Publisher: W Heinemann
Sarasvathy, A.D. (2001). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency. Academy Management Review. 26(2), 243-263.
Shinnar, R. S., Hsu, D. K., & Powell, B. C. (2014). Self-efficacy, entrepreneurial intentions, and gender: Assessing the impact of entrepreneurship education longitudinally. The International Journal of Management Education, 12(3), 561-570. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijme.2014.09.005.
Shrader, R.C., and Hills, G.E. 2015. Opportunity Recognition: Perceptions of Highly Successful Entrpreneurs. Small Business Strategy, 14(2): 30- 49.
Slade Shantz, A., Kistruck, G., & Zietsma, C. (2018). The opportunity not taken: The occupational identity of entrepreneurs in contexts of poverty. Journal of Business Venturing, 33(4), 416-437. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.02.003.
Tang, J., Kacmar, K. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94. doi:https://doi.org/ 10.1016/j.jbusvent.2010.07.001.
Teece, D. J. (2016). Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. European Economic Review, 86, 202-216. doi:https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.11.006.
Valliere, D. (2013). Towards a schematic Theory of Entrepreneurial Alertness. Journal of Business Venturing. 28(3), 430-442.
Van Gelderen, M., Kautonen, T., & Fink, M. (2015). From entrepreneurial intentions to actions: Self-control and action-related doubt, fear, and aversion. Journal of Business Venturing, 30(5), 655-673. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.01.003.
Xing, Y., Liu, Y., Boojihawon, D. K., & Tarba, S. (2020). Entrepreneurial team and strategic agility: A conceptual framework and research agenda. Human Resource Management Review, 30(1), 100696. doi:https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100696.
Yıldırım, N., Çakır, Ö., & Aşkun, O. B. (2016). Ready to Dare? A Case Study on the Entrepreneurial Intentions of Business and Engineering Students in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 277-288. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 2016.07.138.
Zhang, S.-N., Li, Y.-Q., Liu, C.-H., & Ruan, W.-Q. (2020). Critical factors identification and prediction of tourism and hospitality students' entrepreneurial intention. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 26, 100234. doi:https:// doi.org/10.1016/j.jhlste.2019. 100234.
Zhou, L., Chan, E., & Song, H. (2017). Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China. Tourism Management, 63, 338-350. doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.027.