شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری بازرگانی گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشجوی دکتری بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران (پژوهشگر دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت).

چکیده

محیط پویا و پیچیده امروز، دیگر مجال و فرصت زیادی برای واکنش مناسب فراهم نمی‌آورد. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. علاوه‌براین، کارکنان در بمباران اطلاعات عصر دیجیتال، کم‌تر مجالی برای توجه پیدا می‌کنند. هرگونه ابهام هم در امور، هم بر شدت پیچیدگی می‌افزاید. رهبران سازمان برای ارتباط با کارکنان و همسوسازی آنها باید به شکلی شفاف، دقیق و در کم‌ترین زمان ممکن  اطلاعات را منتقل نمایند. استعاره به‌عنوان یک ابزار توانمند و بسیار کارا در انتقال مفاهیم می‌تواند به رهبر در دستیابی به اهداف مدنظرش کمک کند؛ ابزاری قدرتمند که بسیاری از شعرا و نویسندگان بزرگ از آن بهره‌ها جسته‌اند؛ چراکه استعاره حجم زیادی از مفاهیم را در کم‌ترین کلمات منتقل می‌کند. چشم‌اندازسازی، الهام‌بخشی و اقناع از کارکردهای اصلی استعاره تصور می‌شود. پژوهش پیش ‌رو با هدف بررسی نقش و کارکرد استعاره در رفتار رهبری سازمان با استفاده از روش قوم‌نگاری و روش تحلیل مضمون در تحلیل داده‌ها، به مطالعه یکی از سازمان‌های موفق که چند تجربه تغییر موفق سازمانی را پست سر گذاشته، پرداخته ‌است. در بیش از یک سال مشاهده و شرکت در جلسات متعدد رهبری سازمان سعی شده است استعاره‌های به‌کاربرده‌شده شناسایی و براساس کارکرد، دسته‌بندی شوند. پس از بررسی و انجام تحلیل محتوا چهار کارکرد برای استعاره‌ها شناسایی شد. به‌نظر می‌رسد رهبر در برهه‌های مختلف زمانی تمرکز بیشتری بر استفاده از کارکردهای خاص از استعاره برمبنای کارکرد آنها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ایمانی، محمدتقی (1381)، تحقیق قوم‌نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز)، شماره 45.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 23.
Akin, G., & Schultheiss, E. (1990). Jazz bands and missionaries—OD through stories and metaphors. Journal of ManagerialPsychology, 5, 12–18.
Angus, L. E., & Rennie, D. L. (1988). Therapist participation in metaphor generation: Collaborative and noncollaborative styles. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 25(4), 552.
Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re‐examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. Journal of occupational and organizational psychology, 72(4), 441-462.
Berlin, R. M., Olson, M. E., Cano, C. E., & Engel, S. (1991). Metaphor and psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 45, 359–367.
Burke, W. W. (1992). Metaphors to consult by. Group and Organization Management, 17, 250–255.
Carlsen, M. B. (1996). Metaphor, meaning-making, and metamorphosis.
Conger, J. A. (1991). Inspiring others: The language of leadership. Academy of Management Perspectives, 5(1), 31-45.
Fetterman, D. M. (2019). Ethnography: Step-by-step (Vol. 17). SAGE Publications, Incorporated.
Ekvall, G., & Arvonen, J. (1991). Change-centered leadership: An extension of the two-dimensional model. Scandinavian Journal of Management, 7, 17–26.
Fox, R. (1989). What is meta for? Clinical Social Work Journal, 17, 233–244.
Gentner, D. (1988). Metaphor as structure mapping: The relational shift. Child development, 47-59.
Goncalves, O. F. (1994). Cognitive narrative psychotherapy: The hermeneutic construction of alternative meanings. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 8, 105–125.
Graesser, A. C., Mio, J., & Millis, K. K. (1989). Metaphors in persuasive communication. Comprehension of literary discourse: Results and problems of interdisciplinary approaches, 131-154.
Halpin, A. W., & Winer, B. J. (1957). A factorial study of the leader behavior descriptions. Leader behavior: Its description and measurement, 39-51.
Hammersley, M. (1990). Reading Ethnographic Research: A Critical Guide Longman. London & New York.
 
Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). The process of analysis. Ethnography: Principles in practice, 158-190.
House, R. J. (1971). A path-goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16, 321–339.
Fleishman, E. A. (1953). The description of supervisory behavior. Journal of applied psychology, 37(1), 1.
Inns, D. (2002). Metaphor in the literature of organizational analysis: A preliminary tazonomy and a glimpse at a humanitiesbased perspective. Organization, 9, 305–330.
Johnson, M. (1987). The body in the mind. Chicago: University of Chicago Press.
Katz, A. N. (2018). On interpreting statements as metaphor or irony: Contextual heuristics and cognitive consequences. In Metaphor (pp. 1-22). Psychology Press.
Keizer, J. A., & Post, G. J. J. (1996). The metaphoric gap as a catalyst of change. In Organisation development, metaphorical explorations (pp. 90-105). Pitman.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Kopp, S. B. (1971). Guru: Metaphors from a psychotherapist. Science & Behavior Books.‏
Lankton, C .H., & Lankton, S .R. (1989). Tales of enchantment. New York: Brunner/Mazel.
Leary, D. E. (Ed.). (1994). Metaphors in the history of psychology. Cambridge University Press.
Likert, R. (1961). New patterns of management. New York: McGraw-Hill.
Lyddon, W. J. (1989). Root metaphor theory: A philosophical framework for counseling and psychotherapy. Journal of Counseling & Development, 67(8), 442-448.‏
Lyddon, W. J. (1990). First- and second-order change: Implications for rationalist and constructivist cognitive therapies. Journal of Counseling & Development, 69, 122–127.
Mac Cormac, E. R. (1985). A cognitive theory of metaphor. Bradford Book.‏
Marrone, J. A. (2010). Team boundary spanning: A multilevel review of past research and proposals for the future. Journal of Management, 36(4), 911–940.
Mills, J. C., & Crowley, R. J. (1986). Therapeutic metaphors for children and child within. New York: Brunner.‏
Mio, J. S. (1997). Metaphor and politics. Metaphor and Symbol, 12, 113–133.
Mio, J. S., Riggio, R. E., Levin, S., & Reese, R. (2005). Presidential leadership and charisma: The effects of metaphor. The Leadership Quarterly, 16(2), 287-294.
Mio, J. S. (2018). Metaphor, politics, and persuasion. In Metaphor (pp. 127-146). Psychology Press.
Meichenbaum, D. (1995). Changing conceptions of cognitive behavior modification: Retrospect and prospect. In M. J. Mahoney (Ed.), Cognitive and constructive psychotherapies (pp. 20–26). New York: Springer.
Ortony, A. (1975). Why metaphors are necessary and not just nice. Educational Theory, 25, 45–53.
 
Royce, J. R., & Powell, A. (1983). Theory of personality and individualdifferences: Factors, systems, andprocesses. Prentice Hall.
Sarantakos, S. (2012). Social research. Macmillan International Higher Education.
Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of mind: Conceptions of the nature ofintelligence. New York: Cambridge University Press.
Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization science, 4(4), 577-594.
Shamir, B., Zakay, E., Breinin, E., & Popper, M. (1998). Correlates of charismatic leader behavior in military units: Subordinates' attitudes, unit characteristics, and superiors' appraisals of leader performance. Academy of management journal, 41(4), 387-409.
Van der Waal, K. (2009). Getting going: Organizing ethnographic fieldwork. Organizational ethnography: Studying the complexities of everyday life, 23-39.
Van Knippenberg, D., & Sitkin, S. B. (2013). A critical assessment of charismatic—transformational leadership research: Back to the drawing board?. Academy of management Annals, 7(1), 1-60.
Wang, H., Tsui, A. S., & Xin, K. R. (2011). CEO leadership behaviors, organizational performance, and employees' attitudes. The Leadership Quarterly, 22(1), 92–105.
Yukl, G. (1999). An evaluative essay on current conceptions of effective leadership. European Journal ofWorkand Organizational Psychology, 8, 33–48.
Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A hierarchical taxonomy of leadership behavior: Integrating a half century of behavior research. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9, 15–32.