پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران: کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی‌شانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه شهید ستاری تهران ایران

3 دانشجوی دکتری- مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی پیشایندها و پیامدهای خودشیفتگی مدیران است. پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و ازنظر زمانی، مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 96 سند و تحقیق‌ مرتبط با حوزه خودشیفتگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، فهرست بازبینی اسناد موجود در زمینه خودشیفتگی و مصاحبه با خبرگان است. پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخص کاپای کوهن 89/0 و روایی محتوای‌آن با استفاده از روش والتز و باسل 75/0 محاسبه شد. ضریب اهمیت پیشایندها و پیامدها به روش آنتروپی شانون نشان می‌دهند که از بین پیشایندهای سازمانی خود‌شیفتگی، کاهش بهزیستی اجتماعی ‌و خطرپذیری به‌ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را دارند. مهم‌ترین پیامدهای سازمانی خود‌شیفتگی مدیران، کاهش عملکرد، رواج تملق‌گویی ‌و مدیریت‌ بحران است. از بین پیامد‌های فردی خودشیفتگی، تکبر و خودبینی و رفتارهای انحرافی در محیط کار، ناسازگاری اجتماعی و عاطفی و استثمار دیگران بیشترین ضریب اهمیت را دارند. از بین پیشایندهای فردی خودشیفتگی، حساسیت نسبت به انتقاد بیشترین ضریب اهمیت را دارد. از بین پیامدهای مدیریتی خودشیفتگی، افزایش انتظارات مدیران، تصمیم‌گیری خودکامه، امپراتورسازی مدیران بیشترین ضریب اهمیت و کم‌ترین ضریب اهمیت مربوط به رهبری اخلاقی و جابه‌جایی و ترک‌خدمت مدیران است. از بین پیشایندهای مدیریتی خودشیفتگی مدیران، ریاست‌طلبی و رهبری کاریزماتیک به یک میزان به خودشیفتگی منجر می‌شوند

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ میر فخرالدینی، سیدحیدر و انواری رستمی، علی‌اصغر(1387). بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه. مدرس علوم انسانی، دوره 59: 36-1.

بشارت، محمد‌علی؛ خدابخش، محمدرضا، فراهانی، حجت‌الله و رضازاده، سیدمحمدرضا (1390). نقش واسطه‌ای خودشیفتگی در رابطه‌ بین همدلی و کیفیت ‌روابط‌ بین‌‌شخصی. فصلنامه روان‌شناسی ‌کاربردی، دوره 5، شماره 17: 7-2.

دوالی، محمدمهدی؛ ضماهنی، مجید، درویش، حسن و آذر، عادل (1397). معیارهای شایسته‌گزینی مدیران دانشگاهی براساس آموزه‌های اسلامی (موردمطالعه: دانشگاه پیام‌نور). مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال 7، شماره 1: 88-71.

سلیمانیان، بهنام (1392). اثر خودشیفتگی مدیران بر تضاد و تعارض سازمانی (موردمطالعه: مدیران ‌ادارات شهر بجنورد)، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، تهران.

شیری، اردشیر؛ خلد شرفی، صبریه؛ دهقانی، مهدی و یاسینی، علی (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی‌گرایانه مدیران در سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه. مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 3، شماره 11: 114-97.

ریگی، وحید؛ مطلبی، ابوطالب؛ نصرتی ناکوهی، حسین و تهمک، حمیدرضا (1393). تأثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه‌های ساحلی و دریایی جنوب کشور. فصلنامه مدیریت در آموزش علوم دریایی، دوره 2: 66-52.

صفاری‌نیا، مجید؛ تبریزی، معصومه؛ محتشمی، طیبه و حسن‌زاده، پرستو (1393). تأثیر مؤلفه‌های شخصیت جامعه‌پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 15، شماره 3: 44-35.

فرح بیجاری، اعظم؛ پیوسته‌گر، مهرانگیز و ظریف جلالی، زهرا (1392). مقایسة ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار. مطالعات روان‌شناختی، دوره9 ، شماره 4: 127-99.

قائدی، محمدرضا و گاشنی، علی‌رضا (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی‌گرایی تا کیفی‌گرایی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، دوره 7، شماره 23: 82-57.

قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی و نیک‌نژاد، عباس (1387). تأثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره سوم، شماره دهم.

قلی‌پور، آرین؛ خنیفر، حسین و فاخری کوزه‌کنان، سمیرا (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان‌ها. فرهنگ مدیریت، دوره 6، شماره 18: 93-79.

قربان‌نژاد، محمد و ثابت، مسعود (1396). بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران و رفتار ضدتولید کارکنان نیروگاه شهید بهشتی لوشان. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 3، شماره 2: 177-161.

نظریان، بلال ‌و عیسی‌خانی، احمد (1394). بررسی ارتباط ابعاد پنجگانه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی ‌مدیران‌ دانشگاه‌های ‌پیام‌نور استان ‌گیلان. مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره 23: 86-57.

Amernic, J. & Russel, J. (2007). Guidelines for CEO speak: editing the language of corporate leadership. Strategy and leadership, 35 :25- 36.

Ames, D.R., Rose, P. & Anderson, C.P. (2007). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40:440-450

Baron-Cohen, S. & Wheel Wright, S. (2004). The empathy Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism and Normal sex Differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34: 163-175.

Barelds, D. P. H. & Dijkstra, P. (2010). Narcissistic Personality Inventory: Structure of The Adapted Dutch version. Scandinavian Journal of psychology, 51,132-138.

Blair, C. A., Hoffman, B. J. & Helland, K. R. (2008). Narcissism in Organizations: A Multisource Appraisal Reflects Different Perspectives. Human Performance, 21: 254–276.

Chatterjee, A. & Hambrick, D.C. (2007). It’s all About Me: Narcissistic Chief Executive Officers And Their Effects on Company Strategy And Performance. Administrative Science Quarterly, 52: 351-386.

Fukushima. O. & Hosoe. T. (2011). Narcissism, variability in Self-concept and Wellbeing. Journal of Research in Personality, 45: 568-575.

Frino, A., Lim, M., Mollica, V. & Palumbo, R. (2014). CEO Narcissism and Earnings Management. Available at SSRN 2539555. 1-28.

Grijalva, E., Harms, P., Newman, D., Gaddis, B.H. & Fraley, R. (2015). Narcissism and Leadership: A Meta-Analytic Review of Linear and Nonlinear Relationships. Personnel Psychology, 68(1): 1–47.

Harms, P. D., Spain, S. M. & Hannah, S. T. (2011). Leader development and the dark side of personality. The Leadership Quarterly, 22(3): 495–509.

Jorstad, J. (1996). Narcissistic and leadership: Some Differences in Male and Female leaders, Leadership and Development Journal: 17-22.

Judge, T.A., Piccolo, R.F. & Kosalka, T. (2006). The Bright and Dark Sides of Leader Traits: A Review and Theoretical Extension of the Leader Trait Paradigm. The Leadership Quarterly, 20:855–875.

King, G. III. (2007). Narcissism and Effective Crisis Management: A Review of Potential problems and pitfalls, Journal of Contingencies and Crisis Management, 15: 183-93.

Kohut, H. (1980). The restoration of the self. New York: International Universities Press.

Kramer, R.M. (2003). The harder they fall, Harvard Business Review. October: 58-66.

Maccoby, M. (2000). Narcissistic leaders: The Incredible pros, The Iinevitable Cons. Harvard Business Review: 69-77.

Maccoby, M. (2004). The productive narcissist: The promise and perile of visionary leadership. New York: Broadway Books.

 

Marissen, M.A.E., Deen, M.L. & Franken, I. H.A. (2012). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry Research, 198: 269-273.

Miller, J.M. & Reidy, D. (2011). Narcissism and Aggression: Effects of Positive, Negative and Delayed Feedback, Personality and Individual Differences.Personality and individual differences, 13(2), 223-241.

OBoyle, E.H., Forsyth, D. R., Banks, G.C. & McDaniel, M.A. (2012). A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior: A social Exchange perspective. Journal of Applied Psychology, 97, 557-579.

Rapier, M.L. (2005). An Interview Study of Narcissis Executives: Piercing The Corporate Veil of Narcissism In The Workplace. Saybrook Graduate School and Research Center, Yayınlanmış Doktora Tezi, 18-40.

Saaty, T.L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. International journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.

Soyer, R.B., Rovenpor, J.L. & Kopelman, R.E. (1999). Narcissism and Achievement Motivation as Related to Three Facets of the Sales Role: Attraction, Satisfaction and Performance. Journal of Business and Psychology, 14(2), 285–304.

Tamborski, M., Brown, R.P. & Chowning, K. (2012). Self-Serving Bias or Simply Serving the Self? Evidence for A Dimensional Approach to Narcissism. Personality and Individual Differences, 52(8), 942–946.

Wales, W. J., Patel, P. C. & Lumpkin, G. T. (2013). In pursuit of Greatness: CEO Narcissism, Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance variance. Journal of Management Studies, 50(6), 1041–1069.