در آمدی بر الگوی مشاوره ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی بر تجربیات هستی شناسانه کارکنان سازمان های پویای اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه ;شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات زبانی و گفتمانی درخصوص ارزش‌های حاکم بر تعهد شغلی و نقش آن در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور؛ مقوله تعهد شغلی را به یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مسائل سازمانی و مدیریت منابع انسانی تبدیل کرده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی مشاوره‌ای تغییر زبانی در تعهد شغلی مبتنی‌بر تجربیات هستی‌شناسانه کارکنان سازمان‌های پویای اقتصادی است. پژوهش حاضر به‌لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و به روش نظریه داده‌بنیاد ‏و ازطریق نمونه‌گیری هدف‌مند صورت گرفته است. جامعه موردپژوهش را کارمندان استان اصفهان تشکیل داده‌اند. با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، داده‌ها جمع‌آوری و پس از تحقق اشباع نظری در مصاحبه 25، به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش نظریه زمینه‏ای استفاده شد. همچنین برای اعتباریابی داده‌ها از فن مثلث‌سازی در پژوهش استفاده شد. یافته‌های ‌پژوهش‌ حاکی ‌از ‌شناسایی 350 کد اولیه، 41 کد باز، 11 کد محوری و 4 کد انتخابی بود که به‌صورت کلی در چهار محور: 1. پویایی‌های هستی‌شناسانه (شامل طبقات ادراک هستی‌محور و عملکرد هستی‌محور)، 2. پویایی‌های جهت‌دهنده و تعادل‌بخش (شامل طبقات آگاهی از تناسب، آگاهی از مسئولیت خود، آگاهی از تعهد و رفع موانع انگیزش)، 3. پویایی‌های تداوم‌بخش (شامل طبقات انعطاف‌پذیری و نظارت تعهدمحور) و 4. پویایی‌های تقویت‌کننده (شامل حمایت‌گری، خودمختاری تعهد‌محور و ایجاد پیوستگی رضایت‌بخش) دسته‌بندی شدند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بیانگر آن است که تحقق تغییر زبانی در تعهد شغلی، منوط به بازنگری در معنا و مفهوم تعهد، ایجاد هستی‌شناسی جدید درباب افق تعهد و نیز تأکید بر عاملیت انسان و نقش‌گذاری در گستره هستی است و این امر به‌نوبه‌خود می‌تواند تعهد شغلی را که از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک سازمان است، تحت تأثیر قرار دهد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات