بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات متعددی که با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سازمانی انجام شده است، نگرش‌های کارکنان را به‌عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در دنیای رقابتی امروز قلمداد نموده‌اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارمحوری بر نگرش‌های شغلی کارکنان باتوجه‌به نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 386 نفر از مدیران و کارکنان بیمه ملت تشکیل می­دهند که از این تعداد 190 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به‌روش تصادفی ساده جمع‌آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Spss و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. روایی سؤال‌های تحقیق با استفاده از روایی محتوا و روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به‌وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج و یافته­های پژوهش حاکی از آن است که کارمحوری، به‌طورمستقیم بر نگرش‌های شغلی کارکنان تأثیر معنی‌داری ندارد. قرارداد روان‌شناختی به‌عنوان متغیر میانجی، نقش کاملی را در تأثیر کارمحوری بر نگرش‌های شغلی کارکنان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره بیست و پنجم، شماره 80: 182-157.
چیت‌سازیان، علیرضا؛ بادپر، هدی و قاسمی، زینب (1393)، بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان‌شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 73: 120-95.
سیدجوادین، سیدرضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین و فارسی­زاده، حسین (1393)، تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی­گری رضایت شغلی (موردمطالعه: بانک انصار)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره 4 (پیاپی 11):
89-114.
شمس، شهاب‌الدین و اسفندیاری مقدم، امیرتیمور (1394)، ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 77: 185-171.
فرزانه، محمد؛ عبداللهی، بیژن و عزیزی، مهدی (1395)، بررسی نقش واسطه­ای قرارداد روان‌شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره 4:
47-73.
میرمحمدی، سیدمحمد و رحیمیان، محمد (1393)، بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان باتوجه‌به نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره 3:
203-181.
Almansour, Y. M. (2012). The mediating role of organizational justice components in the relationship between leadership styles and job satisfaction. Global Journal of Management and Business Research, 12 (20), 75 – 80.
Aykan, E. (2014). Effects of perceived psychology contract breach on turnover intention: intermediary role of loneliness perception of employees. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 150, 413-419.
Bal, P. M. & Kooij, D. (2011). The relations between work centrality, psychological contracts, and job attitudes: the influence of age. European journal of work and organizational psychology, 20 (4), 497-523.
Behery, M., Paton, R. A. & Hussain, R. (2012). Psychological contract and organizational commitment, The mediating effect of transformational leadership. Competitive review: an international business journal, 22, 299-319.
Beheshtifar, M. & Zare, E. (2012). Effects perceived organizational support on employees` attitudes toward work. Science series Data Report, 4(9), 28-34.
Dajani, M. A. Z. (2015). The impact of employee engagement on job performance and organizational commitment in the Egyptian banking sector. Journal of business and management sciences, 3(5), 138-147.
Diefendorff, J. M., brown, D. J., Kamin, A. M. & lord, R. G. (2002). Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviors and job performance. Journal of organizational behavior, 23, 93-108
Fernandez, S. & Kim, S. Y. (2014). Can employee empowerment reduce turnover? Evidence from the U.S. federal bureaucracy. Paper presented at the public management research conference, Madison, Wisconsin. Retrieved from http://www.antiessays.com/ free-essays/Can-Employee-Empowerment-Reduce-Turnover-Evidence-645967.html
Flood, P. C., Ramamoorthy, N., McDermott, A., & Conway, E. (2008).  Leadership, human resource management and psychological contract.The learning, innovation and knowledge research center, retrieved from: http://www.link.dcu.ie/publications/ workingpaperseries/.
Harrison, D. A., Newman, D. A. & Roth, P. L. (2006). How important are job attitude? Meta- analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Academy of management journal, 49, 305-325.
Hettiararchchi, H. A. H. & Jayarathna, S. M. D. Y. (2014). The effect of employee work related attitudes on employee job performance: A study of Teritory and Vocational Education Sector in Seri Lanka. IOSR journal of business and management (IOSR-JBM), 16, 74-83.
Imam, A. & Shafique, M. (2014). Impact of employee engagement in retaining employees through mediating effect of job satisfaction and organizational commitment and moderating effect of job stress: a corporate banking sector study of Pakistan. Journal of applied environmental and biological sciences, 4 (12), 1-15.
Issa, D. A. R. M., Ahmad, F. & Gelaidan, H. M. (2013). Job satisfaction and turnover intention based on sales person standpoint. Middle-east journal of scientific research, 14 (4), 525 – 531.
Kim, B. (2010). Work family conflict and its job consequences: from attitudes to behaviors to the bottom-line, Doctoral dissertation, the faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University. Retrieved from https://theses.lib.vt.edu/theses/available/ etd09222010224656/unrestricted/Kim_BC_D_2010.pdf
Mashigo, N. (2012). The impact of leadership on psychological contracts: an exploratory study of the National Treasury, Master`s thesis, the Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria. Retrieved from https://repository.up.ac.za/bitstream/ handle/2263/30630/dissertation.pdf?sequence=1
McInnis, K. J. (2012). Psychological contracts in the workplace: a mixed methods design project, Doctoral dissertation, the University of Western Ontario. Retrieved from http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1553&context=etd
Moore, T. (2014). The Impact of Psychological Contract Fulfillment on Employee Engagement in the Millennial Generation: The Moderating Effects of Generational Affiliation, Doctoral dissertation, Georgia State University. Retrieved from https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1043&context=bus_admin_diss
Nafei, W. A. (2014). Do job rotation and role stress affect job attitude? A study from Egyptian context. American international journal of social science, 3, 94 – 108.
Oguegbe, T. M., Okeke, M., Joe-Akunne, C. & Ogochkwu, O. C. (2014). Role of self-efficacy and sex on work centrality among workers. International journal of humanities and social science, 4, 297- 302.
Ongori, H. (2007). A review of the literature on employee turnover. African journal of business management. Retrieved from http://www.academicjournals.org/article/ article1380537420_Ongori.pdf
Pate, J.,  Martin, G. & Mc Goldrick, J. (2003). The impact of psychological contract violation on employee attitudes and behavior. Employee Relations, 25(6).557 – 573.
Stefano, J. D. (2012). The generational divide: understanding work centrality, organizational commitment and communication satisfaction, Master`sthesis, Concordia University. Retrieved from https://spectrum.library.concordia.ca/973742/ 1/DeStefano_MSc_S2012.pdf
Wan, K. M. (2013). The Effects of Psychological Contract Breach on Employee Work Behaviors in the Airline Industry: Employee Cynicism as Mediator. International Journal of Business and Social Science, 4(12).304-311.
Zhou, J., Plaisent, M., Zheng, L. & Bernard, p. (2014). Psychological Contract, Organizational Commitment and Work Satisfaction: Survey of Researchers in Chinese State-Owned Engineering Research Institutions. Open Journal of Social Sciences, 2, 217-225.