اثر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی انرژی احساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصاد و اداری ،دانشگاه لرستان- لرستان- ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

آدم واره‌های بی‌روح با حرکاتی ساعت‌وار و غیرارادی تمثیلی از کارکنان بی‌تفاوت و بی‌رغبت نسبت به کار در سازمان هستند که نه‌تنها خود و اطرافیان خود را بلکه کلیت سازمان را به رکود و عدم کارایی می-رسانند. اشتیاق شغلی کارکنان، مؤلفه‌ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد پویای کنونی می‌باشد. با توجه به اهمیت اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان‌ها، شناخت عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق شغلی کارکنان از جمله تأثیر عوامل رفتار شوخ‌طبعانه؛ تصویری از نشاط و سلامت روانی و انرژی احساسی؛ تصویری از ارتباطات گرم و صمیمی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گری انرژی احساسی در تاثیرگذاری رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان سینمایی کشور (200 نفر) است و تعداد حداقل نمونه از طریق فرمول کوکران 132 نفر محاسبه شد که افراد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد بوده که روایی و پایایی ابزار مورد سنجش تایید گردید. داده‌های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS 20 و Smart PLS 3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که رفتار شوخ‌طبعانه، دو متغیر انرژی احساسی و اشتیاق شغلی کارکنان را به طور مثبت و معناداری تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم‌چنین انرژی احساسی بر اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نقش میانجی این متغیر در تأثیر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات