الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجان، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ذهنیت کارکنان صنعت برق دربارة توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی و ازنظر جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. مشارکت‌کنندگان به تعداد 24 نفر، از میان کارکنان صنعت برق و با استفاده از روش نمونه‌گیری مفهوم انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبة ساختارمند و جدول کیو استفاده‌ شده است. در ارزیابی کیفی، بعد از انجام مصاحبة ساختارمند با مشارکت‌کنندگان، نظرهای متفاوتی نسبت به توانمندسازی کارکنان درشرف بازنشستگی استخراج شد. سپس در قسمت کمّی، با تکمیل جدول‌های کیو به شیوة تحلیل عاملی، فهم و درک ذهنی افراد هر گروه احصا و ‌تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتیجة این بررسی، نمایانگر وجود شش الگوی ذهنی متمایز شامل «هواخواهان راهکارهای روان‌شناختی»، «معتقدان به هموارسازی راه توانمندی»، «خوش‌بینان به قابلیت و توانایی‌ها»، «حامیان رفع موانع فردی و اجتماعی»، «ناقدان موانع سازمانی و حکومتی» و «طرفداران خلق فرصت» نسبت به توانمندسازی کارکنان در آستانه بازنشستگی است که هرکدام از ذهنیت‌ها دارای خصوصیات، معانی و محتواهای متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات