فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

2 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش­های پیش‌روی رفتار سازمانی، قلدری افراد در محیط­کار است. براین­اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار ازطریق فراتحلیل پژوهش‌های موجود در این زمینه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نوع، توصیفی و ازمنظر ماهیت داده‌ها، کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 146 مقاله معتبر داخلی و خارجی بوده که 18 مورد آن با استفاده از روش قضاوتی وارد فراتحلیل شد. معیار انتخاب مقالات شامل استفاده از روش تحقیق معتبر، بررسی پیشایندها و پسایندهای قلدری، و تجربی‌بودن پژوهش است که برای تحلیل آنها از نرم‌افزار CMA2 استفاده شد. همچنین پایایی شناسایی ازطریق توافق داوران در انتخاب پژوهش‌ها و طبقه‌بندی آنها، پایایی کدگذاری ازطریق توافق داورها درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی­داری و اندازه اثر ازطریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل‌گر به‌دست آمد. نتایج تحلیل نشان داد که بیشترین اندازه اثر میان پیشایندهای قلدری مربوط به استرس (56/0)، سکوت­ سازمانی (36/0)، مدیریت منابع انسانی (33/0)، ماکیاولیسم (31/0) و الزامات شغلی (3/0)، و بیشترین اندازه اثر پیامدهای قلدری مربوط به استرس (77/0)، تمایل به ترک خدمت (61/0)، عاطفه منفی (41/0) و فرسودگی شغلی (38/0) است.

کلیدواژه‌ها


خیراندیش، مهدی و لطیفی جلیسه، سلیمه (1396). مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پژوهش‌های هوش فرهنگی در سازمان. مطالعات میان‌فرهنگی، سال دوازدهم، شماره 31: 41-65.

زاهدی، شمس‌السادات و محمدی، ابوالفضل (1384). فراتحلیل راهی به‌سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره دوازدهم، شماره 47: 51-79.

شجاعی، سامره؛ صادقی، منصوره و دنکوب، مرتضی (1395). بررسی رابطة بین رهبری اصیل با نیت جابه‌جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی. مطالعاترفتارسازمانی، سال پنجم، شماره 1 (پیاپی 17): 65-91.

علائی، پروانه؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج و فتحی آذر، اسکندر (1392). قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز. روان‌شناسی تربیتی، سال هشتم، شماره 26: 151-175.

غفاری، شمس و عاشوری، ماریه (1396). تعیین نقش ادراک قلدری سازمانی در ارتباط بین استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت درکارکنان وزارت ورزش و جوانان. مطالعاتمدیریترفتارسازمانیدرورزش، دوره چهارم، شماره4، (پیاپی 16): 129-139.

غلام زاده، داریوش و تحویلدار خزانه، آزاده (1392). رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف: مطالعة موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، دوره پنجم، شماره 4: 157-174.

قلی‌پور، آرین؛ بد، مهدیه؛ فاخری کوزه­کنان، سمیرا و باغستانی برزکی، حوریه (1388). رابطه قلدری سازمانی ادراک شده با فشار روانی زنان. رفاهاجتماعی، سال نهم، شماره 34: 187-206.

گل‌پرور، محسن و خاتون‌آبادی، گلنار (1395). الگوی ساختاری رابطه قلدری در بیمارستان با عاطفه منفی و شکایات روان‌تنی در پرستاران زن. روانپرستاری، دوره چهارم، شماره 5:
52-59.

محسن‌زاده، فرشاد؛ عارفی، مختار و افطاری، شکوه (1394). رابطه رفتار زورگویی بـا عوامـل فـردی، خانوادگی و ادراک از محـیط مدرسـه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره نهم، شماره 2: 54-63.

مؤذن جمشیدی، میرهادی و حق‌پرست کنارسری، نرجس (1395). بررسی تأثیرکژتابی‌های سازمانی ادراک‌شده بر سرمایة اجتماعی باتأکیدبر نقش میانجی قلدری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت های تولیدی صنایع غذایی در شهرک‌های صنعتی استان گیلان). مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره سوم، شماره 2: 297-320.

نداف، مهدی؛ رحیمی، فرج‌اله و هادی زاده، زهرا (1395). مدل‌سازی ساختاری از تأثیر سکوت سازمانی و قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی (مورد مطالعه: منتخبی از سازمان‌های دولتی در کلان‌شهر اهواز). پژوهش‌های روان‌شناختی در مدیریت، دوره دوم، شماره 1: 123-144.

نصر اصفهانی، علی و شهبازی، غلام‌رضا (1392). مدیریت قلدری در محیط کاری، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ اول.

Agervold, M. (2007). Bullying at work: a discussion of definitions and prevalence, based on an empirical study. Scandinavian Journal of Psychology, 48(2), 161-172.

Agervold, M. & Mikkelsen, E. (2004). Relationships between bullying, psychosocial work Environment and individual stress reactions. Work and Stress, 18(4), 336-351.

Akar, N. (2013). the Relationships among Perceived Job Stressors, Workplace Bullying and Job Stress in the Health Care Services in Turkey: A Structural Equation Modeling (SEM) Approach. International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), 248-257.

An, Y. & Kang, J. (2016). Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses. Asian Nursing Research, 10, 234-239.

Appelbaum, S.H., Semerjian, G. & Mohan, K. (2012).Workplace bullying: consequences, causes and controls (part one). Industrial and Commercial Training, 44 (4), 203- 210.

Balducci, C., Fraccaroli, F. & Schaufeli, W. (2011). Workplace bullying and its relation with work characteristics, personality, and post-traumatic stress symptoms: an integrated model, Anxiety, Stress & Coping. An International Journal, 24(5), 499-513.

Batur, M. & Wiström, E. (2012). Workplace Bullying a Study about Awareness, Preparedness and Implementation. Master of Communication Thesis, University of Gothenburg, Sweden.

Baillien, E., Rodriguez-Mun˜oz, A., Van den Broeck, A. & De Witte, H. (2011). Do demands and resources affect target’s and erpetrators’ reports of workplace bullying? A two-wave crosslagged study. Work and Stress, 25,128–146.

 

Bentley, T.A., Catley, B., Cooper-Thomas, H., Gardner, D., O’Driscoll, M.P., Dale, A & Trenberth, L. (2012). Perceptions of workplace bullying in the New Zealand travel Industry: Prevalence and management strategies. Journal Tourism Management, 33,351-360.

Boyd, N.G., Lewin, J.E. & Sager, J.K. (2009). A model of stress and coping and their influence on individual and organizational outcomes. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 197-211.

Branch, S. & Murray, J. (2015). Workplace bullying: Is lack of understanding the reason for inaction? Organizational Dynamics, 44(4), 287-295.

Branch, S., Ramsay, S. & Barker, M. (2013). Workplace bullying, mobbing and general harassment: A review. International Journal of Management Reviews, 15, 280 - 299.

Carretero, N. & Luciano, V.L. (2013). Prevalence and incidence of workplace bullying among Spanish employees working with people with intellectual disability. Disability and Health Journal, 6, 405-409.

Chirilă, T. (2015). Mediation Roles of Resilience and Coping Strategies on the Relationship between Workplace Bullying and Romanian Employees, Depressive Symptoms. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 6(3), 84-101.

Chun Peng, Y., Ju Chen, L., Chieh Chang, Ch. & Long Zhuang, W. (2016). Workplace bullying and workplace deviance: The mediating effect of emotional exhaustion and the moderating effect of core self-evaluations. Employee Relations, 38(5), 755-769.

Cohen, J. (1997). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Academic press, Lawrence erlbaum associates, New York.

D’Cruz, P., Paull, M., Omari, M. & Guneri-Cangarli, B. (2016), Target experiences of workplace bullying: insights from Australia, India and Turkey. Employee Relations, 38(5), 805- 823.

Devenish, D. (2017). Dangers of workplace bullying: evidence from the Caribbean. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 9(1), 69- 80.

Djurkovic, N., McCormack, D. & Casimir, G. (2008). Workplace bullying and intention to leave: The moderating effect of percieved organizational support. Human Resource Management Journal, 18(4), 405-422.

Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior, 5(4), 379-401.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper CL. (2011). Bullying and harassment in the workplace: developments in theory research and practice. CRC Press, Boca Raton, USA.

Einarsen, S. & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and private organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 185-201.

Elçi, M., Karabay, M. E., Alpkan, L. & Şener, I. (2014). The Mediating Role of Mobbing on the Relationship between Organizational Silence and Turnover Intention. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 150, 455-464.

Escartín Solanelles, J., Ceja, L., Navarro, J. & Zapf, D. (2013). Modeling workplace bullying using catastrophe theory. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 17(4), 493-515.

Ferris, G. R., Zinko, R., Brouer, R. L., Buckley, M. R. & Harvey, M. G. (2007). Strategic bullying as a supplementary, balanced perspective on destructive leadership. The Leadership Quarterly, 18(3), 195–206.

Fisher-Blando, J. L. (2008). Workplace Bullying: Aggressive Behavior and Its Effect on Job Satisfaction and Productivity. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix, Arizona, USA.

Fox, S., Spector, P. E. & Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59, 291-309.

Francioli, L. (2015). Workplace Bullying, Antecedents and Mechanisms, Ph.D thesis, University of Degli Studi Di Milano, Milano, Italy.

Fritz Ngale, I. (2013). Workplace Bullying As Psychological Violence in Institutions of Higher Learning. Ph.D thesis, University Of The Free State Bloemfontein, South Africa.

Giacalone, R. A. & Greenberg, J. (1997). Antisocial behavior in organizations. Thousand Oaks, SAGE Publications, London.

Hauge, L.J., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2007). Relationships between stressful work environments and bullying: Results of a large representative study. Work & Stress, 21(3), 220-242.

Hauge, L. J., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2009). Individual and situational predictors of workplace bullying: Why do perpetrators engage in the bullying of others? Work & Stress, 23, 349-358.

Hoel, H., Cooper, C. & Rayner, C. (1999). Workplace bullying. In C. Cooper, & I. Robertson (Eds.), International review of industrial and organizational psychology, 14, 195-230.

Hoobler, J.M., Rospenda, K.M., Lemmon, G. & Rosa, J.A. (2010). A within-subject longitudinal study of the effects of positive job experiences and generalized workplace harassment on well-being. Journal of Occupational Psychology, 15 (4), 434-451.

Jaco Kalamdien, D. (2013). The nature and prevalence of workplace bullying in the western cape – a south african study. MS Thesis, University of Stellenbosch, South Africa.

Johnson, S.L. (2011). An ecological model of workplace bullying: A guide for intervention and research. Nursing Forum, 46(2), 55-63.

Jung, H. S. & Yoon, H. H. (2018). Understanding workplace bullying: Its effects on response and behavior in the hospitality industry. International journal of contemporary hospitality management, 30(3), 1453-1471.

Leon-Perez, J. M., Medina, F. J., Arenas, A. & Munduate, L. (2015). The relationship between interpersonal conflict and workplace bullying, Journal of Managerial Psychology, 30(3), 250-263.

Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.

Lewis, D. & Gunn, R. (2007). Workplace bullying in the public sector: Understanding the racial dimensions. Public Administration, 85(3), 641-665.

Lind, K., Glasø, L., Pallesen, S. & Einarsen, S. (2009). Personality profiles among targets and no targets of workplace bullying. European Psychologist, 14(3), 231-237.

Lovell, B.L. & Lee, R.T. (2011). Impact of workplace bullying on emotional and physical well-being: a longitudinal collective case study. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 20(3), 344-357.

 

Lutgen-Sandvik, P., Tracy, S.J. & Alberts, J.K. (2007). Burned by bullying in the American workplace: prevalence, perception, degree and impact. Journal of Management Studies, 44(6), 837-862.

MacIntosh, J., O'Donnell, S., Wuest, J. & Merritt-Gray, M. (2011). How workplace bullying changes how women promote their health. International Journal of Workplace Health Management, 4(1), 48-66.

Matthiesem, S. B. & Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 467-484.

Middleton-Moz, J. & Zadawski, M. (2002). Bullies: From the playground to the boardroom: Strategies for survival. Deerfield Beach, Health Communications, USA.

Mikkelsen, E. & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: Prevalence and health correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 393-413.

Mitsopoulou, E. & Giovazolias, T. (2015). Personality traits, empathy and bullying behavior: A meta-analytic approach. Aggression and Violent Behavior, 21, 61–72.

Neuman, J. H. & Baron, R. A. (2011). Social antecedents of bullying: A social interactionist perspective. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper (Eds.), Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory research and practice (201-225). London: CRC Press.

Nielsen, R. A., Findley, M. G., Davis, Z. S., Candland, T. & Nielson, D. L. (2011). Foreign Aid Shocks as a Cause of Violent Armed Conflict. American Journal of Political Science, 55(2), 219-232.

Pilch, I. & Turska, E. (2015). Relationships between Machiavellianism, organizational culture, and workplace bullying: emotional abuse from the target’s and the perpetrator’s perspective. Journal Business Ethics, 128(1), 83-93.

Qureshi, M. I., Rasli, A. MD. & Zaman, K. (2014). A New Trilogy to Understand the Relationship among Organizational Climate, Workplace Bullying and Employee Health. Arab Economics and Business Journal, 9(2), 133-146.

Rai, A. & Agarwal, U. A. (2017). Exploring nature of workplace bullying and psychometric properties of negative acts questionnaire-revised (NAQ-R) in Indian organizations. Journal of Indian Business Research, 9(3), 229-247.

Robinson, S. & Bennett, R. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multi-dimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.

Roscigno, V. J., Lopez, S.H. & Hodson, R. (2009). Supervisory bullying, status inequalities and organizational context. Social Forces, 87(3), 1561-1589.

Salin, D. (2003). Ways of explaining workplace bullying: A review of enabling, motivating and precipitating structures and processes in the work environment. Human Relations, 56, 1213-1232.

Salin, D. (2008). The prevention of workplace bullying as a question of human resource management: Measures adopted and underlying organizational factors. Scand. J. Mgmt, 24, 221-231.

Samnani, A.K. & Singh, P. (2012). 20 years of workplace bullying research: A review of the antecedents and consequences of bullying in the workplace. Aggression & Violent Behavior, 17(6), 581–589.

Samnani, A.K. & Singh, P. (2015). Workplace bullying: considering the interaction between individual and work environment. Journal of Business Ethics, 139(3), 537-549.

Sawilowsky, S. S. (2009). New Effect Size Rules of Thumb. Journal of Modern Applied Statistical Methods Article, 8(2), 597-599.

 

Sims, R. L. & Sun, P. (2012). Witnessing workplace bullying and the Chinese manufacturing employee. Journal of Managerial Psychology, 27(1), 9-26.

Stouten, J., Baillien, E., Broeck, A., Camps, J., Witte, H. & Euwema, M. (2010). Discouraging bullying: the role of ethical leadership and its effects on the work environment. Journal of Business Ethics, 95, 17-27.

Tambur, M. & Vadi, M. (2012). Workplace bullying and organizational culture in a post-transitional country. International Journal of Manpower, 33(7), 754-768.

Tehrani, N. (2004). Bullying: a source of chronic post traumatic stress? ,British Journal of Guidance & Counselling, 32, 357–366.

Thomas, H.C., Gardner, D., O’Driscoll, M., Catley, B., Bentley, T. & Trenberth, L. (2013). Neutralizing workplace bullying: the buffering effects of contextual factors. Journal of Managerial Psychology, 28(4), 384- 407.

Tuckey, M. R., Dollard, M. F., Hosking, P. J. & Winefield, A. H. (2009). Workplace Bullying: The Role of Psychosocial Work Environment Factors. International Journal of Stress Management, 16(3), 215-232.

Van den Brande, W., Baillien, E., DeWitte, H., Vander Elst, T. & Godderis, L. (2016). The role of work stressors, coping strategies and coping resources in the process of workplace bullying: A systematic review and development of a comprehensive model. Aggression and Violent Behavior, 29, 61-71.

Van Rooyen, J. & McCormack, D. (2013). Employee perceptions of workplace bullying and their implications. International Journal of Workplace Health Management, 6(2), 92-103.

Vardi, Y. & Wiener, Y. (1996). Misbehavior in organizations: A motivational framework. Organizational Science, 7, 151-165.

Vartia, M. (2001). Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying, Scandinavian Journal of Work. Environment & Health, 27(1), 63-69.

Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1/2), 70– 85.