تجربیات رهبران تحول‌آفرین با گرایش کارآفرینی و عملکرد نوآورانه در الکترونیکی‌کردن گمرک(با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی کلایزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری بازرگانی کارشناس ارشد گمرک تهران ایران

چکیده

 
سازمان­ها برای رویارویی با محیط دگرگون خود نیازمند انعطاف­پذیری در عملکرد و گرایش کارآفرینی برای عملکرد نوآورانه باتوجه‌به رهبری تحول­آفرین هستند. هدف پژوهش حاضر، درک تجربیات رهبران تحول­آفرینی است که با گرایش کارآفرینی، گمرک را الکترونیک کرده­اند. سؤال پژوهش  با عنوان " رهبران در طی فرایند الکترونیکی‌کردن گمرک، چه تجاربی کسب کرده­اند؟" شکل گرفت. جامعه مورد مطالعه، مدیران و رهبرانی هستند که از سال 1393 تا 1396 گمرک را الکترونیک کرده و تجربیات خود را بیان و توصیف می­کنند. برای انتخاب افراد از نمونه­گیری مبتنی‌بر هدف استفاده شد. (4 مدیر اجرایی و 4 مدیر ستادی) سپس داده­های موردنیاز با مصاحبه انفرادی نیمه‌ساختارمند (30 تا 50 دقیقه) در محدوده­ زمانی 15/11/1395 تا 15/2/1396 جمع­آوری شد. یافته­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کلایزی، در هفت مفهوم اساسی طبقه‌بندی شد. این مفاهیم عبارتند از: رهبری (انگیزه الهام‌بخش، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی)؛ نوآوری (نوآوری فرایند و محصول، نوآوری فنی و اجرایی) و گرایش کارآفرینی (پیشگامی و رویکرد تهاجمی). نتایج پژوهش، نشان‌دهندۀ آن است که رهبری تحول­گرا تأثیر مثبت و معنی‌داری برگرایش کارآفرینی کارکنان در اجرای گمرک الکترونیک دارد. ازطرف‌دیگر، می­توان گفت گرایش به کارآفرینی تأثیری مثبت بر عملکرد نوآورانه در گمرک الکترونیک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا و علی‌نوری، سعید (1391)، روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی، فصلنامه پرستاری و مامایی جامع‌نگر، سال 22 شماره 68 : 63-56 .

منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلام‌رضا؛ نظری، یونس وکاملی، علی‌رضا (1395)، نقش میانجی‌گری تاب‌آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد نوآورانه، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره شماره 1 (پیاپی 17) بهار 1395: 221-247.

Alshamri. A.A., Rasli. A., Alnajem. M. & Arshad. A.Sh. (2014). An exploratory study on the relationship between organizational innovation and performance of non-profit organizations in Saudi Arabia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129(16), 250-256.

Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkal, S. & Lay, G. (2008), Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in larg- scale surveys. Technovation, 28(9), 644-657.

Cardon, M. S., Gregoire, D. A., Stevens, C. E. & Patel, P. C. (2013). "Measuring entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation". Journal of Business Venturing, 28(3), 373-396.

Cardon, M. S., Sudek, R. & Mitteness, C. (2009). "The impact of perceived passion on angel investing". Frontiers of entrepreneurship research, 29(2), 510-525.

Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J. & Drnovsek, M. (2009). "The nature and experience of entrepreneurial passion". Academy of Management Review, 34(3), 511-532.

Chang, sh., lin, R., chang, F. & chen, R. (2007). Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation. Industrial management& Data sys

Chenari, M. (2006).”Heidegger and Gadamer with methodological benchmark. Philosophical-Theological Research, 9(2), 89-95.

Certo, S. T., Moss, T. W. & Short, J. C. (2009). “Entrepreneurial orientation: An applied perspective.” Business Horizons, 52(4), 319-324.

Creswell, J. W. (2007). “Qualitative Inquiry and research design: choosing among five approaches”. (second Edition). Thousands oaks, ca, sae publication,25(4), 165-180.

Dess, G.G. & Lumpking, G.T. (2005). The role of entrepreneurial ortientational in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of management Executive, 19(1), 147-156.

Garcia-Morales, V.J., Jimenez, M.B. & Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65, 1040-1050.

Ghiyasvandian, Sh., Emami Sigaroudi, A. & Nikbakht, A. (2012). “Experiences of doctoral students in nursing, related to blended learning. 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istanbol, turkey.

Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (2009).Transformational Leadership Organizational Creativity,and Organizational innovation. Journal of Business Research, NO. 62, 461-473.

 

Grichnik, D., Smeja, A. & Welpe, I. (2010). "The importance of being emotional: How do emotions affect entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation?". Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 15-29.

Garcia-Morales, V.J., Jiménez-Barrionuevo, M. M. & Gutierrez-Gutierrez, L. (2012). “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation.” Journal of Business Research, 65(7), 1040–1050.

Holloway, I. & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing, 2th edition”. Oxford: BlackWell Science, 63-75.

Hoffmeister, K., Gibbons, M. A., Johnson, K. S., Cigularov, P. K., Chen, P. Y. & Rosecrance, C. J. (2014). “The differential effects of transformational leadership facets on employee safety.” Safety Science, 62, 68–78.

Kim, H. K., Jeon, B. J., Jung, H. S., Lu, W. & Jones, J. (2011). Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage; marketing strategy and corporate image. Journal of business research, 18 (10), 118-136.

Jung, D. I., Chow, C. & Wu, A. (2003).The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings”. The Leadership Quarterly, NO.14, 525–544.

Judeh, M. (2010). “Transformational leadership: A study of gender differences in private universities.” Proceedings of Annual London Business Research Conference, 12-14 July.

Jain, P. & Duggal, T. (2015). ”The Role of Transformational Leadership in organizational commitment”. International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, Vol 2, (5), 1-11.

Joseph, J. (2015). “A values-based approach to transformational leadership in the South Pacific.” Community Development, 46(1), 2-13.

Kim, S. & Joongwha, K. (2015). Integration Strategy, Transformational Leadership and Organizational Commitment in Korea’s Corporate Split-Offs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109 (14), 1353–1364.

Kurland, H., Peretz, H. & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). “Leadership style and organizational learning: the mediate effect of school vision.” Journal of Educational Administration, 48(1), 7- 30.

Lofsten, H. (2014). ” product innovation processes and the trade – off between product innovation performance and business performance”. European journal of innovation management, vol.17 (1), 61-84.

Moriano, J.A. & Molero, F. (2011).The influence of transformational leadership and organizational identification on entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol 10, (1), 103-119.

Murnieks, C. Y., Mosakowski, E. & Cardon, M. S. (2012). "Pathways of passion: identity centrality ,passion, and behavior among entrepreneurs". Journal of Management, 25(6), 85-99.

Nusair, N., Ababneh, R. & Kyang Bae, Y. (2011). ”The impact of transformational leadership style on innovation as perceived by public employees in Jordan”. International Journal of Commerce and Management, Vol. 32, 656-672.

Sun, Y. L., Zhang, Zh., Qi, J. & Chen, X. Zh. (2012).“Empowerment and creativity: A cross-level investigation”. The Leadership Quarterly, 23(1), 55-65.

Salem, I. & Kattara, H. (2015). ”Transformational Leadership: Relationship to Job Stress and Job Burnout in Five-Star Hotels”. Tourism and Hospitality Research, 18(6), 1-14.

Sayyadi, M. & Reaiche, C. (2015). ”Leading in globalized markets; the emerging role of transformational leadership”. Proceedings of the Australasian Conference on Business and Social Sciences in partnership with The Journal of Developing Areas, 88, 1433-1447.

Sandelowski, M. (1986). ” The problem of rigor in qualitative research”. ANS, 8(3), 27-37.

oncer, A. Z. (2013). “Investigation of the effects of Transactional and Transformational Leadership on Entrepreneurial orientation.” International Journal of Business and Social Research (IJBSR), 3(4), 153-166.

Renjith, V., Renu, G. & George, A. (2015). “Transformational Leadership in Nursing”. international Journal of Scientific Research and Management Studies (IJSRMS), Vol 2 (2), 112-118.

Wang, y. (2007). "Financing difficulties and structural characteristics of SMEs in china". China & world’s Economy , vol12(2), 34-44.

Zehir, c. & Ozsahin, M. (2008). "A field research on the relationship between strategic decision- making speed and innovation performance in the case of Turkish large-scale firms". Management Decision, 46(5), 709-724.

Zgeng, S., Li, H. & Wu, X. (2013). "Network resources and the innovation performance Evidence from Chinese manufacturing firms. Management decision, Vol 51(6), 1207-1224.