رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

در این مقاله تلاش شده است با بررسی مقالات موجود، به بررسی ماهیت رهبری کوانتومی به‌عنوان رویکردی نوین در رهبری سازمان‌های قرن بیست و یکم پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب به‌عنوان یک روش فرامطالعۀ کیفی برای جمع‌بندی نظام‌مند نتایج یافته‌های تحقیقات پیشین، 45 مقالۀ علمی- پژوهشی شناسایی و پس از غربال‌گری، 28 مقاله انتخاب و بررسی شد. درمجموع 84 کد از آنها استخراج و در قالب سه مقولۀ: چرایی، چیستی و چگونگی رهبری کوانتومی تبیین شد. در بحث چرایی، مشاهده شد که چهار عامل: نااطمینانی پدیده‌ها، پیچیدگی­های محیطی، تعاملات گسترده و متقابل و تغییرات مداوم و سریع، برگرفته از پارادایم کوانتومی، اتخاذ رویکرد رهبری کوانتومی را در سازمان‌ها ایجاب نموده است. همچنین در بحث چیستی، به بیان ویژگی­های رهبری کوانتومی پرداخته شد و شش مهارت اصلی رهبران کوانتومی شامل: تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر شهودی آگاهانه، تفکر اقتضایی و موقعیت‌گرایی، توانایی الهام‌بخشی و خودسازماندهی، شناسایی شد و درنهایت در بحث چگونگی، سازوکارها و راهبردهای به‌کارگرفته‌شده توسط رهبران کوانتومی، تبیین شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد، رهبران کوانتومی شش راهبرد و اقدام اصلی را شامل: تصمیم­گیری مشارکتی، ایجاد فضای اعتماد و حمایت از افراد، ایجاد فضای تعاملی مثبت و کار گروهی، تسهیل جریان اطلاعاتی، تشویق به خودسازماندهی و خودکنترلی، حمایت از خلاقیت و ایجاد شور و هیجان، به‌کار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افجه، سیدعلی اکبر و حمزه پور، مهدی (1393)، رهیافتی جامع از نظریۀ رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان، فصلنامۀ اندیشه مدیریت راهبردی،  سال هشتم، شمارۀ 2: 161-204

چالمر، آلن اف (1387)، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران، انتشارات سمت.

حمزه‌پور، مهدی (1395)، الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران، به راهنمایی، علی‌اکبر افجه، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487-499.

Bordley, R. F. (1998). Quantum mechanical and human violations of compound probability principles: Toward a generalized Heisenberg uncertainty principle. Operations Research, 46(6), 923-926.

Curtin, L. (2011). Quantum leadership: succeeding in Interesting times. Nurse Leader, 9(1), 35-38.

Darling, J. R., & Fogliasso, C. E. (1999). Conflict management across cultural boundaries: a case analysis from a multinational bank. European Business Review, 99(6), 383-392.

Darling, J., & Fogliasso, C. (1997). Conflict management in the small business firm. Journal of Contemporary Business Issues, 5(1), 1-11.

Darling, J.R. and Walker, W.E. (2001). Effective conflict management: use of the behavioral style model. Leadership& Organization Development Journal, 22(5): 230-242.

Dijkstra, M. T., van Dierendonck, D., Evers, A., & De Dreu, C. K. (2005). Conflict and well-being at work: the moderating role of personality. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 87-104.

Erçetin, Ş. Ş., & Kamacı, M. C. (2008). Quantum leadership paradigm. World Applied Sciences Journal, 3(6), 865-868.

Fairholm, M. R. (2004). A new sciences outline for leadership development. Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 369-383.

Fris, J., & Lazaridou, A. (2006). An additional way of thinking about organizational life and leadership: The quantum perspective. Canadian Journal of Educational administration and policy, 48, 1-29.

Griffiths, D. J. (2016). Introduction to quantum mechanics. Cambridge University Press.

Guillory, W. A. (2007), The Future Perfect Organization: Leadership for the twenty – first century, Journal of Industrial and commercial Training, Vol. 39, No. 1

Gulcan, M. G. (2015). Complexity Theory and New Leadership Paradigm. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 10(2), 1-12.

Gummesson, E. (2006). Qualitative research in management: addressing complexity, context and persona. Management Decision, 44(2), 167-179.

Ian Cunningham, (2006). Quantum theory and self-managed learning. Development and Learning in Organizations: An International Journal, Vol. 20 Iss: 1, pp.4 - 6

Johnson, D. S., & Justice, I. (2007). Organizational future sustainability: quantum leadership. Futurics, 31(1/2), 49.

Kilmann, R. H. (2001). Quantum organizations: A new paradigm for achieving organizational success and personal meaning. Davies-Black.

Lord, R. G., Dinh, J. E., & Hoffman, E. L. (2015). A quantum approach to time and organizational change. Academy of Management Review, 40(2), 263-290.

McCauley, G. (2004). Leadership in a Quantum Age www. Ottawa, Ontario, Canada: Pro Generations, a division of the WEL Systems Institute. Retrieved September, 6, 2004.

Pascale, R. T. (1999). Surfing the edge of chaos. Sloan management review, 40(3), 83.

Pascarella, P. (1998). Changing the thinking behind our thinking. Management Review, 87(3), 56.

Pearce, C. L. (2004). The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work. The Academy of Management Executive, 18(1), 47-57.

Paterson, B. L. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis (Vol. 3). Sage.

Porter-O'Grady, T. (1999). Quantum leadership: New roles for a new age. Journal of Nursing Administration, 29(10), 37-42.

Quigley, M. E. (1997). Quantum Organizations: Forward-thinking leaders must focus first and on the brainpower of associates. Executive Excellence, 14, 14-15.

Sandelowski, M.,  Barroso,(2007). Handbook for synthesizing qualitative research..NewYork:Springer

Sarantakos, S. (1998). Varieties of social research. In Social Research (pp. 31-71). Macmillan Education UK.

Schroeter, K. (2002). Editorial: Take a quantum leap to quantum leadership. SSM, 8(6), 6.

Shankar, R. (2012). Principles of quantum mechanics. Springer Science & Business Media.

Shelton, C. (1999). Quantum leaps: 7 skills for workplace recreation. Routledge.

Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.

Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.

Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2003). From theory to practice: Using new science concepts to create learning organization, Journal of Learning Organization, Vol. 10, No. 6.

Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2004). From chaos to order: Exploring new frontiers conflict management", Organization Development Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 22- 41.

Stacey, R. D., Griffin, D., & Shaw, P. (2000).  Complexity and management: fad or radical challenge to systems thinking? Psychology Press.

Youngblood, M. D. (1997). Leadership at the edge of chaos: from control to creativity. Strategy & Leadership, 25(5), 8-14

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318..

Zohar, D. (1990). Quantum Self: Human Nature and Consciousness. Morrow, New York.

Zohar, D. (1998). What would a quantum organization look like?. Management Review, 87(3), 56.