بررسی ساختاری تأثیر عدالت رویه‌ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران - پردیس فارابی قم ایران

چکیده

عدالت رویه­ای و اشتیاق شغلی، جنبه­های رفتاری کارکنان ازجمله اشتراک‌گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدالت رویه­ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک‌گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه است. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توسعه­ای است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه و برای روایی آن از نظر خبرگان استفاده شد و به‌منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (897/0) بهره­گیری شد. جامعۀ تحقیق، کارکنان شعب و کارشناسان بانک تجارت اهواز در سال 1396 بودند که تعداد آنها 1000 نفر است و با فرمول کوکران 272 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده­ها به کمک روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای دردسترس جمع­آوری شد­. پس از مشخص‌شدن نرمال‌بودن داده­ها، از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. نتایج، نشان می­دهد که عدالت رویه­ای، تأثیر مثبتی بر اشتیاق شغلی (847/2 CR=، 004/0P=)، اشتراک‌گذاری دانش (629/2 CR=، 009/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (001/2 CR=، 045/0P=) دارد، اشتیاق شغلی، تأثیر مثبتی بر اشتراک‌گذاری دانش (998/72 CR=، 000/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (305/3 CR=، 000/0P=) دارد و اشتراک‌گذاری دانش، تأثیر مثبتی بر رفتار کاری نوآورانه (152/8 CR=، 000/0P=) دارد. همچنین نقش واسطۀ اشتیاق شغلی در تأثیر عدالت رویه­ای بر اشتراک دانش (220/0) و رفتار کاری نوآورانه (314/0) و نقش واسطۀ اشتراک‌گذاری دانش در تأثیر اشتیاق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه (566/0) تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی‌گری تسهیم دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره بیست و پنجم، شماره 80: 182-157.

کارگرشورکی، محمدحسین؛ حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد؛ ناظری، علی و رشیدی، محمدمهدی (1395)، ﺑﺮرﺳﯽ اثر ویژگی‌های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎری ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (مورد مطالعه: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ - ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، سال 8، شماره 28: 54-29.

مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه (1391)، بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 19، شماره 69: 149-121.

مؤمنی، منصور (1387)، تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS،. تهران: کتاب نو.

ناستی­زایی، ناصر و جناآبادی، حسین (1395)، راﺑﻄﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﺒﺖ­ﮔﺮا و اﺷﺘﻴﺎق ﺷﻐﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی هیئت‌علمی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 8، شماره 1: 21-12.

Agarwal, U. A. (2014). Linking justice, trust and innovative work behaviour to work engagement. Personnel Review, 43(1), 41-73.

Agarwal, U. A., Datta, S., Blake-Beard, S. & Bhargava, S. (2012). Linking LMX, innovative work behaviour and turnover intentions: The mediating role of work engagement. Career development international, 17(3), 208-230.

Akram, T., Haider, M. J. & Feng, Y. X. (2016). The Effects of Organizational Justice on the Innovative Work Behavior of Employees: An Empirical Study from China. Innovation, 2, 114-126.

Akram, T., Lei, S., Haider, M. J., Hussain, S. T. & Puig, L. C. M. (2017). The effect of organizational justice on knowledge sharing: An empirical evidence from the Chinese telecommunication sector. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 134-145.

Almansour, Y. M. & Minai, M. S. (2012). The relationship between organizational justice components and innovative behavior in Arab society. Evidence from government department in Jordan. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(1), 46-51.

Andrew, O. C. & Sofian, S. (2012). Individual factors and work outcomes of employee engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 498-508.

Aninkan, D. O. & Oyewole, A. A. (2014). The influence of individual and organizational factors on employee engagement. International Journal of Dev. Sustain, 3, 1381-1392.

Biswas, S., Varma, A. & Ramaswami, A. (2013). Linking distributive and procedural justice to employee engagement through social exchange: a field study in India. The International Journal of Human Resource Management, 24(8), 1570-1587.

De Jong, J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36.

Ebrahimpour, H., Ajirloo, M. B. & Momeni, M. (2014). Surveying the Impact of Inferential Organizational Justice on Innovative Work Behavior. Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies, 2(9), 1-8.

Folger, R. & Cropanzano, R. (2001). Fairness theory: Justice as accountability. Advances in organizational justice, 1, 1-55.

Gelens, J., Dries, N., Hofmans, J. & Pepermans, R. (2013). The role of perceived organizational justice in shaping the outcomes of talent management: A research agenda. Human Resource Management Review, 23(4), 341-353.

Ghosh, P., Rai, A. & Sinha, A. (2014). Organizational justice and employee engagement: Exploring the linkage in public sector banks in India. Personnel Review, 43(4), 628-652.

Hassan, A. & Jubari, I. H. A. A. (2010). Organisational justice and employee work engagement: LMX as mediator. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 5(2), 167-178.

He, H., Zhu, W. & Zheng, X. (2014). Procedural justice and employee engagement: Roles of organizational identification and moral identity centrality. Journal of business ethics, 122(4), 681-695.

Hodson, R. (2002). Management citizenship behavior and its consequences. Work and Occupations, 29(1), 64-96.

Hsiao, H. C. & Chang, J. C. (2011). The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation. Asia Pacific Education Review, 12(4), 621-631.

Jaberi, E. (2016). The effect of knowledge sharing on innovative behavior among employee of Besat hospital in city of Hamedan. Management, 3(4), 41-47.

Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and organizational psychology, 73(3), 287-302.

Jiun-Lan, H. S. U. & Jeng-Hwan, W. A. N. G. (2015). Exploring the effects of Organizational Justice on Employees' Innovative Behavior in Hospitality Industry from the Aspect of Organizational Support. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 49, 113-126.

Karatepe, O. M. (2011). Procedural justice, work engagement, and job outcomes: Evidence from Nigeria. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(8), 855-878.

Karkoulian, S., Assaker, G. & Hallak, R. (2016). An empirical study of 360-degree feedback, organizational justice, and firm sustainability. Journal of Business Research, 69(5), 1862-1867.

Khan, M. N., Salman, M. & Islam, F. (2016). Predictors of Knowledge Sharing Through a Mediating Role of Organizational Reputation and Willingness to Share: A Case of Banking Sector. American Journal of Economics, Finance and Management, 2(4), 35-43.

Kim, S. J. & Park, M. (2015). Leadership, Knowledge Sharing, and Creativity: The Key Factors in Nurses’ Innovative Behaviors. Journal of Nursing Administration, 45(12), 615-621.

Kim, W. & Park, J. (2017). Examining Structural Relationships between Work Engagement, Organizational Procedural Justice, Knowledge Sharing, and Innovative Work Behavior for Sustainable Organizations. Sustainability, 9(2), 1-16.

Lee, J. N. (2001). The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success. Information & Management, 38(5), 323-335.

Lee, Y. K. B. G. (2013). An Analysis for the Mediating Effect of Organizational Justice on the Performance in the Virtual Organization. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 7(1), 201-210.

Lin, S. L. & Hsieh, A. T. (2010). International strategy implementation: Roles of subsidiaries, operational capabilities, and procedural justice. Journal of Business Research, 63(1), 52-59.

Maitland, J. (2017). Differences in Perceived Organizational Justice Based Upon Overall Performance Appraisal Ratings, Doctoral dissertation, Capella University.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship?. Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855.

Navin Kumar, K. (2015). Role of Perceived Organizational Support and Justice on Employee Turnover Intentions: Employee Engagement as Mediator. International Journal of Management and Applied Science, 1(3), 106-112.

Özer, Ö., Uğurluoğlu, Ö. & Saygili, M. (2017). Effect of Organizational Justice on Work Engagement in Healthcare Sector of Turkey. Journal of Health Management, 19(1), 73-83.

Qiu, X., Yan, X. & Lv, Y. (2015). The Effect of Psychological Capital and Knowledge Sharing on Innovation Performance for Professional Technical Employees. Journal of Service Science and Management, 8(04), 545-551.

Radaelli, G., Lettieri, E., Mura, M. & Spiller, N. (2014). Knowledge sharing and innovative work behaviour in healthcare: A micro‐level investigation of direct and indirect effects. Creativity and Innovation Management, 23(4), 400-414.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.

Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of management journal, 37(3), 580-607.

Song, J. H., Kim, W., Chai, D. S. & Bae, S. H. (2014). The impact of an innovative school climate on teachers' knowledge creation activities in Korean schools: The mediating role of teachers' knowledge sharing and work engagement. Journal of Educational Policy, 11(2), 179-203.

Spiegelaere, S., Gyes, G. & Hootegem, G. (2016). Not All Autonomy is the same. Different Dimensions of Job Autonomy and Their Relation to Work Engagement & Innovative Work Behavior. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(4), 515-527.

Swalhi, A., Swalhi, A., Zgoulli, S., Zgoulli, S., Hofaidhllaoui, M. & Hofaidhllaoui, M. (2017). The influence of organizational justice on job performance: The mediating effect of affective commitment. Journal of Management Development, 36(4), 542-559.

Tamta, V. & Rao, M. K. (2017). The effect of organisational justice on knowledge sharing behaviour in public sector banks in India: mediating role of work engagement. International Journal of Business Excellence, 12(1), 1-22.

Tanaka, H. S. (2016). The effects of R&D engineers' work engagement and workplace climate on positive attitude to knowledge sharing within Japanese R&D workplace. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) International Conference, 21-25.

Tsai, C. Y., Horng, J. S., Liu, C. H. & Hu, D. C. (2015). Work environment and atmosphere: The role of organizational support in the creativity performance of tourism and hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management, 46, 26-35.

Van den Hooff, B. & de Leeuw van Weenen, F. (2004). Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and process management, 11(1), 13-24.

Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.

Wang, X. H. F., Fang, Y., Qureshi, I. & Janssen, O. (2015). Understanding employee innovative behavior: Integrating the social network and leader–member exchange perspectives. Journal of organizational Behavior, 36(3), 403-420.

West, M. A. & Farr, J. L. (1989). Innovation at work: psychological perspectives. Social Behavior, 4, 15-30.

Widyani, A. A. D., Sarmawa, I. W. G. & Dewi, I. G. A. M. (2017). The roles of knowledge sharing in mediating the effect of self-efficacy and self-leadership toward innovative behavior. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 19(2), 112-117.

Yu, C., Yu, T. F. & Yu, C. C. (2013). Knowledge sharing, organizational climate, and innovative behavior: A cross-level analysis of effects. Social Behavior and Personality: an international journal, 41(1), 143-156.

Zhou, J. & Shalley, C. E. (2003). Research on employee creativity: A critical review and directions for future research. Research in Personnel and Human Resources Management, 22, 165-217.

Zhu, C. & Mu, R. (2016). Followers' Innovative Behavior in Organizations: The Role of Transformational Leadership, Psychological Capital and Knowledge Sharing. Frontiers of Business Research in China, 10(4), 636-663.