طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در مدل‌های موجود درزمینه مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی، مؤلفه رهبری به‌طور شایسته دیده نشده است. به‌عبارت‌دیگر، مؤلفه رهبری در مدل‌های مذکور با مفهوم و گستره آن در مبانی نظری مدیریت رفتار سازمانی سازگاری ندارد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری است. روش‌شناسی این پژوهش علم طراحی می‌باشد. در اجرای مراحل علم طراحی، 240 منبع درزمینه ادبیات موضوع مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) و رهبری مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه‌بندی و تحلیل مضمون شدند. پس‌ازآن براساس نتایج اولیه، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان‌های بخش دولتی انجام پذیرفت. خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی با درنظرگرفتن شرایط علمی، تجربی و ادراکی برگزیده شدند. سپس تحلیل مضمون نهایی انجام پذیرفت و مدل هدف استخراج شد. در مدل پیشنهادی مؤلفه‌ها در سه سطح طبقه‌بندی ‌شده‌اند: در سطح فوقانی، مدل مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی کشور شامل 10 عنصر است. در سطوح دوم و سوم، رهبری به‌ترتیب مشتمل بر 3 بعد و 14 زیرمؤلفه است: ویژگی‌ها و صفات رهبری (5 زیرمؤلفه‌)، ابعاد رفتاری رهبری (5 زیرمؤلفه‌)، زمینه درقالب خنثی‌کنندگان و جانشینان رهبری (4 زیرمؤلفه‌). نتایج پژوهش مؤید ضرورت گنجانیدن عوامل مذکور در مدل فعلی کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات