تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

4 استادیار، گروه اموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مرور سیستماتیک و ارائه نقشه دانشی تبادل کار و خانواده با توجه به سه دیدگاه تعارض، غنی‌سازی و تعادل می‌باشد. به ‌این منظور روند مطالعات کار و خانواده از ابتدا تا کنون (سال 2020) با روش "تجزیه و تحلیل کتابسنجی" از طریق نرم‌افزار "وی او اس" بررسی و مؤثرترین نویسندگان، مجلات و کشورها در حوزه کار و خانواده معرفی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، 70درصد مطالعات کار و خانواده از سال 2010 به بعد و 75 درصد مطالعات توسط 10 کشور جهان انجام شده که امریکا، انگلیس و کانادا بیشترین سهم را در این زمینه دارند. در ضمن بیشترین مطالعات در حوزه‌های علوم مدیریت، روانشناسی کاربردی و جامعه‌شناسی انجام شده است. نشریه‌های "رفتار حرفه‌ای" و "روان‌شناسی کاربردی" پرارجاع‌ترین نشریه‌ها و "گرین‌هاوس" پرارجاع-ترین نویسنده در این حوزه می‌باشند. تجزیه و تحلیل هم‌رخدادی واژگان نیز 12 خوشه و بیشترین فراوانی برای کلید واژه‌های "جنسیت"، "تعارض کار و خانواده" و "تعارض" را در حوزه کار و خانواده نشان می‌دهد. در پایان با در نظر گرفتن روند مطالعات کار و خانواده در سال‌های اخیر پیشنهاداتی جهت پژوهش‌های آینده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات