تأثیر رهبری تحول گرا و اطلاع رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان، کرمان، ایران

چکیده

طی سال­های اخیر، در نتیجۀ تغییر شکل رهبری آموزش عالی که با هدف مواجهه با تغییرات و چالش‎های جهانی صورت گرفته، علاقه فزاینده­ای نسبت به مشاغل رهبران در حوزه مؤسسات آموزش عالی به‌وجود آمده است. انتخاب رهبران متخصص، بر رشد و پیشرفت مراکز آموزش عالی مؤثر بوده و عاملی اساسی در دستیابی به استانداردهای دانشگاه و تقویت عملکرد، تلقی می‎شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا و اطلاع‌رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر، با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در نیروی انتظامی شهرکرمان بود. تحقیق حاضر ازحیث هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین براساس چگونگی به‌دست‌آوردن داده­های موردنیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان نیروی انتظامی شهر کرمان به  تعداد 220 نفر که حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 140 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده­‌ها از پرسشنامه استاندارد  با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آماره­های توصیفی و استنباطی و مدل معادلات ساختاری و نرم­افزارهای16  SPSS  و Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی، تأثیر مثبت معنی‌داری بر استقبال کارکنان از تغییر دارد. رهبری تحول‏گرا تأثیر مثبت معنی‌داری بر اعتماد سازمانی، استقبال کارکنان از تغییر و اطلاع­رسانی شفاف دارد. ازطرفی، اطلاع‎رسانی شفاف بر اعتماد سازمانی و استقبال کارکنان از تغییر، تأثیر مثبت معنی‌داری دارد. همچنین اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری رهبری تحول­گرا و اطلاع­رسانی شفاف بر استقبال کارکنان از تغییر، نقش میانجی ایفا می­کند. به‌طورخلاصه اینکه، بروز رفتارهای مختلف رهبری ازسوی رهبران دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما رهبری تحول­گرا به آنها اجازه می‌دهد تا نقش خود را با شایستگی بیشتری در محیط پویای فعلی ایفا کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دامغانیان، حسین؛ فتوت، بنفشه؛ بورقانی فراهانی، سهیلا و بورقانی فراهانی، حمید (1399)، بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 9(3): 189-171. دوستار، محمد؛ ممبینی، یعقوب و گودرزی، مهشید (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین باتأکیدبر نقش میانجی هوش سازمانی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(3): 104-85. دهقانی سلطانی، مهدی و جنیدی جعفری، مهدی (1399)، تأثیر دلبستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(95): 185-161. دهقانی سلطانی، مهدی؛ شول، عباس و رمضانی، سارا (1398)، تأثیر ارزش زیست‌محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ دهان‌به‌دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدل SOR، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(4): 804-824. دهقانی سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم (1397)، بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگی‌های آنان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(4): 25-1. دهقانی سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم (1397)، تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، فصلنامه آموزش علوم دریایی، 5(1): 59-41. دهمرده، محبعلی و ناستی‌زایی، ناصر (1398)، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی ازطریق متغیر میانجی مشارکت سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 12(44): 180-155. رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 25(80): 182-157. صیامی، سحر؛ گرجی، محمدباقر؛ گریمر، مارتین و مارتین، آنجلا (1399)، سرمایه روان‌شناختی، جو امن روانی-اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 9(3): 137-105. مرجانی، امیربابک و تاجیک، حمیدرضا (1398)، بررسی نقش میانجی رهبری تحول‌گرا بین اشتیاق کارکنان و اعتماد سازمانی (بانک ملی شعبات شمال تهران)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404، مشهد. مبینی دهکردی، علی؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر؛ محمدی، علی‌رضا و پیران، محمد (1393)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نوآوری منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: شرکت ملی گاز ایران)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 6(19): 197-161. Augustsson, H., Richter, A., Hasson, H. & von Thiele Schwarz, U. (2017). The need for dual openness to change: A longitudinal study evaluating the impact of employees’ openness to organizational change content and process on intervention outcomes. The Journal of Applied Behavioral Science, 53(3), 349–368. Bajis, D., Chaar, B., Basheti, I.A. & Moles, R. (2018). Identifying