اثر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش میانجی انرژی احساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصاد و اداری ،دانشگاه لرستان- لرستان- ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

آدم‌واره­های بی­روح با حرکاتی ساعت­وار و غیرارادی تمثیلی از کارکنان بی­تفاوت و بی­رغبت نسبت به کار در سازمان هستند که نه‌تنها خود و اطرافیان خود را بلکه کلیت سازمان را به رکود و عدم کارایی می‌رسانند. اشتیاق شغلی کارکنان، مؤلفه‌ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد پویای کنونی می‌باشد. باتوجه‌به اهمیت اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان­ها، شناخت عوامل تأثیرگذار بر اشتیاق شغلی کارکنان ازجمله تأثیر عوامل رفتار شوخ­طبعانه؛ تصویری از نشاط و سلامت روانی و انرژی احساسی؛ تصویری از ارتباطات گرم و صمیمی ضرورتی انکارناپذیر به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو، هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی­گری انرژی احساسی در تأثیرگذاری رفتار شوخ­طبعانه بر اشتیاق شغلی در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان سینمایی کشور (200 نفر) است و تعداد حداقل نمونه ازطریق فرمول کوکران 132 نفر محاسبه شد که افراد به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد بوده که روایی و پایایی ابزار موردسنجش تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده ازطریق نرم‌افزارهای SPSS 20 و Smart PLS 3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که رفتار شوخ­طبعانه، دو متغیر انرژی احساسی و اشتیاق شغلی کارکنان را به‌طور مثبت و معنی‌داری تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین انرژی احساسی بر اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. درنهایت نقش میانجی این متغیر در تأثیر رفتار شوخ­طبعانه بر اشتیاق شغلی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورمیرزایی، مریم و عسکری‌زاده، قاسم (1396)، پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، براساس تیپ شخصیتی D و سبک‌های شوخ‌طبعی در دانشجویان پزشکی،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 17، شماره 1: 10-۱.
خنیفر، حسین؛ نقی امیری، علی؛ جندقی، غلامرضا؛ احدی آزرم، هادی و حسینی‌فرد، سیدمجتبی (1389)، درگیرشدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 8، شماره 21: 200-177.
دهقانی، ماندانا و آزادی، مهران (1397)، بررسی ارتباط بین شوخ‌طبعی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در میان دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 2: 15-1.
سادات، سما و بدری گرگری، رحیم (1397)، آموزش شوخ‌طبعی به معلم و تأثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهشنامه روان‌شناسی مثبت، دوره 4، شماره 4: 24-13.
سلطانی عربشاهی، کامران؛ سهرابی، زهره؛ کشاورزی، محمدحسن و رمضانی، قباد (1398)، بررسی رابطه ابعاد انگیزش خودتعیین­گری با اشتیاق شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، شماره 33: 41-26.
هماینی دمیرچی، امین؛ میرکمالی، سیدمحمد و همایون ­آریا، شاهین (1397)، بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی­گری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)، فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 34، شماره 2: 296-275.
Baker, W. E. (2019). Emotional energy, relational energy, and organizational energy: toward a multilevel model. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6, 373-395.
Behnagh, R. F. (2019). Emotions and emotional energy in the science classroom: a discussion of measurement. Cultural Studies of Science Education, 1-9.
Cheung, R. C. M. (2019). Counselor Humor and the Working Relationship (Doctoral dissertation, Arizona State University).
Cooke, F. L., Cooper, B., Bartram, T., Wang, J., & Mei, H. (2019). Mapping the relationships between high-performance work systems, employee resilience and engagement: A study of the banking industry in China. The International Journal of Human Resource Management, 30(8), 1239-1260.
Davis, J. P., & Bellocchi, A. (2018). Objectivity, subjectivity, and emotion in school science inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 55, 1419–1447.
Goswami, A., Nair, P., Beehr, T., & Grossenbacher, M. (2016). The relationship of leaders’ humor and employees’ work engagement mediated by positive emotions: Moderating effect of leaders’ transformational leadership style. Leadership & Organization Development Journal, 37(8), 1083-1099.
Gu, J., Huang, N., & Li, S. (2019). When Aggressive Humor Impairs Job Engagement? It Depends on the Perceived Injury Motivation. In 2019 International Conference on Politics, Economics and Management.
Heintz, S., & Ruch, W. (2019). From four to nine styles: An update on individual differences in humor. Personality and Individual Differences, 141, 7-12.
Hoad, C., Deed, C., & Lugg, A. (2013). The potential of humor as a trigger for emotional engagement in outdoor education. Journal of Experiential Education, 36(1), 37-50.
Karakowsky, L., Podolsky, M., & Elangovan, A. R. (2019). Signaling trustworthiness: The effect of leader humor on feedback-seeking behavior. The Journal of social psychology, 1-20.
Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of research in personality, 37(1), 48-75.
Memon, S. B., Soomro, S. B., & Kumar, S. (2018). Assessing the work engagement, work practices and work performance in banks. JABS, 4(3), 165-184.
Milne, C., & Otieno, T. (2007). Understanding engagement: Science demonstrations and emotional energy. Science Education, 91(4), 523-553.
Owens, B. P., Baker, W. E., Sumpter, D. M., & Cameron, K. S. (2016). Relational energy at work: Implications for job engagement and job performance. Journal of Applied Psychology, 101(1), 35.
Peng, Z., Chen, J., Jin, L., Han, H., Dong, C., Guo, Y., … Wei, Z. (2020). Social brain dysfunctionality in individuals with autism spectrum disorder and their first-degree relatives: an activation likelihood estimation meta-analysis. Psychiatry Research: Neuroimaging, 111063.1-25.
Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal53(3), 617-635.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Confirmative and Burnout: A Confirmative Analytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
Scafuri Kovalchuk, L., Buono, C., Ingusci, E., Maiorano, F., De Carlo, E., Madaro, A., & Spagnoli, P. (2019). Can Work Engagement Be a Resource for Reducing Workaholism’s Undesirable Outcomes? A Multiple Mediating Model Including Moderated Mediation Analysis. International journal of environmental research and public health, 16(8), 1402.
Van Katwyk, P.T., Fox, S., Spector, P.E. and Kelloway, K. (2000). Using the job-related affective well-being scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology, 5(2), 219-230.
Yam, K. C., Christian, M. S., Wei, W., Liao, Z., & Nai, J. (2018). The mixed blessing of leader sense of humor: Examining costs and benefits. Academy of Management Journal, 61(1), 348-369.