آینده‌پژوهی رفتار سازمانی با رویکرد سناریونگاری باتوجه‌به بحران ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر حوزه رفتار سازمانی، تحلیل تأثیر بحران کرونا بر وضعیت‌های محتمل مؤلفه‌های آن و تدوین سناریوهای پیش ­رو می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، با روش آمیخته است و ماهیت آینده‌پژوهی دارد. داده‌ها به سه روش گردآوری شد: روش کتابخانه­ای، مصاحبه و پرسشنامه. باتوجه‌به استفاده از نرم‌افزارهای میک‌مک و سناریوویزارد برای تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها، نوع پرسشنامه به‌صورت ماتریس آثار متقابل و با پیمایش نظرات از هیئت کارشناسان است. نتایج میک‌مک شناسایی 14 مؤلفه کلیدی از 29 مؤلفه اولیه است. تعداد 34 وضعیت احتمالی مختلف برای مؤلفه‌های کلیدی درقالب ماتریس وارد سناریوویزارد شد. سناریوهای خروجی 2 سناریو با سازگاری بالا و 54 سناریو با سازگاری ضعیف می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد باتوجه‌به تأثیرات پاندمی کرونا، وضعیت‌های محتمل آینده در حوزه رفتار سازمانی به سمت افزایش احساسات و هیجانات منفی، افزایش نگرش‌های منفی، کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزش، کاهش امنیت شغلی، افزایش استرس، تشکیل تیم‌های مجازی و افزایش گروه‌های رسمی، رهبری دستوری، ارتباطات مجازی، کاهش تعارضات مخرب، مذاکره غیرحضوری، کاهش رسمیت و تمرکز، فرهنگ انفعالی- تدافعی و تهاجمی- تدافعی، و تصمیم­گیری آمرانه تغییر جهت یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات