پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای انعطاف­پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی است. روش تحقیق مورداستفاده در پژوهش حاضر، روشی کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه­پردازی داده­بنیاد انجام می­شود. برای این منظور، 14 مصاحبه عمیق و نیمه­ساختاریافته انجام شد و با بهره­گیری از رویکرد ساخت­گرا مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه­های این مطالعه متشکل از خبرگان و اساتید مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده­های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که ازطریق مصاحبه­ها حاصل شده بود، با استفاده از روش داده­بنیاد کدگذاری شد. این فرایند شامل چهار مرحله بود که عبارتند از: کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و انتخابی. در این مراحل به‌ترتیب، 178 کد اولیه، 13 کد متمرکز، سه مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پیامدهای انعطاف­پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی) احصا شد. تحلیل یافته­ها نشان می­دهد پیامدهای انعطاف­پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرها شامل پیامدهای فردی، سازمانی و فراسازمانی است و با ایجاد انعطاف در این حوزه می­توان انتظار بروز این پیامدها را داشت.
 

کلیدواژه‌ها


استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‏ها و شیوه‏ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دلاور، علی (1389). روش­شناسی کیفی. فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 54: 307-329.

سیدنقوی، میرعلی؛ حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید (1391). انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 67: 129-153.

عباسی، رسول؛ باباشاهی، جبار؛ افخمی اردکانی، مهدی و فراهانی، داوود (1392). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق­پذیری. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 1 (پیاپی 27): 87-106.

محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی، ضدروش، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

Abdelilah, B., Korchi, A. E. & Balambo, M. A. (2018). Flexibility and
agility: evolution and relationship. Journal of Manufacturing Technology Management, https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2018-0090.

Allvin, M., Aronsson, G., Hagstrom, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2011). Work without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life. Chichester: Wiley.

Atkinson, J. (1984). Manpower Strategies for Flexible Organisations. Personnel Management, 16, 28-31.

Beltrán-Martín, I. & Roca-Puig, V. (2013). Promoting Employee Flexibility through HR Practices. Human Resource Management, 52(5), 645–674.

Chang, S., Gong, Y., Way, S. A. & Jia, L. (2013). Flexibility-Oriented HRM Systems, Absorptive Capacity, and Market Responsiveness and Firm Innovativeness. Journal of Management, 39(7), 1924-1951.

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. 2nd edition. London: Sage.

Charmaz, K. (2004). Grounded theory. InS.N.Hesse-Biber, & P. Leavy (Eds.), Approaches to qualitative research: A reader on theory and practice (pp.496e521). NewYork: Oxford University Press.

Clarke, A. E. (2005). Situational Analysis: Grounded Theory after the Post-modern Turn. Thousand Oaks, Ca: Sage.

De La Lastra, S. F., Martin-Alcazar, F. & Sánchez-Gardey, G. (2014). Functional flexibility in Human Resource Management Systems: Conceptualization and Measurement. International Journal of Business Administration, 5 (1), 1-14.

Eapen, G. (2010). Flexibility: Flexible Companies for the Uncertain World. CRC Press: Boca Raton.

García, M. Ú., Cortés, E. C., Lajara, B. M. P. Z. & Lillo Sáez, F. G. (2017). High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017. 12.045.

 

Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory: emergence vs. forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.

Guest, D. E. (1987). Human resource management and industrial relations. Journal of Management Studies, 24 (5), 503-521.

Kalleberg, A. L. (2001). Organizing Flexibility: The Flexible Firm in a New Century. British Journal of Industrial Relations, 39(4), 479-504.

Knox, A. & Walsh, J. (2005). Organizational flexibility and HRM in the hotelin dustry: Evidence from Australia. Human Resource Management Journal, 15(1), 57-75.

Kozica, A. & Kaiser, S. (2012). A Sustainability Perspective on Flexible HRM: How to Cope with Paradoxes of Contingent Work. Management Revue, 23(3), 239-261.

Lovell, L.J. (2016). How parents process child health and nutritionin formation: A grounded theory model. Appetite,97, 138-145.

Reilly, P. (2001). Flexibility at work: balancing the interests of employer and employee. Burlington, Vt. USA: Gower.

Sanchez, R. (1995). Strategic flexibility in product competition. Strategic Management Journal, 16, 135-159.

Sushil, K. T., Bhal, & Singh, S. P. (2016). Managing Flexibility People, Process, Technology and Business. New Delhi: Springer.

Tracey, J. B. (2012). A contextual, flexibility-based model of the HR-firm performance relationship. Management Decision, 50(5), 909-924.

Vecchiato, R. (2015). Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments. Foresight, VOL. 17(3), 257-273.

Vredenburg, J. & Bell, S. J. (2014). Variability in health care services: the role of service employee flexibility. Australasian Marketing Journal, 22(3), 168-178.

Wright, P. & Snell, S. A. (1998). Toward a unifyign framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. Academy of Management Review, 23(4), 756-772.

Xu, L. (2013). Mixture Models of Human Resource Management Flexibility and Firm Performance. In Proceedings of the International Conference on Education Technology and Management Science (ICETMS, 2013).