تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی)،دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت‌زنی تغییر کرده است. کشور ما نیز جزو کشورهای نوپا در این حوزه شناخته می­شود که بالتبع تمرکز بر این حوزه می‌تواند در تسهیل و شتاب حرکتی آن کمک شایانی نماید. باتوجه‌به تأثیرات و پیامدهای سوت‌زنی بر عملکرد سازمان‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بافت‌های سازمانی می‌تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن مرور ادبیات مربوط به سوت‌زنی، با انجام یک مرور نظام‌مند درقالب روش فراترکیب به تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها بپردازد. با جستجوی نظام­مند در پژوهش­های منتشرشده در مجلات مختلف، 57 پژوهش معتبر از میان 210 پژوهش مرتبط، ارزشیابی و برای بررسی نهایی در تدوین مدل مفهومی انتخاب شدند. مدل نهایی بلوغ عوامل مؤثر بر سوت­زنی با کاربرد شیوه­نامه‌های مربوط در تدوین مدل بلوغ، شامل چهار سطح آغازین، زیرساختی، یکپارچه و مدیریت درقالب پنج بعد اصلی سوت‌زن، دریافت­کننده گزارش، متخلف، تخلف و سازمان پس از دریافت نظرات خبرگان با استفاده از فن دلفی فازی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات