نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی‌کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت اموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ اعتماد سازمانی و بدبینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر است. جامعۀ آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 740 نفر می­باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نمونه­ای به حجم 265 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری پژوهش برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامۀ استاندارد: اعتماد سازمانی و بدبینی سازمانی استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 86/0 و 92/0 به دست آمد. داده­های پژوهش پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر اعتماد سازمانی بر بدبینی سازمانی منفی و معنی‌دار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر اعتماد به همکاران بر بعد عاطفی بدبینی منفی و معنی‌دار است، ولی بر ابعاد رفتاری و شناختی بدبینی معنی‌دار نیست. اثر اعتماد به مدیریت بر ابعاد عاطفی، رفتاری و شناختی بدبینی منفی و معنی‌دار است. اثر اعتماد به محیط کاری بر ابعاد عاطفی و رفتاری بدبینی معنی‌دار نیست ولی بر بعد شناختی بدبینی منفی و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسن‌پور، اکبر؛ نوری، روح‌الله و کیایی، مجتبی (1388)، بدبینی سازمانی، علل و پیامدهای آن، فرهنگ مدیریت، دورۀ هفتم، شمارۀ نوزدهم: 119-142.

خانباشی، محمد؛ زاهدی، شمس‌السادات و الوانی، سیدمهدی (1390)، پاسخگویی بستری برای تقویت اعتماد عمومی، فصلنامۀ نظم و امنیت ملی، دورۀ هفتم، شمارۀ چهارم: 29-54.

زارع، حمید؛ حق‌گویان، زلفا و کریمی اصل، زهرا (1392)، شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم، مدیریت فرهنگ سازمانی: 159-180.

زارعی متین، حسن و حسن‌زاده، حسن (1383)، اعتماد درون سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمان‌های اجرایی کشور، فرهنگ مدیریت، دورۀ دوم، شمارۀ هفتم: 79-126.

زاهدی، شمس‌السادات؛ خانباشی، محمد و رضایی، الهام (1390)، افزایش اعتماد عمومی بر پایة ارتقای فرهنگ پاسخگویی، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، دورۀ سوم، شمارۀ پنجم: 69-94.

صنوبر، ناصر؛ کرمی، اژدر و فرقانی بجستانی، مهدی (1394)، اثر تعدیل‌کننده بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ سیزدهم، شمارۀ یکم: 1-23.

عابدی جعفری، حسن و سرلک، محمدعلی (1384)، طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه مجازی، دانش مدیریت، دورۀ هیجدهم، شمارۀ یکم: 109-140.

علی‌زاده، ثانی، محسن؛ یحیی زاده فر، محمود و حسن‌زاده، مریم (1393)، اثر تنوع ادراک‌شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیل‌گر اعتماد سازمانی، فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، دورۀ چهارم، شمارۀ یازدهم: 173-195.

میرکمالی، سیدمحمد و نامداری پژمان، مهدی (1394)، نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان، فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، دورۀ یکم، شمارۀ دوازدهم: 123-145.

نادری، جلال؛ جمشیدی، ناصر و زارعی متین، حسن (1392)، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد بدبینی سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ سیزدهم، شمارۀ یکم: 157-176.

Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, social, and general psychology monographs, 126(3), 269-292.

Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.

 

Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. Journal of Organizational behavior, 449-469.

Aslan, H., & Yilmaz, E. (2013). The Study of Teachers' General Cynicism Inclinations in Terms of Life Satisfaction and Other Variables. Creative Education, 4(9), 588.

Aslan, Ş., & Eren, S. (2014). The effect of Cynicism and the organizational cynicism on alienation, The Clute Institute International Academic Conference, Munich, Germany: 268-276.

Biswas, S., & Kapil, K. (2017). Linking perceived organizational support and organizational justice to employees’ in-role performance and organizational cynicism through organizational trust: A field investigation in India. Journal of Management Development, 36(5), 696-711.

Blomqvist, K. (1997). The many faces of trust. Scandinavian journal of management, 13(3), 271-286.

