تأثیر سرپرستی اجحاف‌آمیز بر تمایل به ترک‌ شغل:با میانجی‌گری رفتار آوایی و خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری گروه مدیریت بازرگانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحول دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری

چکیده

پژوهش حاضر درپی بررسی تأثیر سرپرستی اجحاف‌آمیز بر تمایل به ترک شغل با میانجی‌گری رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان است. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گرد آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه ای است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ساری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات از 395 نفر به‌صورت پرسشنامه جمع‌آوری و ﺗﺠﺰﻳﻪ‌وﺗﺤﻠﻴﻞ شد که آلفای کرونباخ پرسشنامه 83/0 به‌دست آمد. برای ﺗﺠﺰﻳﻪ‌وﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری‌ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم‌اﻓﺰار PLS و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑرای ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی از ﻧﺮم‌اﻓﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته­های حاصل از تجزیه‌وتحلیل نشان می­دهد که سرپرستی اجحاف‌آمیز اثر معنی‌داری بر تمایل به ترک شغل، رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان دارد. همچنین رفتار آوایی، اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به ترک شغل دارد. ازطرفی، خودکارآمدی اثر معنی‌داری بر تمایل به ترک شغل و رفتار آوایی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقاجان­پور، فاطمه و رضایی، حمیدرضا (1393). نقش مبادله رهبر پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامهعلوممدیریتایران، دوره 9، شماره 36، 119-101.

ابراهیمی‌نژاد، مهدی؛ ابراهیمی‌نژاد، غلامرضا و یاری ناصریه، محمد (1388). بررسی رابطه میان تنش­های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان­های دولتی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار/ مدیریت پیشرفت دانشگاه شاهد، دوره 16، شماره 38: 43-35.

اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس و محمدی، محمدفائق (1394). ارزیابی نقش رهبری تحول‌آفرین در بروز آوای سازمانی «تحلیلی بر نقش واسطه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 11: 24-1.

الوانی، مهدی؛ واعظی، رضا و هنرمند، روح‌الله (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت­گرا در کاهش سکوت سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 24، شماره 79: 26-1.

امیری، قاسم و محمودزاده، مجتبی (1394). بررسی عوامل مؤثر برکاهش ترک خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعة موردی: ستاد وزارت راه و شهرسازی). مدیریتفرهنگسازمانی، دوره13، شماره2: 579-559.

بیک­زاد، جعفر؛ خدیوی، اسداله؛ حسین­پور سنبلی، علیرضا و محمدنژاداصل، راحله (1391). رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان. فصلنامه علوم تربیتی، دوره 5، شماره 19: 141-127.

حسنی، محمد و جودت کردلر، لیلا (1391). رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره10، شماره 3: 352-340.

حقانی بایی، زهره (1396). رابطه بین خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان، مجله علمی تخصصی روان‌شناسی (مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی شهرستان­های بابل و آمل). علومتربیتیوعلوماجتماعی، دوره1، شماره 23: 231-219.

دوستار، محمد و اسماعیل‌زاده، محمد (1392). عدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره : 163-143.

رستگار، عباسعلی؛ موسوی داوودی، مهدی و فرتاش، کیارش (1392). بررسی تأثیر عجین‌شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت. فصلنامهمدیریتسازمان‌هایدولتی، دوره1، شماره 4:
110-89.

عبدالهی، بیژن (1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. ماهنامه تدبیر، شماره 168: 40-35.

منصوری، اشرف­شاه و سکوت­آرانی، مهدی (1394). تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین بر خودکارآمدی کارکنان. مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره 21: 43-48.

کوشازاده، علی و کوشازاده، فاطمه (1392). رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: نقش واسطه جو سکوت سازمانی، عجینشدن با شغل و تحلیل‌رفتگی. مجلهمدیریتتوسعهوتحول، 16: 69-61.

Bebe, Imelda A. (2016). Employee Turnover Intention in the U. S. Fast Food Industry, Eric Riedel, Ph. D, Walden University, College of Management and Technology, United States of America,1-244.

Brees, J. R., Harvey, P. & Martinko, M. J. (2012). Subordinates’ individual differences and perceptions of abusive supervision. AoM Submission, 1-36.

Choi, B. K., Moon, H. K. & Chun, J. U. (2015). Asian Journal of Social Psychology Impression Management Motive and Voice: Moderating Effects of Self-monitoring, Self-efficacy, and Voice Instrumentality. Asian Journal of Social Psychology.

Decoster, S., Camps, J., Stouten, J., Vandevyvere, L. & Tripp, T. M. (2013). Standing by Your Organization: The Impact of Organizational Identification and Abusive Supervision on Followers’ Perceived Cohesion and Tendency to Gossip. Journal of Business Ethics, 118(3): 623-634.

Duffy, M., Ganster, M. & Pagon, M. (2002). Social Undermining in the Workplace. The Academy of Management Journal, 45(2), 330–351.

Frieder, R. E., Hochwarter, W. A. & DeOrtentiis, P. S. (2015). Attenuating The Negative Effects of Abusive Supervision: The Role of Proactive Voice Behavior and Resource Management Ability. Leadership Quarterly, 26(5): 821-837.

Gao, L., Janssen, O. & Shi, K. (2011). Leader Trust and Employee voice: The moderating Role of Empowering Leader Behaviors. Leadership Quarterly, 22(4): 787-798.

Hames, K.M. (2012). Employees’ Voice Climate Perceptions and Perceived Importance of Voice Behavior: Links with Important Work-Related Outcomes. Murdoch University, degree of Bachelor of Psychology, Western Australia,1-71.

Harris, K. J., Marett, K. & Harris, R. B. (2013). An investigation of the impact of abusive supervision on technology end-users. Computers in Human Behavior, 29(6): 2480–2489.

Kedharnath, U. (2014). Abusive supervision and employee perceptions of leaders’ implicit followership theories. Mitchell Gibbons, A., Degree of Doctor of Philosophy, Colorado State University Fort Collins, Colorado

Kemper, S. (2016). Abusive Supervision in the Workplace: An Examination of Current Research and a Proposal for Preventive Measures, Caughlin David E., Bachelor of Arts, Portland State University. Management & Leadership and Human Resource Management, United States of America. ,1-54.

Lai, M. & Chen, Y. (2012). Self-Efficacy, Effort, Job Performance, Job Satisfaction, and Turnover Intention: The Effect of Personal Characteristics on Organization Performance. International Journal of Innovation. Management and Technology, 3(4), 387-391.

Liang, J. & Farh, J.-L. (2008). Promotive and Prohibitive Voice Behavior in Organizations: A Two-Wave Longitudinal Examination. Third International Association of Chinese Management Research Conference, 1-38.

Lv, D. M., Zheng, Q. L., Sun, N., Li, Q. J., Fan, Y. Y., Hong, S. & Liu, S. Q. (2016). A model of Abusive Supervision, Self-efficacy and Work engagement among Registered Nurses: The Mediating Role of Self-efficacy. Journal of Advanced Nursing.

Mathieu, C. & Babiak, P. (2016). Corporate Psychopathy and Abusive Supervision: Their Influence on Employees’ Job Satisfaction and Turnover Intentions. Personality and Individual Differences, 91: 102-106.

McClean, E. J., Burris, E. R. & Detert, J. R. (2013). When Does Voice Lead to Exit? It Depends on Leadership. Academy of Management Journal, 56(2): 525-548.

Meinecke, A. L., Klonek, F. E. & Kauffeld, S. (2016). Using Observational Research Methods to Study Voice and Silence. German Journal of Research in Human Resource Management, 30: 195-224.

Mobley, W. H., Horner, S. O. & Hollingsworth, A. T. (1978). An Evaluation of Precursors of Hospital Employee Turnover. Journal of Applied Psychology, 63(4), 408–414.

Muhangi, G. T. (2017). Self-efficacy and Job Satisfaction as Correlates to Turnover Intentions among Secondary School Teachers in Mbarara District. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 27(1), 256–275.

Riggs, M. L., Warka, J., Babasa, B., Betancourt, R. & Hooker, S. (1994). Development and validation of self-efficacy and outcome expectancy scales for job-related applications. Educational and Psychological Measurement, 54, 793-802.

Tepper, B. J. (2014). Consequences of Abusive Supervision. Academy of Management, 43(2), 178-190.

Tian, Z. & Huang, P. (2013). Researches on the Effects of Leader Empowerment Behavior on Employees’ Voice Behavior: The Mediating Effect of Self-Efficacy. Verlag Berlin Heidelberg, 757-764.

Travis, D. J., Gomez, R. J. & MorBarak, M. E. (2011). Speaking up and Stepping back: Examining the link between Employee Voice and Job Neglect. Children and Youth Services Review, 33(10): 1831-1841.

Van Dyne, L. & LePine, J. (1998). Helping and Voice Extra-role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity. Academy of Management Journal, 41: 108-119.

Van Waeyenberg, T., Decramer, A. & Anseel, F. (2015). Home nurses’ turnover intentions: The Impact of Informal Supervisory Feedback and Self-efficacy. Journal of Advanced Nursing, 71(12): 2867-2878.

Wang, Q., Weng, Q., Mcelroy, J. C., Ashkanasy, N. M. & Lievens, F. (2014). Organizational Career growth and Subsequent Voice Behavior: The Role of Affective Commitment and Gender. Journal of Vocational Behavior, 84(3): 431-441.

Wen, W. U., Xiao-yu, D., Fang-cheng, T., Shao-xue, W. U., Chun-lei, L. & Ju-zhen, P. (2014). Perceived Voice and Turnover Intention: The Mediating Roles of Two Different Affective Commitments. International Conference on Management Science & Engineering, 998–1011.