بررسی ارتباط میان نحوۀ تفکّر منطقی/شهودی مدیران و توانمندی در مدیریت تعارض با شخصیّت‌های پیچیده: یک طرّاحی آزمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ روزافزون‌ سازمان‌ها و تفاوت‌ در اندیشه‌، نگرش‌ و باورهای‌ افراد، تعارض‌ به‌ عنوان ‌جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی‌ سازمانی‌ مطرح‌ است‌. از آن‌جا که امروزه، نیروی‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلی‌ترین‌ دارایی‌ سازمان‌ها و‌ مزیت ‌رقابتی‌ مطرح‌ است‌، مدیریت‌ پدیده‌ تعارض، به‌ویژه با شخصیت‌های «پیچیده»‌ در سازمان‌ها از مهم‌ترین‌ مهارت‌های‌ مدیریت‌ است‌ که‌ مدیران‌ به آن نیازمندند. در تعریفی، کارکنان پیچیده، به طور مداوم از سبک ارتباطی مشکل‌زایی مانند فریاد زدن، ناله و شکایت و یا طعنه زدن برای ابراز آن‌چه احساس یا فکر می‌کنند، استفاده می‌کنند تا رفتارها و نگرش‌های دیگران را جهت‌دهی و یا احساس بدی در آن‌ها ایجاد کنند. پژوهش حاضر با استفاده از یک بازی‌کاری، موقعیت تصمیم‌گیری درخصوص شخصیت‌های پیچیده را شبیه‌سازی کرده و با رویکردی ‌آزمایشی، وجود ارتباط میان نحوۀ تفکّر تحلیلی و موفقیّت در تعامل با شخصیّت‌های پیچیده را بررسی می‌کند. برای سنجش نحوۀ تفکّر منطقی/ شهودی از دو روش استفاده از آزمون REI40 و دست‌کاری نحوه تفکر با استفاده از یک فعالیت آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تفکر منطقی سنجیده شده با استفاده از REI40 تاثیر مثبتی بر مدیریت تعارض در برخورد با شخصیت‌های پیچیده داشت؛ اگرچه دست‌کاری نحوه تفکر تأثیر معناداری بر عملکرد نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات