تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

4 استادیار، گروه اموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند و ارائه نقشه دانشی تبادل کار و خانواده باتوجه‌به سه دیدگاه تعارض، غنی­سازی و تعادل است. به‌این‌منظور، روند مطالعات کار و خانواده از ابتدا تا کنون (سال 2020) با روش "تجزیه‌وتحلیل کتاب‌سنجی" ازطریق نرم­افزار "وی او اس" بررسی و مؤثرترین نویسندگان، مجلات و کشورها در حوزه کار و خانواده معرفی شدند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، 70 درصد مطالعات کار و خانواده از سال 2010 به بعد و 75 درصد مطالعات توسط 10 کشور جهان انجام شده است که امریکا، انگلیس و کانادا بیشترین سهم را در این زمینه دارند. درضمن، بیشترین مطالعات در حوزه­های علوم مدیریت، روان‌شناسی کاربردی و جامعه­شناسی انجام شده است. نشریه­های "رفتار حرفه­ای" و "روان‌شناسی کاربردی" پرارجاع­ترین نشریه­ها و "گرین­هاوس" پرارجاع­ترین نویسنده در این حوزه می­باشند. تجزیه‌وتحلیل هم­رخدادی واژگان نیز 12 خوشه و بیشترین فراوانی برای کلیدواژه­های "جنسیت"، "تعارض کار و خانواده" و "تعارض" را در حوزه کار و خانواده نشان می­دهد. درپایان، با درنظرگرفتن روند مطالعات کار و خانواده در سال­های اخیر پیشنهادهایی جهت پژوهش­های آینده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارشدی، نسرین و کاظمی شاهندشتی، سیده‌صدف (1397)، رابطه علی غنی­سازی کار- خانواده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه­ای تعادل کار- زندگی، روان‌شناسی خانواده، دوره پنجم، شماره دوم:
65-76.
اسدی، آریو؛ فیاضی، مرجان و حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث (1393)، عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو، مدیریت دولتی، دوره ششم، شماره دوم: 226-209.
اسماعیلی، احمدرضا؛ سیدنقوی، میرعلی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر (1398)، ارائه الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا باتأکیدبر معماری منابع انسانی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره ششم، شماره چهارم: 83-110.
الحانی، فاطمه و اوجیان، پرستو (1391)، تضاد کار و خانواده در پرستاران و همراهی آن با کیفیت زندگی آنان، مجله اخلاق آموزشی، دوره دوم، شماره یکم: 55-46.
امیراسماعیلی، محمدرضا؛ خدابنده شهرکی، صدیقه؛ صدوقی، زینب و صادقی، معصومه (1392)، رابطه تعادل کار خانواده و کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی کرمان، دوره دوم، شماره یکم: 56-47.
حاتم، ناهید؛ کشتکاران، ویدا و محمدپور، مریم (1392مقایسه تعارض کار- خانواده در کارکنان بالینی و غیربالینی (اداری وپشتیبانی) بیمارستان دولتی شهید فقیهی شیراز، دوماهنامه سلامت کار ایران، دوره دهم، شماره سوم: 61-52.
علیجانی، رحیم و کرمی، نوراله (1389)، مطالعه وضعیت کتاب‌سنجی در پایگاه اطلاعی آی اس آی (1969-2007)، فصلنامه دانش­شناسی، دوره هشتم، شماره دوم: 61-72.
قراملکی، مهدی قیصر (1394)، ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر تعادل بین کار و زندگی کارکنان بانک تجارت استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده مدیریت.
قلی­پور، آرین؛ سلامی، هادی و عینیان، مجید (1388)، تبیین اثرات شخصیت بر تضاد کار- خانواده و پیامدهای آن بر کارکنان، مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره اول: 40-29.
نادری، نیلوفر؛ حصارزاده، رضا و نصیرزاده، فرزانه (1397)، بررسی تعارض کار-خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره پنجم: 233-262.
نوروزی، کبری (1392)، مطالعه مقایسه‌ای نحوه ایجاد توازن خانوادگی (تعادل خانواده و کار) در میان زنان شاغل فرهنگی و کارمند در سایر ادارات شهرستان مشکین‌شهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آشتیان.
Adame, C., Caplliure, E. M., & Miquel, M. J. (2015). Work–life balance and firms: A matter of women. Journal of Business Research, 69(4), 1379–1383.
Adkins, C. L., & Premeaux, S. F. (2012). Spending time: The impact of hours worked on work–family conflict. Journal of Vocational Behavior,80, 380–389.
Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., & Shockley, K.M. (2015). Meta-analysis of work–family conflict mean differences: Does national context matter?.Journal of Vocational Behavior,90, 90-100.
Allen, T. D., Herst, D. E., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000). Consequences Associated with Work-to-Family Conflict: A Review and Agenda for Future Research. Journal of Occupational Health Psychology, (5) 2, 278-308.
Allen, T. D., Johnson, R. C., Saboe, K. N., Cho, E., Dumani, S., & Evans, S. (2012). Dispositional variables and work–family conflict: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 80, 17-26.
Beigi, M., Shirmohammadi, M., & Kim, S. (2016). Living the academic life: A model for work-family conflict. Work, 53(3), 459–468.
Bonsu, S. (2016). Lived Experience of Pentecostal clergy in Ghana: Perceptions of work-life balance on families and communities (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.
Brough, P., Timms, C., O’Driscoll, M. P., Kalliath, T., Siu, O. L., Sit, C., & Lo, D. (2014). Work–life balance: A longitudinal evaluation of a new measure across Australia and New Zealand workers. International Journal of Human Resource Management, 25(19), 2724–2744.
Byron, k. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67, 169–198.
Byrne, J. M., & Canato, A. (2017). It’s been a hard day’s night: Work family interface and employee engagement. Journal of Organizational Dynamics, 46(2), 104-112.
Carlson, D. S., Grzywacz, J. G., & Zivnuska, S. (2009). Is work–family balance more than conflict and enrichment? Human Relations, 62, 1459–1486.
Casper, W. J., Vaziri, H., Wayne, J. H., Dehauw, S., & Greenhaus, J. (2018). The Jingle-Jangle of Work–Nonwork Balance: A Comprehensive and Meta-Analytic Review of Its Meaning and Measuremen.  Journal of Applied Psychology, 103 (2), 182–214.
Chen, Zh., & Powell, G. N. (2012). No pain, no gain? A resource-based model of work-to family enrichment and conflictJournal of Vocational Behavior, 81, 89–98.
Ding, X., & Zhong, Y. (2020). Knowledge mapping of platform research: a visual analysis using VOSviewer and CiteSpace. Electronic Commerce Research, published online: 13 April 2020.
Duxbury, L., & Higgins, C. (2001). Work–life balance in the new millennium: Where are we? Where do we need to go? CPRN Discussion Paper. Canadian Policy Research Network, Retrieved from http://www.cprn.com/docs/work/wlb_e.pdf.
Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84, 523-538
Fisher, G. G., Bulger, C. A., & Smith, C. S. (2009). Beyond Work and Family: A Measure of Work/Nonwork Interference and Enhancement. Journal of Occupational Health Psychology,14(4), 441–456.
Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007). Work and Family Satisfaction and Conflict: A Meta-Analysis of Cross-Domain Relations. Journal of Applied Psychology, (92)1, 57–80.
French, K. A., Dumani, S., Allen, T. D., & Shockley, K. M. (2018). A meta-analysis of work–family conflict and social support. Psychological Bulletin, )144 (3, 284–314.
Greenhous, J. H., Bedeian, A. G., & Mossholder, K. W. (1987). Work Experiences, Job Performance, and Feelings of Personal and Family Well-Being. Journal of Vocational Behavior,31, 200-215.
Greenhous, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Roles. The Academy of Management Review, (10) 1, 76-88.
Greenhous, J. H., Collins, K. M., & Shaw, J. D. (2003). The relation between work–family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior,63, 510–531.
Greenhous, J. H., Collins, K. M., Singh, R., & Parasuraman, S. (1997). Work and Family Influences on Departure from Public Accounting. Journal of Vocational Behavior, 50, 249–270.
Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 31, 72–92.
Greenhous, J. H., Parasuraman, S., Granrose, C. S., Rabinowitz, S., & Beutell, N. J. (1989). Sources of Work-Family Conflict among Two-Career Couples. Journal of Vocational Behavior, 34, 133–153.
Grzywacz, J. G., & Carlson, D. S. (2007). Conceptualizing work– family balance: Implications for practice and research. Advances in Developing Human Resources, 9, 455–471.
Haar, J. M.  (2013). Testing a new measure of work–life balance: a study of parent and non-parent employees from New Zealand. The International Journal of Human Resource Management, 24(17), 3305–3324.
Haar, J. M., Russo, M., Sune, A., & Malaterre, A. O. (2014). Outcomes of work-life balance on job satisfaction, life satisfaction and mental health: A study across seven cultures.Journal of Vocational Behavior, 85, 361–373.
Hoobler, J. M., Hu, J., & Wilson, M. (2010). Do workers who experience conflict between the work and family domains hit a “glass ceiling?”  A meta-analytic examination.  Journal of Vocational Behavior, 77, 481–494.
Jasmin, J. (2017). Women in leadership positions and work life balance in collectivistic and individualistic cultures (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.
Karkoulian, S., Srour, J., & Sinan, T. (2016). A gender perspective on work-life balance, perceived stress, and locus of control. Journal of Business Research, 69(11), 4918-4923.  
Kopelman, R. E., Greenhous, J. H., & Connolly, T. F. (1983). A Model of Work, Family, and Interrole Conflict: A Construct Validation Study. Organizational Behavior and Human Performance, 32, 198-215.
Kossek, E. E., & Ozeki, C. (1998). Work-Family Conflict, Policies, and the Job-Life Satisfaction Relationship: A Review and Directions for Organizational Behavior-Human Resources Research. Journal of Applied Psychology, (83)2, 139-149.
Li, A., McCauley, K. D., & Shaffer, J. A. (2017). The influence of leadership behavior on employee work-family outcomes: A review and research agenda, Human Resource Management Review, 27(3), 458-472.
Liao, E. Y., Lau, V. P., Hui, R T., Kong, K. H., & Kong, Sh. H. (2018). A resource-based perspective on work–family conflict: meta-analytical findings, Journal of Career Development International, 24(1), 37-73.
Marks, S. R., & MacDermid, S. M. (1996). Multiple roles and the self: A theory of role balance. Journal of Marriage and the Family, 58, 417– 432.
Masuda, A. D., Sortheix, F. M., Beham, B., & Naidoo, L. J. (2019). Cultural value orientations and work–family conflict: The mediating role of work and family demands. Journal of Vocational Behavior, 112, 294–310.
McNall, L. A., Nicklin, J. M., & Masuda, A. D. (2010). A meta-analytic review of the consequences associated with work-family enrichment. Journal of Business and Psychology, 25(3), 381–396.
McMullan, A. D., Lapierre, L. M., & Li, Y. (2018). A qualitative investigation of work family-supportive coworker behaviors. Journal of Vocational Behavior, 107, 25–41.
Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, Ch. (2006). Convergence between measures of work-to-family and family-to-work conflict: A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 67, 215–232.
Michel, J. S., Kotrb, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (2011). Antecedents of work–family conflict: A meta-analytic review. Journal of Organizational Behavior, 32, 689–725.
Michel, J. S., Mitchelson, J. K., Pichler, S., & Cullen, K .L. (2010). Clarifying relationships among work and family social support, stressors, and work–family conflict. Journal of Vocational Behavior,76, 91–104.
Michel, J. S., Mitchelson, J.K., Kotrba, L. M., LeBreton, J. M., & Baltes, B. B. (2009). A comparative test of work-family conflict models and critical examination of work-family linkages. Journal of Vocational Behavior, 74, 199–218.
Parasuraman, S., & Greenhous, J. H. (2002). Toward reducing some critical gaps in work–family research. Journal of Human Resource Management Review, 12, 299–312.
 
Powell, G. N., Greenhaus, J. H., Allen, T. D., & Johnson, R. E. (2019). Advancing and Expanding Work-Life Theory from Multiple Perspectives. Academy of Management Review, 44 (1), 1-5.
Powell, G. N., Butterfield, D. A., & Parent, J. D. (2002). Gender and Managerial Stereotypes: Have the Times Changed?. Journal of Management, (28)2, 177–193.
Powell, G. N., Greenhaus, J. H., Jaskiewicz, P., Combs, J. G., Balkin, D. B., & Shanine, K. K., (2018). Family science and the work-family interface: An interview with Gary Powell and Jeffrey Greenhaus. Human Resource Management Review,28, 98-102.
Shockley, K. M., Douekb, J., Smith, C. R., Yu, P. P., Dumani, S., & French, K. A. (2017). Cross-cultural work and family research: A review of the literature. Journal of Vocational Behavior, 101, 1-20.
Sheppard, G. (2016). Work-Life Balance Programs to Improve Employee Performance. (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.
Stephens, C. A. (2017). Women and Work-Life Balance: A narrative inquiry of working single mothers balancing family and work. (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.
Valcour, M., (2007). Work-based resources as moderators of the relationship between work hours and satisfaction with work–family balance. Journal of Applied Psychology, 92, 1512–1523.
Voydanoff, P. (2005). Toward a conceptualization of perceived work– family fit and balance: A demands and resources approach. Journal of Marriage and Family, 67, 822–836.
Zhang, Y., Xu, Sh., Jin, J., & Ford, M. T. (2018). The within and cross domain effects of work-family enrichment: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 104, 210-227.