بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران .

چکیده

رسالت شغلی، دعوتی ماورایی برای انجام مأموریتی ویژه در زندگی است و معنی‌داربودن کار را نشان می­دهد. رسالت، ریشه دینی دارد؛ بااین‌حال، ازآنجاکه به دنیای کار نیز گسترش یافته است، محققان سازمانی آن را به بسیاری از رفتارها و نگرش­های مهم حرفه­ای مرتبط می­کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی با میانجی­گری معنی‌داری کار است. این مطالعه با هدف کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران است که با روش نمونه­گیری تصادفی؛ 120 از آنان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای رسالت شغلی از پرسشنامه دوبرو و توستی_ خاراس(2011)، سرمایه روان‌شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) معنای کار از پرسشنامه لیتمن- اوادیا و استیگر (2010) و دینداری پرسشنامه گورساچ و مک فرسون (1989) استفاده شد و در نرم‌افزار SMART_PLS به کمک الگویابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، دینداری و سرمایه روان‌شناختی رابطه معنی‌داری با رسالت شغلی کارکنان دارند و همچنین این دو متغیر ازطریق معنای کار نیز با رسالت شغلی، رابطه معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات