بررسی ارتباط میان نحوۀ تفکّر منطقی/شهودی مدیران و توانمندی در مدیریت تعارض با شخصیّت‌های پیچیده: یک طرّاحی آزمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

باتوجه‌به‌ پیچیدگی‌ روزافزون‌ سازمان‌ها و تفاوت‌ در اندیشه‌، نگرش‌ و باورهای‌ افراد، تعارض‌ به‌عنوان ‌جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی‌ سازمانی‌ مطرح‌ است‌. ازآنجاکه امروزه، نیروی‌ انسانی‌ به‌عنوان‌ اصلی‌ترین‌ دارایی‌ سازمان‌ها و‌ مزیت ‌رقابتی‌ مطرح‌ است‌، مدیریت‌ پدیده‌ تعارض، به‌ویژه با شخصیت‌های «پیچیده»‌ در سازمان‌ها از مهم‌ترین‌ مهارت‌های‌ مدیریت‌ است‌ که‌ مدیران‌ به آن نیازمندند. در تعریفی، کارکنان پیچیده، به‌طورمداوم از سبک‌های ارتباطی مشکل‌زایی مانند فریادزدن، ناله و شکایت و یا طعنه‌زدن برای ابراز آنچه احساس یا فکر می‌کنند، استفاده می‌کنند تا رفتارها و نگرش‌های دیگران را جهت‌دهی و یا احساس بدی در آنها ایجاد کنند. پژوهش حاضر با استفاده از یک بازی‌کاری، موقعیت تصمیم‌گیری درخصوص شخصیت‌های پیچیده را شبیه‌سازی کرده و با رویکردی ‌آزمایشی، وجود ارتباط میان نحوه تفکّر تحلیلی و موفقیّت در تعامل با شخصیّت‌های پیچیده را بررسی می‌کند. برای سنجش نحوه تفکّر منطقی/ شهودی از دو روش استفاده از آزمون REI40 و دستکاری نحوه تفکر با استفاده از یک فعالیت آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تفکر منطقی سنجیده‌شده با استفاده از REI40 تأثیر مثبتی بر مدیریت تعارض در برخورد با شخصیت‌های پیچیده داشت؛ اگرچه دستکاری نحوه تفکر تأثیر معنی‌داری بر عملکرد نشان نداد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، محمّدمیلاد؛ ترابی، اویس و صفیان، مهدی (1397)، مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل اثرگذار بازی‌کاری بر تسهیم دانش؛ موردمطالعه: دانشگاه‌های منتخب شهر تهران، مدیریت راهبردی دانش سازمانی، دوره اول، شماره سوم: 77- 116.
اختیاری، حامد؛ رضوان‌فرد، مهرناز و مکری، آذرخش (1387)، تکانش‌گری و ابزارهای گوناگون ارزیابی آن: بازبینی دیدگاه‌ها و بررسی‌های انجام‌شده، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، دوره چهاردهم، شماره سوم: 247-257.
بازرگان لاری، عبدالرضا (1391)، آمار کاربردی، شیراز: دانشگاه شیراز. چاپ دهم.
بیک‌مرادی، علی؛ عبدی، فاطمه؛ سلطانیان، علی‌رضا و حمیدی، یدالله (1396)، همبستگی سبک‌های مدیریت تعارض با مشخصات فردی مدیران پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهر همدان، مجله دانشکده پرستاری و مامائی همدان، دوره بیست‌وپنجم، شماره دوم: 27-35.
جفره، منوچهر و بابابیک، ربابه (1389)، استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی، مدیریت کسب‌وکار، دوره دوم، شماره ششم: 189-213.
درگاهی، حسین؛ موسوی، سیدمحمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا (1387)، مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، پیاورد سلامت. دوره دوم، شماره اول و دوم: 63- 72.
دعایی، حبیب‌الله و پور، سمیرا (1392)، تأثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی باتأکیدبر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست‌وچهارم، شماره سوم: 115- 130.
رابینز، استیفن (1383)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ پنجم.
رضایی، اکبر (1391)، بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه سبک‌های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه در جامعه دانشجویان، تحقیقات علوم رفتاری، دوره دهم، شماره اول: 20-29.
رضاییان، علی (1396)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ بیستم.
 
رضاییان، علی (1397)، مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ یازدهم.
شیری، قاسمعلی (1380)، بررسی ارتباط عوامل فرهنگی و تخمین استراتژی رویارویی با تعارض توسط کارکنان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کیانی، بهمن (1393)، کاربرد روش‌های پیشرفته آماری در منابع طبیعی، یزد: دانشگاه یزد.
محمدی، شهناز (1386)، ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی دبیران مرد و زن شهر تهران، روان‌شناسی کاربردی، دوره اول، شماره سوم: 269-283.
مشبکی، اصغر (1385)، مدیریترفتارسازمانیتحلیلکاربردیارزشیازرفتار سازمانی، تهران: نشر ترمه، چاپ سوم.
مقیمی، سیدمحمد (1380)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم.
مؤمنی، منصور و قیومی، علی (1396)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: نشر مؤلّف.
مینویی، فرزاد (1396)، رگرسیون به زبان ساده برای مدیران، 15 اسفند 1396، برگرفته از آنالیکا: https://analica.ir/intro-regression-for-managers.
نکویی‌مقدم، محمود و پیرمرادی بزنجانی، نرگس (1386)، تعارض سازمانی و راهبردهای مدیریت آن، مدیریت فردا، شماره هجدهم: 67-80.
نکویی‌مقدم، محمود و پیرمرادی بزنجانی، نرگس (1387)، بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی (بین‌فردی) در سازمان‌های دولتی،مدیریت دولتی، دوره اول، شماره اول: 105-122.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1392)، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ دفتر وزیر.
Agarwal, U. A. (2019). Impact of Supervisors’ Perceived Communication Style on Subordinate’s Psychological Capital and Cyberloafing. Australasian Journal of Information Systems, 23, 1-27.
Antonakis, J. (2017). On doing better science: From thrill of discovery to policy implications. The Leadership Quarterly, 28, 5-21.
Ayub, N., AlQurashi, S. M., Al-Yafi, W. A., & Jehn, K. (2017). Personality traits and conflict management styles in predicting job performance and conflict. International Journal of Conflict Management, 28(5), 671-694.
 
Baron, R. A. (1989). Personality and organizational conflict: Effects of the type a behavior pattern and self-monitoring. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 44(2), 281-296.
Bartels, D. M. (2006). Proportion dominance: The generality and variability of favoring relative savings over absolute savings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100(1), 76-95.
Berger, P. D., Maurer, R. E., & Celli, G. B. (2018). Experimental Design with Applications in Management, Engineering, and the Sciences. Springer, Cham, Switzerland.
Bernstein, A., & Rozen, S. (1992). Neanderthals at work: How people and politics can drive you crazy... and what you can do about them. Ballantine Books, New York.
Bess, C. E. (2013). Gamification: Driving Behavior Change in the Connected World. Cutter IT journal, 6(2). Retrieved March 24, 2015 from: www.cutter.com
Betsch, C., & Iannello, P. (2010). Measuring individual differences in intuitive and deliberate decision-making styles. In A. Glockner & C. Witteman (Eds.), Foundations for tracing intuition: Challenges and methods. Psychology Press, New York.
Björklund, F., & Bäckström, M. (2008). Individual differences in processing styles: validity of the Rational–Experiential Inventory. Scandinavian journal of psychology, 49(5), 439-446.
Bolger, N., & Zuckerman, A. (1995). A framework for studying personality in the stress process. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5), 890-902.
Bramson, R. (1981). Dealing with Difficult People. Dell Publishing, New York.
Brinkman, R. & Kirschner, R. (1994). Dealing with people you can't stand. McGraw-Hill, New York.
Brinkman, R., & Kirschner, R. (2012). Dealing with people you can't stand. McGraw-Hill, New York.
Borţun, D., & Matei, C.S. (2017). Aspects of communication in medical life. Doctor-patient communication: differentiation and customization. Journal of Medicine and Life, 10(1), 60 65.
Caputo, A., Oluremi, B., Ayoko, B., & Amoo, N. (2018). The moderating role of cultural intelligence in the relationship between cultural orientations and conflict management styles. Journal of Business Research, 89, 10-20.
Cerni, T., Curtis, G. J., & Colmar, S. H. (2012). Cognitive-experiential self-theory and conflict-handling styles (Rational and constructive experiential systems are related to the integrating and compromising conflict-handling styles). International Journal of Conflict Management, 23(4), 362-381.
Cerni, T., Curtis, G. J., & Colmar, S. H. (2014). Cognitive‐Experiential Leadership Model: How Leaders’ Information‐Processing Systems Can Influence Leadership Styles, Influencing Tactics, Conflict Management, and Organizational Outcomes. Journal of Leadership Studies, 8(4), 26-39.
Chatterji, A. K., Findley, M., Jensen, N. M., Meier, S., & Nielson, D. (2016). Field experiments in strategy research. Strategic Management Journal, 37, 116-132.
Cohen, M. (2004). When it comes to negotiating business conflict. Retrieved September 11, 2019 from: http://Boston.bizjournals.com/Boston/Stories
Colquitt, J. A. (2008). From the editors: Publishing laboratory research in AMJ: A question of when, not if. Academy of Management Journal, 51, 616-620.
Coonradt, C. (2012). The Game of Work. Gibbs Smith, Utah: US.
Curtis, G. J., & Lee, M.W.H. (2013). Connecting Cognitive-Experiential Self-Theory’s Information-Processing Styles with Organisational-Influencing Tactics: Rational Thinkers are Rational Persuaders. The Australian and New Zealand Journal of Organisational Psychology, 6(e2), 1-11.
Curtis, G. J., King, G., & Russ, A. (2017). Reexamining the Relationship Between Thinking Styles and Transformational Leadership: What Is the Contribution of Imagination and Emotionality? Journal of Leadership Studies, 11(2), 8-21.
Eden, D. (2017). Field experiments in organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 91-122.
Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive and psychodynamic unconscious. American Psychologist, 49, 709-724.
Epstein S., Pacini, R., Denes-Raj, V., & Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 390-405.
Ertac, S., & Gurdal, M. Y. (2019). Preference Communication and leadership in group decision-making. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 80, 130-140.
Freedman, D. A. (2008). On regression adjustments to experimental data. Advances in Applied Mathematics, 40, 180-193.
Frost, J. (2017). When Should I Use Regression Analysis? Statistics by Jim: Making statistics intuitive.Retrieved 10 May 2020 from: https://statisticsbyjim.com/ regression/when-use-regression-analysis/
Fu, W., & Kim, Y. K. (2019). Eco-Fashion Consumption: Cognitive-Experiential Self-Theory. Family and Consumer Sciences Research Journal, 47(3), 220-236.
Garrison, K. E., & Handley, I. M. (2017). Not Merely Experiential: Unconscious Thought Can Be Rational. Frontiers in Psychology, 8, 1096.
Gefen, D., & Eidings, C. M. (2002). Implementation Team Responsiveness and User Evaluation of Customer Relationship Management: A Quasi-Experimental Design Study of Social Exchange Theory. Journal Journal of Management Information Systems, 19(1), 47-69.
Grant, A. M., & Wall, T. D. (2009). The neglected science and art of quasi experimentation: Why-to, when-to, and how-to advice for organizational researchers. Organizational Research Methods, 12, 653-686.
Green, D. P., & Aronow, P. M. (2011). Analyzing Experimental Data Using Regression: When is Bias a Practical Concern? Social Science Research Network. Retrieved March 7, 2011 from: https://ssrn.com/abstract=1466886
Hamari, J., & Koivisto, J. (2013). Social motivations to use gamification: An empirical study of gamifying exercise. Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems, Utrecht, Netherlands, June 6-8 2013.
Hample, D., & Richards, A. S. (2014). A Cognitive Model of Argument, With Application to the Base-Rate Phenomenon and Cognitive-Experiential Self-Theory. Communication Research, 43(6), 739-760.
Hauser, O. P., Linos, E., & Rogers, T. (2017). Innovation with field experiments: Studying organizational behaviors in actual organizations. In A. P. Brief, & B. M. Staw (Vol. Eds.), Research in organziational behavior. 37. Research in organziational behavior (185–198).
Huber, D. (2013). Leadership and nursing care management. 5th edition. Elsevier Health Sciences, Oxford, UK.
Ibrahim, F., & Ismail, N. (2007). Communication styles among organizational peers. International Conference on Media and Communication.
Jackson, M., & Cox, D.R. (2013). The Principles of Experimental Design and Their Application in Sociology. Annual Review of Sociology, 39, 27-49.
Karsai, M. (2009). Distinguishing Between Rational and Experiential Information Processing Styles. Electronic Thesis or Dissertation. Wittenberg University. Retrieved September 11, 2019 from: https://etd.ohiolink.edu/
Keating, C. (1984). Dealing with difficult people: How you can come out on top in personality conflicts. Paulist Press, New York.
Keaton, S. (2017). Rational‐Experiential Inventory‐40 (REI‐40). Sourcebook of Listening Methodology & Measurement, 1st Edition. John Wiley & Sons, New Jersey.
Kirk, R. E. (2014). Research Strategies and the Control of Nuisance Variables In: Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. SAGE Publications, California:
Krauss, D. A., Lieberman, J. D., & Olson, J. (2004). The effects of rational and experiential information processing of expert testimony in death penalty cases. Behavioral Sciences & the Law, 22, 801-822.
Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., & Neter, J. (2003). Applied Linear Regression Models, 4th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York.
Lieberman, J.D. (2002). Head over the heart or heart over the head? Cognitive experiential self-theory and extralegal heuristics in juror decision making. Journal of Applied Social Psychology, 32(12), 2526-2553.
Lockhart, R. (2018). Experimental Designs Leading to Multiple Regression Analysis. STAT 350: Experimental Design. Retrieved January 6, 2018 from Simon Fraser University, Engaging the World: http://people.stat.sfu.ca/~lockhart/richard/350/ 08_2/lectures/Design/web.pdf
Mardia, K. V., Kent, J. T., & Bibby, J. M. (1979). Multivariate Analysis. Academic Press, USA.
Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N., & Opwis, K. (2017). Towards understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. Computers in Human Behavior, 71, 525-534.
Mintzberg, H. (1973), The nature of Managerial work. Harper & Row, New York.