واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

یکی از چالش­های جدی فراروی مدیران در بخش دولتی، کم­کاری کارکنان سازمان‌هاست. کم­کاری به‌عنوان یکی از مظاهر رفتارهای انحرافی در سازمان­ها، پس­آیندهای مخربی برای عملکرد مدیریتی در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیش­آیندهای کم­کاری میان کارکنان سازمان­های دولتی است. پژوهش، صبغۀ ترکیبی دارد. در مرحلۀ اول با توسل به پژوهش کیفی، استفاده از مصاحبه‌های اکتشافی و راهبرد پژوهشی نظریۀ داده‌بنیاد، همچنین بررسی دانش موجود، پیش­آیندهای کم­کاری در بخش دولتی احصا و در مرحلۀ دوم با توسل به پژوهش کمی، عددگذاری به‌جای مقیاس­های طیف لیکرت و میانگین­گیری، تلاش شده است، عوامل احصایی بر حسب میزان اهمیت، رتبه‌بندی شوند. نتایج حاکی از آن است که از بین 33 عامل احصاشده، فرهنگ زیرکاردرروی حاکم بر جامعه، بی­کفایتی مدیران، بی­تعهدی کارکنان، چندشغله‌بودن کارکنان، نظارت ضعیف، جبران بی­عدالتی‌ها، روابط شخصی با مدیران و حقوق و مزایای ناکافی با میانگین بالای 4 به‌ترتیب جزء مهم‌ترین عوامل و تقابل سیاسی کارکنان با مدیران با میانگین زیر 3/3 رتبۀ سی‌وسوم را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی حسنی نیاکی، سیدرضا (1377)، طراحی و تبیین الگوی افزایش وجداندرکارکنان، به راهنمایی: غلامرضا طالقانی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، مدیریت.

ابیلی، خدایار (1380)، ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت، مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دورۀ، جدید، سال ششم، شمارۀ، یک : 103-91.

ارراس، ر. ام. التمایر،ا. (1377)، استرس شغلی، مترجم غلامرضا خواجه‌پور، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

اسکات، سینیتا و دنیس، ژافه (1375)، توانمند‌سازی کارکنان، ترجمۀ مهدی ایران‌نژد پاریزی، چاپ اول، تهران: توسعه تحقیقات وآموزش مدیریت.

بذرافشان مقدم، مجتبی و باقرزاده، داوود (1383)، دلایل کارکنان برای طفره‌رفتن از کار و راه­های پیشگیری و مقابله با آن، ماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، سال اول، شمارۀ 2، مهر و آبان: 56-72.

جوانمرد، حبیب‌الله و افراز، محمد (1389)، تعیین ارتباط میان عوامل کار تیمی، تعهد سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 2.

جیروند، عبدالله (1366)،برداشتی از مالیه عمومی جدید، تهران، مولولی: 16-21.

حمیدی، ناصر؛ حسن­پور، اکبر؛کبایی، مجتبی و موسوی، حمید (1388)، " نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی"، مجلۀ مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال چهارم، شمارۀ 8، تابستان.

دنیس، کنیلا (1383)، توانمندسازی منابع انسانی، ترجمۀ مهدی ایران‌نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان، چاپ اول، تهران: نشر ایران.

دولان، شیمون ال. و رندال، اس. شولر (1376)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه م. ع. طوسی و م. صائبی، چاپ دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رابینز، استیفین (1374)، مدیریت رفتار سازمانی، جلد سوم، ترجمۀ پارسائیان و اعرابی، تهران انتشارات مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

سرمد، غلامعلی (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری مدیران مدارس متوسط، فصلنامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی، شمارۀ 1، پاییز.

 

شاین، ادگارد (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمۀ برزو فرهی بوزنجانی و نوری نجفی، تهران: انتشارات سیمای جوان.

کشاورز حداد، غلامرضا و محیط، صادق (1391)، پدیدۀ دوشغلی‌بودن در بازار کار مناطق شهری ایران، کاربردی از مدل‌های انتخاب مضاعف در داده­های پانل فردی، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، دورۀ 47: 108 - 85.

گل‌پرور، محسن و عریضی، محمدرضا (1385)، "پیش­بینی تعهدسازمانی و مؤلفه­های آن براساس متغییرهای هفده‌گانه فردی و سازمانی، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، سال هشتم، شمارۀ 29، پاییز: 68-41.

موسوی، ابراهیم (1378)، شناسایی عوامل مرتبط با ساعات کاری مفید در سازمان­های دولتی ایران (سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

میرسپاسی، ناصر (1361)، مدیریت منابع انسانی (نگرش نظام­گرا)، تهران: دهخدا: 153.

نبوی، محمدحسن (1377)، مدیریت اسلامی، چاپ چهارم، دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه قم.

ونوس، داور و دانایی‌فرد، حسن (1378)، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: انتشارات صفار.

Akroyd, D., Legg, J., Jacowski, M.B., & Adams, R.D(2008) The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation therapist’s organizational commitment. Radiography, 15(2), 113-120.

Anandarajan M .( 2002):”Internet buse in the workplace”.communications of the ACM. 45(1),53-54.

Anderson , N. and Ostroff, C.(1997).”Selection as socialization “, in Anderaon , N . and Herriot, P.(Eds), International Handbook of Selection and Assessment, John Wiley Chichester, pp 40-413.

Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D. & Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solution ,Corporate Governance, 7(5):586-598.

Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G., Mazar, N.( 2009). Large stakes and big mistakes. Review of Economic Studies 76 (2), 451–469.

Bauer, T.N. and Green, S.G.(1994).” The effect of newcomer involvment in work –related activities : alongitudinal study of socialization “, Journal of Applied Psychology , Vol. 79, No 2 , pp 211-223

Beilock, S., Carr, T., 2001. On the fragility of skilled performance: what governs choking under pressure? Journal of Experimental Psychology: General 130, 701–725.

Cao, Z., Price, J., Stone, D., 2011. Performance under pressure in the NBA. Journal of Sports Economics 12 (1), 231–252.

Clugston, M., Howell, J.P., & Dorfman, P.W (2000) Does cultural socialization predict multiple bases and foci of commitment? Journal of Management, 26, 5-30.

Cooper D. R., Schnidler P. S.,(2006). Business Research Methods, McGraw Hill, 9th edition.

DeCaro, M., Thomas, R., Albert, N., Beilock, S., 2011. Choking under pressure: multiple routes to skill failure. Journal of Experimental Psychology: General 140 (1), 390–406.

Deft, R ,(1999), “Organization Theory and Design”, USA :South –Western College Publishing.

Dohmen, T., 2008. Do professionals choke under pressure? Journal of EconomicBehavior & Organization, 65, 636–653.

 Dubois, P.(1980).”Sabotage in industry. Harmondsworth, U.K.: Penguin ew. wintere .fast food industry. Quarterly Journal of Economics, 106, 75–101.

Feldman, D.C.(1981).”The multiple socialization of organization member “. Academy of Management Review,Vol 6. NO, pp 309-18.

Fox, S.,Spector, P.E & Miles, D. (2001).”Counterproductive work behavior (CWB)in response to job stressors and organizational Justice: Som mediator and moderator tests for autonomy and emotions.Journal of Vocational Behavior, 59, 291-309.

French, J. P., Israel J. & As, D. (1960).”An Experiment on Participation in a Norwegian Factory “.Human Relation, Vol. 13, pp.3-19.

Gillespie A. (1999). Management of wage payment systems. Kogan page.

Grote, Dick. (2000).” public Sector Organizatin .public personnel Management, Vol .29, No 1.1-20.

Ichino, A., Maggi, G. )2000(. Work environment and individual background: explaining regional shirking differentials in a large Italian firm. Quarterly Journal of Economics 3, 1057–1090.

Ichino, A., Riphahn, R. ( 2005). The effect of employment protection on worker effort: absenteeism during and after probation. Journal of the European EconomicAssociation 1, 120–143.

Jelinek, R.; M. Ahearn (2006). “The ABC′s of ACB: Unveiling a Clear and Present Danger in the Sales Force”. Industrial Marketing Management, 35: 457- 467.

Judge, T., & Chandler, T. D. (1996). Individual-level determinants of employee shirking, industrisl relations, vol.5, N.3, 468-486.

Kearny, R. C., Hays , S .W. (1994). “Labor – management Relations and Participative Decision – Making : Toward a New Paradigm “, Public Administration Review, Vol. 54, No. J, Jan/Feb, 44-51.

Kidwell, R. E., & Martin, C. L. (2005). The prevalence (and ambiguity) of deviant behavior at work. In: R. E. Kidwell & C. L. Martin (Eds), Managing organizational deviance (pp. 1–21). Thousand Oaks, CA: Sage.

Laka-Mathebula, M. R. (2004), ”Modeling the Relationship Between Organizationa Commitment, Leadership style,Human Resource Management Practices and Organizational trust , PhD Dissertation, University of Pretorias.

Li, C. Y., Chen, K. R., Wu, C. H., (2001). Job stress and dissatisfaction In association with non-fatal injuries on the job in a cross-sectional sample of petrochemical workers. Journal of Occupational Psychology, 51, 50-55.

lim V. K . G.(2002) :” The IT way of loafing on the job : cyber- loafing neutralizing and organizational justice”, Journal of Organizational Behavior, vol.23(5), 675–694.

Luthans, F, (2007). Organizational Behavior, 11th Edition, Mc-Graw Hill, New York.

Malachowski, D. (2005); Wasted time at work costing companies billions; Retrieved December 15, from htt://www.salary. com/careers/layoutscripts /crel_ display .asp? Tab= cre&ca t = nocat&ser = Ser374 & part = part555.

Pulich, M., & Tourigny, L. (2004). Workplace deviance: strategies for modifying employee behavior. The Health Care Manager, 23(4), 290-301.

Riphahn, R, (2004). Employment protection and effort among German employees.EconomicsLetters 85, 353–357.

Robbins, P, stephon, ) 1991(. Management, third edition, prenticehall, P:75.

Robinson, S., & Bennett, R. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38:555–572.

Sashkin, M. (1984). Participative Management is an Ethical Imperative, Organization Dynamics ,12, 5-22.

Sathe,Vijay, )1983). ”Some action implication of corporate culture; Amanagers Guide to action “, organizational dynamics, 12(2):4-23.

Shishko, R. and Rostker, B. (1976), The economics of multiple job holding, American Economic Review, 66,298–308.

Shishko, R. and Rostker, B. (1976), The economics of multiple job holding, American Economic Review, 66, 298–308.

Siders, M.A., George, G., & Dharwadkar, R (2001) the relationship of internal and external commitment foci to objective job performance measures. Academy of Management Journal, 44, 580-590.

Spector, P. E., Bauer, J. A., & Fox, S. (2010).” Measurement artifacts in the assessment of counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior: Do we know what we think we know? Journal of Applied Psychology, 95(4), 781-790.

Sumukadas N. & Sawhney R. (2004). Workforce Agility Through Employee Involvement". IIL Transactions, pp.1011-1021.

Van Vianen, A.E.M.(2000), “Person – organization fit: the match between newcomers and recruiters preference for organizational cultures.”Personnel Psychology, Vol 53. No 1 ,pp 113-49.

Vardi,Y., & Weitz, E. (2004). Misbehavior in organizations: Theory,research, and management. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Walumbwa, F.O., Wu, C., & Orwa, B (2008) Contingent reward transactional leadership, work attitudes, and organizational citizenship behavior: The role of procedural justice climate perceptions and strength. Leadership Quarterly, 19, 251-265.

Worthy, D., Markman, A., Maddox, W., 2009. Choking and excelling at the free throw line. International Journal of Creativity & Problem Solving, 19 (1), 53–58.