درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیرت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش­حاضر، با هدف ارائه ­الگوی سنجش ارزش­های ­مدیران ­دولتی در دستگاه­های ­اجرائی استان مازندران انجام ‌شده است. روش ­پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی- توسعه­ای است. در این پژوهش کارکنان دستگاه­های ­اجرائی ­استان به‌عنوان جامعه­ آماری انتخاب و براساس فرمول­کوکران، 248 نفر نمونه تعیین ‌شده‌اند. پژوهش در دو مرحله به­اجرا درآمده است؛ در گام اول شناسایی ابعاد و مؤلفه­های مدل ازطریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان و با استفاده از روش نمونه­گیری هدف‌مند انجام شد که براساس نظرات کارشناسان، درنهایت 9 بُعد و 27 گویه برای طراحی ­مدل استخراج شد. در مرحله دوم نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه­های شناسایی‌شده، از روش تحلیل­عاملی ­تائیدی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده­ها با روش تحلیل معادلات ساختاری و فنون آمار توصیفی تحلیل ‌شده‌اند­. یافته‌های پژوهش با استفاده از معادلات­ ساختاری نشان داد، همه گویه­ها، به­عنوان سازه معتبر در ارزش­های ­مدیران­ دولتی هستند، یعنی مقدار میانگین واریانس استخراج­شده (AVE) برای همه گویه­ها بیشتر از 50/0 بود. مدل نهایی پژوهش هم با شاخص­های ­برازش (071/0=RMSEA، 022/0=RMR، 97/0=NFI و 96/0=GFI) مورد تأیید قرار گرفت. از طرفی نیز سطح ­میانگین ارزش­های ­مدیران­ دولتی و شاخص­های آن (به‌جز ارزش فداکاری) در نمونه­آماری از میانگین درنظرگرفته‌شده بیشتر بوده است. ارزش­های ­اجتماعی تأثیر معنی­داری بر ارزش­های ­فردی مدیران دولتی دارد و وجود رابطه علّی میان آنها تأیید شده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


معمارزاده، غلامرضا و جهانگیرفرد، مجید (1389). طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، دوره هفتم، شماره نوزدهم: 51-34.

Bagozzi, R. P. & Heatherington, T. F. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to self-esteem. Structural Equation Modelling, 1(1), 35–67.

Bellone, C. J. (1980). Organization Theory And The New Public Administration. Allyn and Bacon, London.

Box, R. C. (2015a). Public Service Values. Routledge, Taylor & Francis, New York.

Box, R. C. (2015b). The human element: Bureaucracy, gender, and race. Administration & Society, 47(5), 488-506.

Bozeman, B. (2007). Public Values And Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Georgetown University Press, Washington, D.C.

Campbell, C. & Peters, B. G. (1988). The politics/administration dichotomy: death or merely change?. Governance, 1(1), 79-99.

Christensen, T., Lie, A. & Laegrid, P. (2007). Still fragmented government or reassertion of the centre?. In Christensen, T. & Laegrid, P. (Eds.) Transcending New Public Management: The Transformation Of Public Sector Reforms (pp. 17-41). Ashgate, Aldershot.

Dahl, R. A. (1947). The Science of Public Administration: Three Problems. Public Administration Review, 7(1), 1-11.

Dahl, R. A. (1970). A Preface to Democratic Theory. 2nd Edition. University of Chicago Press, Chicago.

Dolan, S. L. & Altman, Y. (2012). Managing by values: The leadership spirituality connection. People and Strategy, 35(4), 20-26.

Einhorn, H. J. (1972). Expert measurement and mechanical combination. Organizational Behavior & Human Performance, 7(1), 86–106.

Frederickson, H. G. (1994). Research and Knowledge in Administrative Ethics. In T. Cooper (Eds.) Handbook of Administrative Ethics (pp. 31-47). Marcel Dekker, New York.

Jørgensen, T. B. & Bozeman, B. (2007). Public values: An inventory. Administration & Society, 39(3), 354-381.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. Prentice Education, Upper Saddle River, New Jersey.

Kernaghan, K. (2003). Integrating values into public service: The values statement as centerpiece. Public Administration Review, 63(6), 711-719.

Levy, Y. (2006). Assessing The Value of E-Learning Systems. Information Science Publishing: IGI Global, Hershey, Pennsylvania.

Marrow, H. B. (2009). Immigrant bureaucratic incorporation: The dual roles of professional missions and government policies. American Sociological Review, 74(5), 756-776.

Meier, K. J. & Krause, G. A. (2003). The Scientific Study of Bureaucracy: An Overview. In Krause, G. A. (Eds.) Politics, policy And Organizations: Frontiers In The Scientific Study Of Bureaucracy (pp. 1-19). University of Michigan Press, Michigan.

Meier, K. J. & O'Toole, L. J. (2006). Political control versus bureaucratic values: Reframing the debate. Public Administration Review, 66(2), 177-192.

Molina, A. D. & McKeown, C. L. (2012). The heart of the profession: Understanding public service values. Journal of Public Affairs Education, 375-396.

Nabatchi, T. (2018). Public Values Frames in Administration and Governance. Perspectives on Public Management and Governance, 1(1), 59-72.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York.

Ostrom, V. (2008). The Intellectual Crisis In American Public Administration. University of Alabama Press, Alabama.

Pant, A. & Ojha, A. K. (2017). Managerial values and organizational identities in the developing world: An introduction to the special issue. Journal of Human Values, 23(1), vii–xii.

Perry, J. L., Hondeghem, A. & Wise, L. R. (2010). Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public Administration Review, 70(5), 681-690.

Svara, J. H. (2015). The Ethics Primer For Public Administrators In Government And Nonprofit Organizations. Jones & Bartlett Publishers, Burlington, Massachusetts, United States.

Usherwood, R. C. (2007). Professional values in a bureaucratic structure: Spring 1980. Library Review, 56(8), 666-673.

Van der Wal, Z., De Graaf, G. & Lasthuizen, K. (2008). What’s valued most? Similarities and differences between the organizational values of the public and private sector. Public Administration, 86(2), 465-482.

Van der Wal, Z. & Huberts, L. (2008). Value solidity in government and business: Results of an empirical study on public and private sector organizational values. The American Review of Public Administration, 38(3), 264-285.

Van Wart, M. (1998). Changing Public Sector Values. Garland Publishing, London.

Waldo, D. (1984). The Administrative State: A Study Of The Political Theory Of Public Administration. Holmes & Meier, New York.

Yang, L. & Van der Wal, Z. (2014). Rule of morality vs. rule of law? An exploratory study of civil servant values in China and the Netherlands. Public Integrity, 16(2), 187-206.