Bommer, W. H., Rich, G. A., & Rubin, R. S. (2005). Changing attitudes about change: Longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal of Organizational Behavior, 26 (7), 733-753.

Bommer, W. H., Rubin, R. S., & Baldwin, T. T. (2004). Setting the stage for effective leadership: Antecedents of transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly, 15(2), 195-210.

Brandes, P., Castro, S. L., James, M. S., Martinez, A. D., Matherly, T. A., Ferris, G. R., & Hochwarter, W. A. (2008). The interactive effects of job insecurity and organizational cynicism on work effort following a layoff, Journal of Leadership & Organizational Studies, 3, 233-247.

Brown, M., & Cregan, C. (2008). Organizational change cynicism: The role of employee involvement. Human Resource Management, 47(4), 667-686.

Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.

Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior, 27, 463–484.

Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non‐fulfilment. Journal of occupational psychology, 53(1), 39-52.

Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management review, 23(2), 341-352.

Dhar, R. L. (2009). Cynicism in the Indian IT Organizations: An Exploration of the Employees' Perspectives. Qualitative Sociology Review, 5(1), 152-175.

Dietz, G., & Hartog, D. N. D. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, 35(5), 557-588.

Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The role of trust in organizational settings. Organization science, 12(4), 450-467.َ

Durmaz, E.S., Arslan, T., & Sincer, E. (2012). Organizational cynicism and organizational trust: the case study of Süleyman Demirel University,Turkey, International Journal of Business and Management Studies, 1(3):189–199.

Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism (Doctoral dissertation, York University Toronto).

Isik, M., & Aliyev, Y. (2015). The Relationship between Teamwork and Organizational Trust. International Journal of Research in Business and Social Science, 4(1), 133.

IŞIK, Ö. G. (2015). A Research on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(40).

Jiang, H., Chen, Y., Sun, P., & Yang, J. (2017). The Relationship between Authoritarian Leadership and Employees’ Deviant Workplace Behaviors: The Mediating Effects of Psychological Contract Violation and Organizational Cynicism. Frontiers in Psychology, 8.

Jiang, Y., & Chen, W. K. (2017). Effects of Organizational Trust on Organizational Learning and Creativity. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 2057-2068.

Jiang, Z., Gollan, P. J., & Brooks, G. (2017). Relationships between organizational justice, organizational trust and organizational commitment: a cross-cultural study of China, South Korea and Australia. The International Journal of Human Resource Management, 28(7), 973-1004.

Kane‐Urrabazo, C. (2006). Management's role in shaping organizational culture. Journal of nursing management, 14(3), 188-194.

Karadag, E., Kilicoglu, G., & Yilmaz, D. (2014). Organizational Cynicism, School Culture, and Academic Achievement: The Study of Structural Equation Modeling. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 102-113.

Khan, M. A. (2014). Organizational Cynicism and Employee Turnover Intention: Evidence from Banking Sector in Pakistan. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 8(1), 30-41.

Kim, T. Y., Bateman, T. S., Gilbreath, B., & Andersson, L. M. (2009). Top management credibility and employee cynicism: A comprehensive model .Human Relations, 62(10), 1435-1458.

Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.

Kuang-Man, W. (2013). The Effects of Psychological Contract Breach on Employee Work Behaviors in the Airline Industry: Employee Cynicism as Mediator. International Journal of Business and Social Science, 4(12), 304-312.

Lewicki, R. J., McAllister, D. J., & Bies, R. J. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of management Review, 23(3), 438-458.

Li, P. P., Bai, Y., & Xi, Y. (2012). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross‐level Analysis. Management and Organization Review, 8(2), 371-396.

Macaskill A. (2007). Exploring religious involvement, forgiveness, trust, and cynicism. Mental Health, Religion and Culture, 10(3), 203-218.

Mantere, S., & Martinsuo, M. (2001). Adopting and questioning strategy: Exploring the roles of cynicism and dissent. In 17th EGOS-Europen Group for Organization Studies Colloquium.

McAllister, D. J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of management journal, 38(1), 24-59.

Mete, Y. A. (2013). Relationship between organizational cynicism and ethical leadership behaviour: A Study at higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 476-483.

Munir, Y., Khalifah, Z. B., Asif, T., & Khan, H. (2014). Interactive Effect of Organizational Cynicism on Perception of Organizational Politics and Citizenship Behaviour. International Journal of Information Processing and Management, 5(1), 18-27.

Nafei, W. A. (2013). Examining the relationship between organizational cynicism and organizational change: a study from Egyptian context. Journal of Business Administration Research, 2(2), 1.

Nafei, W. A., & Kaifi, B. A. (2013). The impact of organizational cynicism on organizational commitment: An applied study on teaching hospitals in Egypt.European Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.

Naus, F., Van Iterson, A., & Roe, R. (2007). Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees' responses to adverse conditions in the workplace. Human Relations, 60(5), 683-718.

Özler, D. E., & Atalay, C. G. (2011). A research to determine the relationship between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business and Management Review, 1(4), 26-38.

Peplinski, M. S. (2014). Perceived organizational support, organizational cynicism and employee well-being. A thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Applied Psychology at The University of Waikato.

Polat, S. (2013). The impact of teachers' organizational trust perceptions on organizational cynicism perception. Educational Research and Reviews, 8(16), 1483.

Pucetaite, R., Lämsä, A. M., & Novelskaite, A. (2010). Building organizational trust in a low-trust societal context. Baltic Journal of Management, 5(2), 197-217.

Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. The Academy of Management Executive, 11(1), 48-59.

Ribbers, I. L. (2009). Trust, Cynicism, and Organizational Change: The Role of Management. Unpublished Master thesis. Faculty of Economics and Business Administration Tilburg University. Consultado Enero, 22, 2011.

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of management review, 23(3), 393-404.

Rubin, R. S., Dierdorff, E. C., Bommer, W. H., & Baldwin, T. T. (2009). Do leaders reap what they sow? Leader and employee outcomes of leader organizational cynicism about change. The Leadership Quarterly, 20(5), 680-688.

Rukshani, K., & Senthilnathan, S. (2013). A Review on the Relationship Variables to Employee Morale and Organizational Trust. International Journal of Innovative Research and Practices, 1(10), 8-15.

Şahin, A., & Taspinar, Y. (2013). Relationship between Cynicism and Commitment in Organizations: A Field Study. In The Clute Institute International Academic Conference Paris, France. Available at URL: http://www. Cluteinstitu.

Shahzad, A., & Mahmood, Z. (2012). The mediating-moderating model of organizational cynicism and workplace deviant behavior: Evidence from banking sector in Pakistan. Middle-East, Journal of Scientific Research, 12(5), 580-588.

Stanley, D. J. (1998). Employee cynicism about organizational change: Development and validation of a measure (Doctoral dissertation, The University of Western Ontario London).

Sułkowski, Ł. (2012). Elements of Organizational Culture–theoretical and methodological problems. Management, 16(2), 63-71.

Tan, H. H., & Tan, C. S. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(2), 241-260.

Tekin, İ. Ç. & Beduk, A. (2015). A Study on Measuring Public and Private Hospital Employees’ Organizational Commitment and Organizational Cynicism Levels: The Case of Konya. International Journal, 2, (2), 1-15.

Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H. (2016). Organizational trust dimensions as antecedents of organizational commitment. Knowledge and Process Management, 23(1), 46-61.

Vineburgh, J. H. (2010). A study of organizational trust and related variables among faculty members at HBCUs.

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change measurement, antecedents, and correlates. Group & Organization Management, 25(2), 132-153.

Wilkerson, J. M., Evans, W. R., & Davis, W. D. (2008). A test of coworkers' influence on organizational cynicism, badmouthing, and organizational citizenship behavior. Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.

Yang, J. (2005). The Role of Trust in Organizations: Do Foci and Bases Matter? (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Interdepartmental Program in Business Administration (Management) by Jixia Yang BA, Nanjing University, China, 1999).

Yasin, T., & Khalid, S. (2015). Organizational Cynicism, Work Related Quality of Life and Organizational Commitment in Employees. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2), 568-582.

Yıldız, S., & Şaylıkay, M. (2014). The effect of organisational cynicism on alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 622-627.