تأثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی طراحی شده است. نوع تحقیق براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش اجرا، توصیفی، همبستگی و باتوجه‌به مطالعه تأثیر متغیرها به نوعی از شیوه علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت گلتاش، تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی است که 393 نفر بوده و حجم نمونه به روش تحلیل توان آماری به کمک نرم‌افزار SPSS SamplePower برابر 212 نفر درنظر گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که رضایت شغلی و استرس شغلی به‌صورت سریالی و پیوسته به‌عنوان متغیر میانجی در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی و تمایل به ترک شغل عمل می‌نمایند. در این رابطه نقش میانجی رضایت شغلی تأیید و نقش میانجی استرس شغلی تأیید نشده و همچنین رابطه مستقیم انطباق‌پذیری مسیر شغلی و تمایل به ترک شغل تأیید نشده است. نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده مدیران سازمان موردمطالعه و همچنین شرکت‌های تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


احمدزاده، سلیمان؛ صیادی، سعید و سلاجقه، سنجر (1396). بررسی رابطه بین رفتار مدیر به‌عنوان مربی با تمایل به ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره ششم، شماره یکم: 57-79.

احمدی، عباداله؛ ایرانیان، سیدجواد و پارسانژاد، معصومه (1390). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی/ صنعتی، دوره دوم، شماره هشتم:71-84.

آراسته، مهدی؛ مؤذنی، بهرام؛ مهذبی، مهدی و بابائی، وحیده (1396). شناسائی و اولویت‌بندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره ششم، شماره بیست و سوم: 164-139.

براتی گلخندان، صدیقه (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ترک شغل کارکنان (موردمطالعه: پرستاران بیمارستان‌های خصوصی در شهر مشهد). نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی.

برهانی‌نیا، رضا (1393). رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان باتوجه‌به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت دولتی.

جزنی، نسرین؛ حبیبی، معصومه و نصر، سجاد (1389). تحلیل عوامل مؤثر بر استرس شغلی و راهکارهای مدیریت آن؛ موردپژوهی منطقه 3 عملیات انتقال گاز. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، دوره چهارم، شماره یازدهم.

حاجی‌تاروردی، محمدصادق و قرنفلی، محسن (1383). راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت شوینده ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی، دوره دوم، شماره چهارم.

حسین‌زاده، مهران؛ حسین‌زاده، حامد؛ رزاقی، نرگس و برزگر، زهره (1394). ارتباط بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393. مجلةدانشگاهعلومپزشکینیشابور، دوره سوم، شمارۀ سوم: 56-63.

حسینی، سیدحمید و علی‌مددی‌ جانی، بهشاد (1394). بررسی رابطه انطباق‌پذیری مسیر شغلی با رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان بیمارستان‌های دولتی. کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی.

حسینی،‌ سیدصمد؛ کرمی، اژدر و نیکخواه ‌تکمه‌داش، یونس (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با Smart PLS V3 رویکرد پایان‌نامه نویسی و مقاله نویسی، انتشارات اندیشه فاضل، چاپ اول.

حکاک، محمد؛ افشانی، مینو و محمدی، مهدی (1395). بررسی تأثیر استرس بر عملکرد کارکنان باتوجه‌به نقش واسط تبعیض ادراک‌شده. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره پنجم، شماره یکم: 199-220.

حیاتی، داود؛ ارشدی، نسرین و نیسی، عبدالکاظم (1391). اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی. مجله دستاوردهای روان‌شناختی، دوره چهارم، شماره یکم: 19-42.

خوانساری، زهرا (1395). بررسی رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی و رضایت شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان فلاورجان. مجلهمدیریتفراگیر، دوره دوم، شماره دوم: 77-84.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادله ساختاری با نرم‌افزار PLS. انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.

دباشی، فرزانه؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمید‌رضا و دیباجی، سیدمیثم (1395). پیش‌بینی تمایل به ترک شغل کارکنان براساس عوامل فردی- شغلی- سازمانی. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره هفدهم، شماره دوم: 45-54.

درویش، حسن (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی). فصلنامه مدیریت،  دوره پنجم، شماره شانزدهم: 117-141.

دلوی، محمدرضا و گنجی، مظاهر (1393). بررسی اثرات اخلاقی بر استرس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجلهدانشگاهعلومپزشکی شهرکرد، دوره شانزدهم، شماره یکم: 121-128.

دهستانی بنستانی، زهرا؛ طباطبایی بافقی، سیدمحمد و سلیمانی بافقی، سیدابوالقاسم (1396). بررسی رابطه خلاقیت و قصد ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی استرس و رضایت شغلی (موردمطالعه: معلمان شهرستان بافق). همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی.

رضایی، سجاد و رحیمی، رئوف (1396). تحلیل کانونی روابط چندگانه مؤلفه‌های کارایی سازمانی با اخلاق سازمانی و استرس شغلی در کارکنان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره ششم، شماره بیست‌وسوم: 87-118.

سلطان‌زاده، شیدا (1391). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی با انطباق‌پذیری مسیر شغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی‌پسند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه مشاوره.

شجاعی، سامره؛ صادقی، منصوره و دنکوب مرتضی (1395). بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابه‌جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره پنجم، شماره یکم: 65-91.

صادقیان، سمانه و آهنچیان، محمدرضا (1396). مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره هفتم، شماره یکم: 89-106.

صانعی، مهدی (1382). بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی در کارکنان بانک رفاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

عابدی، کمال‌الدین؛ زارع، محسن؛ برخورداری، ابوالفضل و حلوانی، غلام‌حسین (1388). استرس‌های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور. مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره هفتم، شماره سوم: 10-20.

عزتی، عماد (1396). بررسی مشکلات صنایع مواد شوینده و بهداشتی و آرایشی در گفتگو با کارشناسان: لکه قاچاق ‌بر صنعتی پاک، روزنامه جام جم، شماره 4799، برگرفته از وب‌سایت؛ /https:// Jamejamonline.ir

فیض، داود؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی‌زاده، حسین و فرجی، الهام (1395). تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره پنجم، شماره سوم: 25-49.

قنبرپور نصرتی، امیر؛ خبیری، محمد؛ پورسلطانی‌زرندی، حسین و آقایی، نجف (1393). نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 4: 683-696.

گارسون، دیوید، جی. (1396). حداقل مربعات جزئی: مدل‌های معادلات ساختاری و رگرسیون، ترجمه ابراهیم فربد، چاپ اول، انتشارات مهرگان قلم.

مجیدی، مهرداد (1396). بررسی تأثیر استرس شغلی کارکنان بر تمایل آنان به ترک شغل در شرکت ایران‌خودرو دیزل. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و حساب‌رسی‌ پویا.

منجوقی، نرجس؛ خدابخش پیرکلانی، روشنک؛ یزدی، سیدمنور و دهشیری، غلام‌رضا (1396). پیش‌بینی انطباق‌پذیری مسیر شغلی پرستاران ازطریق مؤلفه‌های تئوری سیستم انگیزشی فورد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره نهم، شماره سی‌ویکم: 9-25.

میرکمالی، سیدمحمد؛ حیات، علی‌اصغر؛ نوروزی، علی و جراحی، نازنین (1388). بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/ تربیت و اجتماع، دانشگاه تهران، سال شانزدهم، شماره سی‌ونهم: 15-30.

هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستد، مارکو (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری کم‌ترین مربعات جزئی PLS SEM، ترجمه عادل آذر و رسول غلام‌زاده، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.

یاسایی، ایرج؛ احمدی، خدابخش و کلیوند، علی‌رضا (1386). رابطه استرس و نارضایتی شغلی در خلبانان نظامی. مجله علوم رفتاری، دوره یکم، شماره دوم: 113-119.

Ahsan, N., Abdullah, Z., Fie, D. G. & Alam, S. S. (2009). A study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia: Empirical study. European journal of social sciences, 8(1), 121-131.

Akgunduz, Y. & Eryilmaz, G. (2018). Does turnover intention mediate the effects of job insecurity and co-worker support on social loafing?. International Journal of Hospitality Management, 68, 41-49.

Arshadi, N. & Damiri, H. (2013). The relationship of job stress with turnover intention and job performance: Moderating role of OBSE. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 706-710.

Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996). Introduction to research in education. Orlando, Florida: Harcourt Brace College Publishers.

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173.

Beehr, T. A. & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review. Personnel psychology, 31(4), 665-699.

Blau, G. (2007). Does a corresponding set of variables for explaining voluntary organizational turnover transfer to explaining voluntary occupational turnover?. Journal of Vocational Behavior, 70(1), 135-148.

Branham, F. L. (2000). Six truths about employee turnover. NY: American Management Association. http://www. nichebenefits. Com /Library/ sixtruths. pdf (Accessed 5-19-08).

Byrne, B.M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications and Programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Chan, S. H. J. & Mai, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 89, 130-139.

Chan, S. H., Mai, X., Kuok, O. M. & Kong, S. H. (2016). The influence of satisfaction and promotability on the relation between career adaptability and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 92, 167-175.

Chang, K. S. & Oswari, T. (2011). Work Strain, Absence, And Intention Of Quitting Job-From A Perspective Of Occupational Difference. Jurnal Ilmiah Psikologi, 1(2).

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.

Cho, D.H. & Son, J.M.,(2012). Job Embeddedness and Turnover Intentions: An Empirical Investigation of Construction IT Industries. International Journal of Advanced Science and Technology, 40, 101-110.

Chung, E. K., Jung, Y. & Sohn, Y. W. (2017). A moderated mediation model of job stress, job satisfaction, and turnover intention for airport security screeners. Safety science, 98, 89-97.

Clark, L. A. & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Psychological assessment, 7(3), 309.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd.

Cotton, J. L. & Tuttle, J. M. (1986). Employee turnover: A meta-analysis and review with implications for research. Academy of management Review, 11(1), 55-70.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika,  16(3), 297-334.

Deniz, N., Noyan, A. & Ertosun, Ö. G. (2015). Linking person-job fit to job stress: The mediating effect of perceived person-organization fit. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 369-376.

De Simone, S., Planta, A. & Cicotto, G. (2018). The role of job satisfaction, work engagement, self-efficacy and agentic capacities on nurses' turnover intention and patient satisfaction. Applied Nursing Research, 39, 130-140.

Fasbender, U., Van der Heijden, B. I. & Grimshaw, S. (2019). Job satisfaction, job stress and nurses’ turnover intentions: The moderating roles of on‐the‐job and off‐the‐job embeddedness. Journal of advanced nursing, 75(2), 327-337.

Fiori, M., Bollmann, G. & Rossier, J. (2015). Exploring the path through which career adaptability increases job satisfaction and lowers job stress: The role of affect. Journal of Vocational Behavior, 91, 113-121.

Flanagan, N. A. & Flanagan, T. J. (2002). An analysis of the relationship between job satisfaction and job stress in correctional nurses. Research in nursing & health, 25(4), 282-294.

Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.

Gacevic, M., Milicevic, M. S., Vasic, M., Horozovic, V., Milicevic, M. & Milic, N. (2018). The relationship between dual practice, intention to work abroad and job satisfaction: A population-based study in the Serbian public healthcare sector. Health Policy, 122(10), 1132-1139.

Gandhi, S., Sangeetha, G., Ahmed, N. & Chaturvedi, S. K. (2014). Somatic symptoms, perceived stress and perceived job satisfaction among nurses working in an Indian psychiatric hospital. Asian journal of psychiatry, 12, 77-81.

Geisser, S. (1975). The predictive sample reuse method with applications. Journal of the American statistical Association, 70(350), 320-328.

Gold, A. H., Malhotra, A. & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.

Goodwin, D. & Sethapokin, S. (1996). The impact of cultural influences on the relationship between budgetary participation, role stress, and job satisfaction. Asian Review of Accounting, 4(2), 51-70.

Guan, Y., Zhou, W., Ye, L., Jiang, P. & Zhou, Y. (2015). Perceived organizational career management and career adaptability as predictors of success and turnover intention among Chinese employees. Journal of Vocational Behavior, 88, 230-237.

Gupta, P. D., Bhattacharya, S., Sheorey, P. & Coelho, P. (2017). Relationship between onboarding experience and turnover intention: intervening role of locus of control and self-efficacy. Industrial and Commercial Training, 50(2), 61-80.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M. & Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in partial least squares structural equation modeling. SAGE Publications.

Hayes, A.F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach, Guilford Press. New York, NY.

Henseler, J. (2017). ADANCO 2.0. 1: user manual.

Henseler, J., Hubona, G. & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial management & data systems, 116(1), 2-20.

Henseler, J., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.

Henseler, J. & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. Computational Statistics, 28(2), 565-580.

Henseler, J., Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing, 277-319, Emerald Group Publishing Limited.

Huang, W. R. & Su, C. H. (2016). The mediating role of job satisfaction in the relationship between job training satisfaction and turnover intentions. Industrial and Commercial Training, 48(1), 42-52.

Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.

Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.

Ito, J. K. & Brotheridge, C. M. (2005). Does supporting employees' career adaptability lead to commitment, turnover, or both?. Human Resource Management, 44(1), 5-19.

Jabeen, F., Friesen, H. L. & Ghoudi, K. (2018). Quality of work life of Emirati women and its influence on job satisfaction and turnover intention: Evidence from the UAE. Journal of Organizational Change Management, 31(2), 352-370.

Jin, X., Sun, I. Y., Jiang, S., Wang, Y. & Wen, S. (2018). The relationships between job and organizational characteristics and role and job stress among Chinese community correctional workers. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 36-46.

Jones, E., Chonko, L., Rangarajan, D. & Roberts, J. (2007). The role of overload on job attitudes, turnover intentions, and salesperson performance. Journal of Business Research, 60(7), 663-671.

Joe, S. W., Hung, W. T., Chiu, C. K., Lin, C. P. & Hsu, Y. C. (2018). To quit or not to quit: Understanding turnover intention from the perspective of ethical climate. Personnel Review.

Jou, R. C., Kuo, C. W. & Tang, M. L. (2013). A study of job stress and turnover tendency among air traffic controllers: The mediating effects of job satisfaction. Transportation research part E: logistics and transportation review, 57, 95-104.

 

Jung, H. S. & Yoon, H. H. (2014). Antecedents and consequences of employees’ job stress in a foodservice industry: Focused on emotional labor and turnover intent. International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.

Kane, L. & Ashbaugh, A. R. (2017). Simple and parallel mediation: A tutorial exploring anxiety sensitivity, sensation seeking, and gender. Quantitative Methods For Psychology, 13(3), 148-165.

Karatepe, O. M. & Olugbade, O. A. (2017). The effects of work social support and career adaptability on career satisfaction and turnover intentions. Journal of Management & Organization, 23(3), 337-355.

Kim, S. S., Im, J. & Hwang, J. (2015). The effects of mentoring on role stress, job attitude, and turnover intention in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 48, 68-82.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.

Kumar, M., Jauhari, H., Rastogi, A. & Sivakumar, S. (2018). Managerial support for development and turnover intention: Roles of organizational support, work engagement and job satisfaction. Journal of Organizational Change Management, 31(1), 135-153.

Kuo, C. W., Jou, R. C. & Lin, S. W. (2012). Turnover intention of air traffic controllers in Taiwan: A note. Journal of Air Transport Management, 25, 50-52.

Lee, K. A. (2005). Effects of Locus of Control and Organizational Structure on Job Satisfaction and Turnover Intention of Hotel Managerial Employees. Doctoral dissertation, Oklahoma State University.

Lee, Y. H. & Chelladurai, P. (2018). Emotional intelligence, emotional labor, coach burnout, job satisfaction, and turnover intention in sport leadership. European Sport Management Quarterly, 18(4), 393-412.

Levin, A. & Decker, J. T. (2008). The assessment of staff satisfaction as compared to client satisfaction in two department of social service residential treatment facilities. Residential Treatment for Children & Youth, 23(3-4), 61-82.

McKenna, B., Zacher, H., Ardabili, F. S. & Mohebbi, H. (2016). Career Adapt-Abilities Scale—Iran Form: Psychometric properties and relationships with career satisfaction and entrepreneurial intentions. Journal of Vocational Behavior, 93, 81-91.

Mello, J. A. (2010). Strategizing strategic human resource management. Journal of Human Resources Education, 4(3), 22-28.

Memon, M. A., Salleh, R., Nordin, S. M., Cheah, J. H., Ting, H. & Chuah, F. (2018). Person-organisation fit and turnover intention: the mediating role of work engagement. Journal of Management Development, 37(3), 285-298.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.

Omar, S. & Noordin, F. (2013). Career adaptability and intention to leave among ICT professionals: an exploratory study. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 12(4), 11-18.

Park, T. Y. & Shaw, J. D. (2013). Turnover rates and organizational performance: A meta-analysis. Journal of applied psychology, 98(2), 268.

Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891.

Racz, S. (2000). Finding the right talent through sourcing and recruiting. Strategic Finance, 82(6), 38.

Randhawa, G. (2007). Relationship between job satisfaction and turnover intentions: An empirical analysis. Indian Management Studies Journal, 11(2), 149-159.

Ringle, C. M. (2016). Advanced PLS-SEM Topics: PLS Multigroup Analysis. Working paper, University of Seville, November.

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). Organizational behavior. (15th Edition).

Rossier, J. (2015). Career adaptability and life designing. In L. Nota & J. Rossier (Eds.), Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice (pp. 153-167). Boston, MA, US: Hogrefe Publishing.

Rudolph, C. W., Lavigne, K. N. & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of Vocational Behavior, 98, 17-34.

Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. The Career Development Quarterly, 45, 247-259.

Savickas, M. L. & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80 (3), 661-673.

Spector, P. E. (2016). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice 7th Edition. Wiley.

Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the royal statistical society. Series B (Methodological), 111-147.

Tao, L., Guo, H., Liu, S. & Li, J. (2018). Work stress and job satisfaction of community health nurses in Southwest China. Biomedical Research, 29(3).

Teo, T. S., Srivastava, S. C. & Jiang, L. (2008). Trust and electronic government success: An empirical study. Journal of management information systems, 25(3), 99-132.

Tongchaiprasit, P. & Ariyabuddhiphongs, V. (2016). Creativity and turnover intention among  hotel chefs: The mediating effects of job satisfaction and job stress. International Journal of Hospitality Management, 55, 33-40.

Vinzi, V. E., Trinchera, L. & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. In Handbook of partial least squares (pp. 47-82). Springer, Berlin, Heidelberg.

Xu, T., Wu, T. J. & Li, Q. Q. (2018). The relationships between job stress and turnover intention among tour guides-the moderating role of emotion regulation. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 21(2), 409-418.

Zeffane, R. & Bani Melhem, S. J. (2017). Trust, job satisfaction, perceived organizational performance and turnover intention: A public-private sector comparison in the United Arab Emirates. Employee Relations, 39(7), 1148-1167.

Zeffane, R. & McLoughlin, D. (2006). Cooperation and stress: Exploring the differential impact of job satisfaction, communication and culture. Management Research News, 29(10), 618-631.