واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا کارافرینی ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترا کارافرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای کارآفرینان برای رسیدن به اهداف کسب‌وکار و رسیدگی به امور است. به‌دلیل برخی ویژگی‌های خاص شناختی از یک‌سو و نیز عواملی مانند پیچیدگی، سرریز اطلاعات، فشار زمانی و عدم قطعیت ازسوی‌دیگر، کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود در برابر سوگیری‌های تصمیم‌گیری آسیب‌پذیرند. یکی از مهم‌ترین سوگیری‌های تصمیم‌گیری کارآفرینان، توهم کنترل است که اثرات زیادی بر کسب‌وکارهای کارآفرینانه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری و نیز پیامدهای سوگیری توهم کنترل در تصمیمات کارآفرینان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی است. براساس یافته‌های این پژوهش که داده‌هایش از راه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارآفرینانِ تثبیت‌شدهِ دانش‌بنیانِ شهرِ تهران گردآوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه‌وتحلیل شدند، سه عامل تجربه، خوش‌بینی زیاد و اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه از عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری توهم کنترل و سه عامل دست‌کم‌گرفتن ریسک، عدم تحقیقات کافی و دست‌کم‌گرفتن رقبا از پیامدهای سوگیری توهم کنترل در تصمیمات کارآفرینان هستند.

کلیدواژه‌ها


زالی، محمدرضا؛ رضوی، سیدمصطفی؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و کردنائیج، اسداله (۱۳۹۱). شبکه اجتماعی کارآفرینان و شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM)، تهران، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

نوری، پوریا؛ احمدی کافشانی، عبدالله و ایمانی‌پور، نرگس (1394). شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی. توسعه کارآفرینی، دوره هشتم، شماره یکم، 101-117.

Baron, R. A. (1998). Cognitive mechanism in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people. Journal of Business Venturing, 13, 275-294.

Busenitz, L.W & Barney, J.B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: biases and heuristics in strategic decision–making. Journal of Business Venturing, 12, 9-30.

Camerer, C. & Lovallo, D. (1999). Overconfidence and excess entry: An experimental approach. American Economic Review, 89(1), 306–318.

Carr, J. C. & Blettner, D. P. (2010). Cognitive Control Bias and Decision-Making in Context: Implications for Entrepreneurial Founders of Small Firms. Frontier of Entrepreneurship Research, 30(6), 1–15.

Cossette, (2014) Heuristics and cognitive biases in entrepreneurs: a review of the research. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 27:5, 471-496, DOI: 10.1080/ 08276331. 2015.1105732

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice, 39 (3): 124-130

Das, T.K. & Teng, B-S. (1999), “Cognitive biases and strategic decision processes: an integrative perspective”, Journal of Management Studies, Vol. 36 No. 6, pp. 757-79.

De Carolis, D.M., Litzky, B.E. & Eddleston, K.A. (2009). Why networks enhance the progress of new venture creation: The influence of social capital and cognition. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 527–545.

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115.

Forbes, D.P. (2005). Are some entrepreneurs more overconfident than others? Journal of Business Venturing, 20(5), 623–640.

Gino, F., Sharek, Z. & Moore, D. A. (2011). Keeping the illusion of control under control: Ceilings, floors, and imperfect calibration. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114, 104–114

Gudmundsson, S. V. & Lechner, C. (2013). Cognitive biases, organization, and entrepreneurial firm survival. European Management Journal, 31(3), 278–294.

Hayward, M.L., Forster, W.R., Sarasvathy, S.D. & Fredrickson, B.L. (2010). Beyond hubris: How highly confident entrepreneurs rebound to venture again. Journal of Business Venturing, 25(6), 569–578.

Hoffrage, U. (2004). Overconfidence. In R. F. Pohl (Ed.), Cognitive illusions: Fallacies and biases in thinking, judgement, and memory (pp. 235–254). Hove, UK: Psychology Press.

Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.

Keh, H.T., Foo, M.D. & Lim, B.C. (2002). Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 125–148.

Koellinger, P., Minniti, M. & Schade, C. (2007). I think I can, I think I can: Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, 28(4), 502-527.

Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311–328.

Meissner, P. & Marburg, P. (2013). Debiasing Illusion of Control: The Effect of Internal and External Advice Seeking. 2013 Academy of Management Annual Meeting, 1–39.

Neuendorf, K. (2001). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Palich, L. E. & Bagby, D. R. (1995). Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking: Challenging conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 10(6), 425–438.

Presson, P. K. & Benassi, V. A. (1996). The illusion of control: A meta-analysis. Journal of Social Behavior and Personality, 11, 493–510.

Schade, C. & Koellinger, P. (2007). Heuristics, Biases, and the Behavior of Entrepreneurs. In M. Minniti (Ed.), Entrepreneurship: The Engine of Growth (pp. 41–63). Westport: Praeger Publishers.

Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage.

Shefrin, H. (2007). Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw- Hill/Irwin. New York.

Shepherd, D.A., Williams, T.A. & Patzelt, H. (2015). Thinking about entrepreneurial decision making: Review and research agenda. Journal of Management, 41(1), 11–46.

Simon, M., Houghton, S. M. & Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies. Journal of Business Venturing, 15(2), 113–134.

Therin, F. )2007(. Handbook of Research on Techno-entrepreneurship, Edward Elgar.

Vermeulen, P. A. M. & Curseu, P. L. (2010). Entrepreneurial strategic decision-making: A cognitive perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Thomas, O. (2018). Two decades of cognitive bias research in entrepreneurship: What do we know and where do we go from here?. Management Review Quarterly68(2), 107-143.

Zhang, S. X. & Cueto, J. (2017). The study of bias in entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(3): 419-454.