طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران .

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران ایران .

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، مرکزی، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی فرهنگ سازمانی متناسب با اقتضائات سازمانی و بوم‌سازگان وزارت کشور می‌باشد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و جهت گردآوری داده‌ها از روش تحقیق ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی استفاده شده است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدف‌مند قضاوتی بهره گرفته شد و با تعداد 23 نفر از خبرگان جامعه آماری، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. ازطریق پایایی بازآزمون و پایایی دو کدگذار؛ روایی و پایایی داده‌های کیفی محاسبه شد. یافته­های پژوهش، تعداد 5 بعد، 17 مقوله و70 زیرمقوله را به‌عنوان عناصر مدل فرهنگ سازمانی در جامعه موردمطالعه نشان می­دهد. بعد اول ­(فرهنگ انسان‌محوری) با 3 مقوله و 15 زیرمقوله، بعد دوم­ (فرهنگ تعاملی- محیط‌محوری) با 5 مقوله و 19زیرمقوله، بعد سوم­ (فرهنگ جهت‌محوری) با 3 مقوله و11 زیرمقوله، بعد چهارم ­(فرهنگ سرآمدی و تعالی‌محوری) با2 مقوله و13زیرمقوله و ­درنهایت بعد پنجم­ (فرهنگ قانون‌محوری) با 4 مقوله و12زیرمقوله شناسایی شده اند. براساس ابعاد، مقوله‌های اصلی و زیرمقوله‌ها؛ می‌توان فرهنگ سازمانی جامعه موردمطالعه را مورد سنجش، اندازه‌گیری و مدیریت نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات