نقش ذهن آگاهی بر محیط کار با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 دانشجوی دکتری دوره مشترک ایران و لهستان در رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد و،دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو، ایران و لهستان

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش ذهن آگاهی بر محیط کاری (رفتارهای کاری نوآورانه، کیفیت روابط، کامیابی در کار) با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را 383 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بیمه ملت در شهر تهران تشکیل می‌دهند که از این تعداد 192 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای spss22 وsmartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی سوال های تحقیق با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی سوالات به وسیله بارهای عاملی، آلفای کروباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از تأیید مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش است به طوری که ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و محیط کاری تأثیر مثبت و معناداری دارد ، همچنین انعطاف پذیری شناختی به عنوان متغیر میانجی نقش نسبی و معناداری بین متغیرهای ذهن آگاهی و محیط کاری (رفتارهای کاری نوآورانه، کیفیت روابط، کامیابی در کار) ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات