نظریه‌پردازی رفتار شبکه‌سازی کارکنان مبتنی بر نظریه تحلیل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

چکیده

شبکه­ سازی، ابزاری برای توسعه حرفه­ای است که سبب می‌شود که افراد روی مهارت‌های اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کنند. افراد ازطریق ایجاد، پرورش و استفاده از روابط غیررسمی سعی در کسب مساعدت در کار یا پیشرفت در مسیر شغلی دارند. این پژوهش کیفی با هدف ارائه الگوی رفتار شبکه­سازی کارکنان در دانشگاه لرستان انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. 18 مصاحبه با کارکنان دانشگاه لرستان انجام شد. حاصل این مصاحبه­ها، مجموعه­ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاریِ باز، گردآوری و از درون آنها مقوله­هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله­ها ذیل عناوین: شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه­ای، شرایط مداخله­گر و پیامدهای رفتار شبکه­سازی کارکنان درقالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ درادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم شد. نتایج نشان داد عوامل علّی رفتار شبکه­سازی کارکنان عبارتند از: نیازهای عاطفی و اجتماعی، نیازهای مادی، نیاز کسب قدرت، نیازهای اطلاعاتی و نیاز به امنیت شغلی. راهبردهای مرتبط با رفتار شبکه­سازی افراد، سه نوع اقدامات فردی، مدیریتی و سازمانی را دربرمی­گیرد. ارتباطات رسمی نامناسب، ویژگی­های ساختاری سازمان، تعاملات متقابل افراد، برنامه­های رفاهی سازمان و ویژگی­های شبکه (گروه)، عوامل مداخله­ای شناسایی­شده بود و ویژگی­های خاص فردی، ویژگی­های شغلی و ویژگی­های فرهنگی – هنجاری، عوامل زمینه­ای این پدیده بودند. بهبود ساختار سازمانی، اثربخشی اقدامات فردی کارکنان، تسهیل و کنترل تصمیمات و فعالیت‌های مدیریت، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، بهبود تعهد سازمانی، ایجاد مانع در تصمیمات و اقدمات سازمان و افزایش تعارضات سازمانی پیامدهایی بودند که از رفتار شبکه‌سازی افراد حاصل می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1390)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه­ها و روش­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
افشانی، مینو و عاقبتی، محمدامین (1395)، تعیین نقش مهارت شبکه‌سازی در پیشرفت شغلی کارکنان، دومین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت.
حدادیان، علی‌رضا و قربانی، ملیحه (1393)، تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه‌سازی. فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره بیست‌وچهار، شماره هفتاد‌ونه: 144-119.
دانایی­فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم: 97-69.
ضیاالدینی دشتخاکی، طاهره؛ پورکیانی، مسعود و زین­الدینی میمند، زهرا (1395)، مدیریت و سازمان غیررسمی، دومین کنفرانس بین­المللی درباب تحقیقات مدرن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مالزی: 11-1.
Baumeler, F., Johnston, C. S., Hirschi, A., & Spurk, D. (2018). Networking as predictor of work-nonwork enrichment: Mechanisms on the within-and between-person level. Journal of vocational behavior, 109, 166-177.
Bolander, W., Satornino, C. B., Hughes, D. E., & Ferris, G. R. (2015). Social networks within sales organizations: Their development and importance for salesperson performance. Journal of Marketing, 79(6), 1-16.
Cenk Sozen, H. (2012). Social networks and power in organizations: A research on the roles and positions of the junior level secretaries in an organizational network. Personnel Review, 41(4), 487-512.
Cheng, C. Y., & Chang, J. N. (2014), the role of satisfaction with job embeddedness in network ability, Asia Pacific Journal of Business and Management, 5(1), 23-43.
Cheng, C. Y., & Chang, J. N. (2015). Does network building improve sales performance? The stabilizing role of job embeddedness. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2(2), 110-133.
Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th Edition. Boston: Pearson Publication.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-550.
Forret, M. L., & Dougherty, T. W. (2001). Correlates of networking behavior for managerial and professional employees. Group & Organization Management, 26(3), 283-311.
Foy, N. (1994). Empowering people at work (p. 107). Aldershot: Gower.
Ghosh, S., Mondal, A. (2009), "Indian Software and Pharmaceutical Sector IC and Financial Performance", Journal of Intellectual Capital, 5, 369-388.
Gibson, C., H. Hardy III, J., & Ronald Buckley, M. (2014). Understanding the role of networking in organizations. Career Development International, 19(2), 146-161.
Jafari, A., & Tehran, M.G. (2017). Identification of Effective Factors on Employee Productivity in A Military Health Organization, Journal of Military Medicine, 19(3): 234-244.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996), the Balanced Scorecard: Translating Strategyinto Action, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Macintosh, G., & Krush, M. (2014). Examining the link between salesperson networking behaviors, job satisfaction, and organizational commitment: Does gender matter?. Journal of Business Research, 67(12), 2628-2635.
Martin, D. M. (2010). The entrepreneurial marketing mix. Qualitative Market Research: An International Journal, 12(4): 391-403.
McCallum, S. Y., Forret, M. L., & Wolff, H. G. (2014). Internal and external networking behavior. Career Development International, 19(5), 595 – 614.
Porter, C. M., Woo, S. E., & Campion, M. A. (2016). Internal and external networking differentially predict turnover through job embeddedness and job offers. Personnel Psychology, 69(3), 635-672.
Qureshi, S. S., & Saleem, F. (2016). Impact of networking on career progression: Moderating role of gender. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 10(3), 419-443.
Shi, J., Chen, Z. and Zhou, L. (2011).Testing differential mediation effects of sub-dimensions of political skills in linking proactive personality to employee performance, Journal of Business and Psychology, 26(3): 359-369.
Shipilov, A., Labianca, G., Kalnysh, V., & Kalnysh, Y. (2014). Network-building behavioral tendencies, range, and promotion speed. Social Networks, 39, 71-83.
Spurk, D., Kauffeld, S., Barthauer, L., & Heinemann, N. S. (2015). Fostering networking behavior, career planning and optimism, and subjective career success: An intervention study. Journal of Vocational Behavior, 87, 134-144.
Srivastava, M., Moser, R., & Hartmann, E. (2018). The networking behavior of Indian executives under environmental uncertainty abroad: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 82, 230-245.
Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Thompson, D. (2010). "What does social capital mean?". Australian journal of social issues, 44(2): 145-161.
Volmer, J., & Wolff, H. G. (2018). A Daily Diary Study on the Consequences of Networking on Employees' Career-Related Outcomes: The Mediating Role of Positive Affect. Frontiers in psychology, 9, 2179.
Wolff, H. G., & Moser, K. (2009). Effects of networking on career success: a longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 94(1), 196.
Wolff, H. G., Weikamp, J. G., & Batinic, B. (2018). Implicit motives as determinants of networking behaviors. Frontiers in psychology, 9, 411.