perceptions of academic reform in pharmacy using a four-frame organizational change model. Research in Social and Administrative Pharmacy, 14(10), 921-930. Bommer, W.H., Rich, G.A. & Rubin, R.S. (2005). Changing attitudes about change: Longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 733-753. Bouckenooghe, D. (2010). Positioning change recipients’ attitudes toward change in the organizational change literature. The Journal of Applied Behavioral Science, 46(4), 500-531. Bozic, B., Siebert, S. & Martin, G. (2019). A strategic action fields perspective on organizational trust repair. European Management Journal, 37(1), 58-66. Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S. & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1), 270-283. Cabiati, M., Ripamonti, S.C. & Pozzi, M. (2016). Creating knowledge and enhancing change in organisations. The contribution of authorship and expansive learning in a case study. Learning. Culture and Social Interaction, 11, 97-104. Carter, M.Z., Armenakis, A.A., Feild, H.S. & Mossholder, K.W. (2013). Transformational leadership, relationship quality, and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), 942-958. Choi, M. (2011). Employees’ attitudes toward organizational change: A literature review. Human Resource Management, 50(4), 479-500. Cook, K. S., & Schilke, O. (2010). The role of public, relational and organizational trust in economic affairs. Corporate Reputation Review, 13(2), 98-109. Cui, Y. & Jiao, H. (2019). Organizational justice and management trustworthiness during organizational Change: Interactions of Benevolence, Integrity, and managerial approaches. CIformation Processing & Management, 56(4), 1526-1542. Cummings, T. & Worley, C. (2005). Organizational development and change. Mason, OH: South-Western. Detert, J.R., & Burris, E.R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open? Academy of Management Journal, 50(4), 869-884. Domingues, A.R., Lozano, R., Ceulemans, K. & Ramos, T. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. Journal of Environmental Management, 192, 292-301. Duffy, J.A. & Lilly, J. (2013). Do individual needs moderate the relationships between organizational citizenship behavior, organizational trust and perceived organizational support? Journal of Behavioral and Applied Management, 14(3), 185-197. Eisenberger, R., Karagonlar, G., Stinglhamber, F., Neves, P., Becker, T.E., Gonzalez-Morales, M.G., et al. (2010). Leader-member exchange and affective organizational commitment: The contribution of supervisors organizational embodiment. Journal of Applied Psychology, 95(6), 1085-1103. Elving, W.J. (2005). The role of communication in organisational change. Corporate Communications: An International Journal, 10(2), 129–138. Feiz, D., Dehghani Soltani, M., & Farsizadeh, H. (2019). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education, 44(1), 1-18. Fugate, M., Prussia, G.E. & Kinicki, A.J. (2012). Managing employee withdrawal during organizational change: The role of threat appraisal. Journal of Management, 38(3), 890-914. Garcia-Morales, V.J., Jimenez-Barrionuevo, M.M. & Gutierrez-Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050. Gill, R. (2002). Change management-or change leadership? Journal of Change Management, 3(4), 307-318. Gong, Y., Chang, S. & Cheung, S.Y. (2010). High performance work system and collective OCB: A collective social exchange perspective. Human Resource Management Journal, 20(2), 119-137. Herold, D.M., Fedor, D.B., Caldwell, S. & Liu, Y. (2008). The effects of transformational and change leadership on employees’commitment to A change: A multilevel study. Journal of Applied Psychology, 93(2), 346-357. Ilyas, S., Abid, G. & Ashfaq, F. (2020). Ethical leadership in sustainable organizations: The moderating role of general self-efficacy and the mediating role of organizational trust. Sustainable Production and Consumption, 22, 195-204. Jiang, H. & Luo, Y. (2018). Crafting employee trust: From authenticity, transparency to engagement. Journal of Communication Management, 22(2), 138-160. Jiang, H. & Men, R.L. (2017). Creating an engaged workforce: The impact of authentic leadership, transparent organizational communication, and work-life enrichment. Communication Research, 44(2), 225-243. Jimmieson, N.L., Peach, M. & White, K.M. (2008). Utilizing the theory of planned behavior to inform change management: An investigation of employee intentions to support organizational change. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(2), 237-262. Kang, M. & Sung, M. (2017). How symmetrical employee communication leads to employee engagement and positive employee communication behaviors: The mediation of employee-organization relationships. Journal of Communication Management, 21(1), 82-102. Kelloway, E.K., Turner, N., Barling, J. & Loughlin, C. (2012). Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership. Work & Stress, 26(1), 39-55. Kim, Y. (2018). Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication. Journal of Communication Management, 22(4), 451-475. Luo, Y. & Jiang, H. (2014). Effective public relations leadership in organizational change: A study of multinationals in mainland China. Journal of Public Relations Research, 26(2), 134–160. Mehta, A.M., Dominique, L.T. & Letheren, K. (2020). Before crisis: How near-miss affects organizational trust and industry transference in emerging industries. Public Relations Review, 46(2), 1-11. Men, L.R. (2014). Internal reputation management: The impact of authentic leadership and transparent communication. Corporate Reputation Review, 17(4), 254-272. Men, L.R., & Stacks, D. (2014). The effects of authentic leadership on strategic internal communication and employee-organization relationships. Journal of Public Relations Research, 26(4), 301-324. Men, L.R. & Tsai, W.H.S. (2016). Public engagement with CEOs on social media: Motivations and relational outcomes. Public Relations Review, 42(5), 932-942. Men, L.R., Yue, C.A. & Liu, Y. (2020). “Vision, passion, and care:” The impact of charismatic executive leadership communication on employee trust and support for organizational change. Public Relations Review, 46(3), 1-10. Neill, M. S. (2018). Change management communication: Barriers, strategies & messaging. Public Relations Journal, 12(1), 1-26. Nielsen, K. & Randall, R. (2013). Opening the black box: Presenting a model for evaluating organizational-level interventions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5), 601-617 Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Change recipients’ reactions to organizational change: A 60-year review of quantitative studies. The Journal of Applied Behavioral Science, 47(4), 461-524 Orji, I.J. (2019). Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry. Resources, Conservation and Recycling, 140, 102-114. Paulsen, N., Callan, V. J., Ayoko, O. & Saunders, D. (2013). Transformational leadership and innovation in an R&D organization experiencing major change. Journal of Organizational Change Management, 26(3), 595-610. Rawlins, B. (2009). Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations Research, 21(1), 71-99. Rawlins, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-21. Rogiest, S., Segers, J. & Witteloostuijn, A. (2018). Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 1-8. Siangchokyoo, N., Klinger, R.L. & Campion, E.D. (2020). Follower transformation as the linchpin of transformational leadership theory: A systematic review and future research agenda. The Leadership Quarterly, 31(1), 1-11. Spagnoli, P., Balducci, C. & Fraccaroli, F. (2017). A two-wave study on workplace bullying after organizational change: A moderated mediation analysis. Safety Science, 100(1), 13-19. Wat, D. & Shaffer, M.A. (2005). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors: The mediating role of trust in the supervisor and empowerment. Personnel Review, 34(4), 406-422. Wong, S.I. & Berntzen, M.N. (2019). Transformational leadership and leader–member exchange in distributed teams: The roles of electronic dependence and team task interdependence. Computers in Human Behavior, 92, 381-392. Yang, Y.F. (2014). Studies of transformational leadership: Evaluating two alternative models of trust and satisfaction. Psychological Reports, 114(3), 740-757. Zimmerman, R.D., Swider, B.W. & Arthur, J.B. (2020). Does turnover destination matter? Differentiating antecedents of occupational change versus organizational change. Journal of Vocational Behavior, 121